Opkoopregeling agrarische bedrijven gestart

Voor agrarische bedrijven die binnen een Natura 2000-gebied gevestigd zijn én een hoge stikstofuitstoot hebben geldt de opkoopregeling. Lees meer...

Opkoopregeling agrarische bedrijven gestart

Voor agrarische bedrijven die binnen tien kilometer van een Natura 2000-gebied gevestigd zijn én een hoge stikstofuitstoot hebben, komt een extra mogelijkheid om hun bedrijf te verkopen. Provincies hebben budget gekregen om deze ondernemingen aan te kopen volgens de zogeheten opkoopregeling. Vanaf 3 november 2020 is hiervoor € 100 miljoen beschikbaar.

Let op! Voorwaarde voor de aankoop is dat de veehouderijlocatie sluit.

Doelstelling voor 2030

Het kabinet heeft als doelstelling dat in 2030 minimaal de helft van de natuur in beschermde Natura 2000-gebieden op een bepaald stikstofniveau zit. Met de regeling die hiervoor geldt - Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden - kunnen provincies en agrarische bedrijven een verkoopovereenkomst sluiten.

Regeling op vrijwillige basis

Provincies kunnen een agrarisch bedrijf aankopen op basis van gebiedsgerichte afwegingen. Ook kan de provincie rekening houden met het realiseren van nevendoelen, zoals het klimaatbestendiger maken van verdrogingsgevoelige gebieden. De regeling wordt aangeboden op vrijwillige basis, waarbij de provincie het initiatief neemt om bedrijven te benaderen.

Extra regeling in 2021

Voor de regeling gerichte opkoop stelt het kabinet in totaal € 350 miljoen beschikbaar. In 2021 komt nog een tweede (vrijwillige) stoppersregeling beschikbaar - de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties. Deze geldt specifiek voor melkvee-, varkens- en pluimveehouders.

Heeft u nog vragen over de opkoopregeling van agrarische bedrijven? Neem gerust contact met ons op.