Voorwaarden NOW-regeling bekend: aanvragen vanaf 6 april

Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Om die reden is een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die omzetverlies lijden. De voorwaarden zijn nu bekend.

Voorwaarden NOW-regeling bekend: aanvragen vanaf 6 april

Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Om die reden is op 17 maart jl een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die omzetverlies lijden.

De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn op 6 april bekendgemaakt.

Let op! In de NOW 2.0 zijn de voorwaarden deels gewijzigd.

Tekst gaat verder onder dit blok.

NOW aanvragen in 10 stappen

De gepubliceerde uitwerking van de NOW-regeling is best complex. De volgende 10 stappen helpen u door de aanvraagprocedure voor de NOW heen.

Kernpunten NOW-regeling

Wat zijn ook alweer de kernpunten van de NOW-regeling?

 • Bij de aanvraag committeert u zich als werkgever vooraf aan de verplichting om de werknemer het reguliere salaris door te betalen en géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. Hiernaast verwacht u tenminste 20% omzetverlies.
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.

Lees hier meer over de NOW-regeling.

Hoe wordt omzetverlies bepaald

In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever.

Sinds vandaag, 31 maart 2020, is ook helder hoe het omzetverlies wordt bepaald.

Als eerste moet u uw totale omzet uit 2019 delen door vier. Vervolgens moet deze vergeleken worden met de omzet in de periode maart-april-mei 2020. Deze vergelijking bepaalt uw omzetverlies. Ontstaat uw omzetdaling later dan maart 2020? Dan mag u de periode één of twee maanden later starten.

Wat als uw bedrijf onderdeel uitmaakt van een concern? In dat geval moet de omzetdaling van het hele concern worden aangehouden.

Hoe wordt de loonsom bepaald?

Hiervoor worden de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt, waarbij het zogenoemde sociale verzekeringsloon de grondslag is.

Voor alle bedrijven komt hier dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten, waarbij gedacht kan worden aan de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Daarnaast geldt een maximum loon per werknemer van € 9.538,- per maand. Een salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Dit betekent dat flexwerkers, maar ook DGA’s die sociaal verzekerd zijn, in deze regeling kunnen worden meegenomen.

En nu? Aanvragen, voorschot en uitbetalen

Het UWV opent het loket op maandag 6 april, 09.00 uur. Vanaf dan kan de aanvraag ingediend worden.

Aanvragen

De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Voor deze aanvraag is het noodzakelijk de verwachte omzetdaling op te geven.

Voorschot

Als UWV positief oordeelt, keert ze een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.

Uitbetalen

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, moet u vaststelling van de subsidie aanvragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.

Rekenvoorbeeld 1

De onderneming bestond al voor 2019.

 • Een werkgever had een omzet in 2019 van gemiddeld € 100.000 per maand, ofwel  € 1.200.000 over het gehele jaar.
 • In de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 – de periode waarover de werkgever zijn omzetdaling berekend wil hebben – is de omzet gemiddeld € 70.000 per maand, ofwel € 210.000 over de gehele periode.
 • In dit geval is de omzetdaling: 

  (€ 1.200.000 / 4) – € 210.000  = 0,30 = 30% 
           (€ 1.200.000 / 4)

Rekenvoorbeeld 2

De onderneming bestond nog niet voor 2019.

 • Een werkgever start zijn onderneming op 17 juli 2019.
 • Zijn in aanmerking te nemen omzet vanaf 1 augustus 2019 tot en met 29 februari 2020 bedraagt in totaal € 140.000.
 • In de maanden april tot en met juni 2020 – de periode waarover de werkgever zijn omzetdaling berekend wil hebben – is de omzet gemiddeld € 10.000 per maand, ofwel € 30.000 over de hele periode.
 • In dit geval wordt de omzet over deze 7 maanden (augustus 2019 tot en met februari 2020) naar rato omgezet naar 3 maanden (€ 140.000 / 7 x 3 = € 60.000)
 • De omzetdaling is: 

  € 60.000 – € 30.000 = 0,50 = 50%
  ​​​​​​​        € 60.000

Wat kunnen wij voor u doen?

Vanzelfsprekend kunnen wij de aanvraag NOW voor u indienen. Hiernaast kunnen we ook helpen bij het bepalen van de verwachte omzetdaling of een berekening maken van de loonkosten waar u gelet op de omzetdaling recht op heeft.

Tot slot

Er is voor de uitvoerbaarheid van deze noodmaatregel weinig ruimte gelaten voor bedrijfs- en sectorspecifieke verschillen. Dit brengt met zich mee dat voor een aantal bedrijven, waaronder bijvoorbeeld seizoensbedrijven, een berekening op basis van een gemiddelde jaaromzet nadelig uit kan werken. Hier is helaas niet in voorzien.

Wel zal het kabinet de precieze werking van de maatregel monitoren en mogelijk aanpassingen doorvoeren indien nodig.

Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Blog

Loonkostensubsidie niet op NOW-regeling gekort

Recent is er een wijziging van de loonkostensubsidie in de NOW-regeling bekendgemaakt. In dit bericht leest u ook hoe u de NOW berekent voor starters.

Door Cindy Notkamp
Lees verder

Houd onze 'corona-pagina' in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.