Aanpassingen NOW regeling bij concerns bekend

Minister Koolmees heeft de grote lijnen bekendgemaakt rondom de wijziging van de NOW regeling voor concerns, evenals een aantal andere wijzigingen en verkenningen. Deze lichten we hier toe.

Aanpassingen NOW regeling bij concerns bekend

Minister Koolmees heeft de grote lijnen bekendgemaakt rondom de wijziging van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor concerns, evenals een aantal andere wijzigingen en verkenningen. Deze lichten we hieronder toe.

1. Toepassing van de NOW bij concerns

Om de omzetdaling op werkmaatschappijniveau toe te mogen passen, geldt een aantal voorwaarden.

 • Het wordt mogelijk om op werkmaatschappijniveau gebruik te maken van de NOW als het concern minder dan 20% omzetdaling heeft. Concerns met ten minste 20% omzetdaling kunnen geen gebruikmaken van de aanpassing van de regeling. Blijkt dat, na het gebruikmaken van deze aanpassing, de omzet van het gehele concern alsnog met meer dan 20% is gedaald? Dan moet de eerder betaalde subsidie terugbetaald worden.
 • De werkmaatschappij moet een eigen rechtspersoon zijn. Zelfstandige vestigingen, afdelingen of business units komen niet voor de NOW in aanmerking.
 • Concerns met een personeels-B.V. moeten altijd op concernniveau de NOW aanvragen.
 • Het concern mag over 2020 geen dividend of bonussen uitkeren en geen eigen aandelen terug kopen.
 • De werkmaatschappij met meer dan 20 werknemers moeten een overeenkomst met de betrokken vakbonden hebben over werkbehoud. Bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers volstaat akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers.
 • Voor aanvragen die worden gedaan vanaf 5 mei 2020 geldt het volgende: aan een werkgever die deel uitmaakt van een groep waarvan de omzetdaling minder dan 20% bedraagt, kan op verzoek subsidie worden verstrekt op basis van de omzetdaling van de afzonderlijke rechtspersoon of vennootschap (of op basis van de omzetdaling van een daarmee gelijk te stellen tussenholding met de daaronder vallende groepsmaatschappijen).
 • Daar waar UWV eerst alleen een Nederlands bankrekeningnummer accepteerde, mogen nu ook niet-Nederlandse bankrekeningnummers worden opgegeven.
 • Er komen aanvullende voorwaarden en waarborgen om strategisch gedrag te beperken. Deze worden in de nog uit te werken standaarden van accountants nader gedefinieerd.
  • Tussen werkmaatschappijen mag niet geschoven worden met opdrachten.
  • Als werknemers van de werkmaatschappij in het subsidietijdvak activiteiten ondernemen bij een andere entiteit, dan dient bij de vaststelling van de subsidie de omzetderving van de werkmaatschappij te worden verlaagd met de daaruit voortvloeiende (theoretische) omzet.
  • Het Transferpricing systeem zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019 (of de laatst vastgestelde jaarrekening) is leidend voor 2020 en mag niet worden aangepast.
  • Mutatie voorraden gereed product worden aan de omzet toegerekend.

De wijziging in de NOW-regeling zal in de loop van volgende week worden gepubliceerd. Hoe de aanpassing kan worden aangevraagd en of dit ook een mogelijkheid is voor bedrijven die al een NOW-aanvraag hebben gedaan, is nog onduidelijk.

2. Aanvullend vangnet voor flexwerkers

Het kabinet is de mogelijkheden voor een vangnet voor flexwerkers momenteel aan het verkennen. Het kabinet zal de Tweede Kamer op korte termijn verder informeren over de uitkomsten van deze verkenning.

3. Seizoenswerk

Het kabinet onderkent dat voor sommige sectoren of bedrijven de NOW weinig of geen soelaas biedt, vanwege seizoenspatronen in de omzet of de loonkosten. Het kabinet zoekt hard naar een oplossing. Het kabinet informeert de Tweede Kamer ook hier zo snel als mogelijk over de voortgang.

4. Overwerk en WAB premiedifferentiatie

Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers, onder de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In het verlengde hiervan geldt dat werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt.

Deze bepaling leidt nu tot onbedoelde effecten in sectoren waar vanwege het Coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals de zorg. Om deze onbedoelde effecten weg te nemen is besloten dat werkgevers over het kalenderjaar 2020 op basis van de 30% herzieningssituatie de lage WW-premie niet hoeven te herzien. Per 1 januari 2021 zal de herzieningssituatie weer in werking treden.

5. Werktijdsverkorting en tewerkstellingsvergunningen

Wanneer een werkgever gebruik maakt van de werktijdsverkorting kan het aantal uren dat een werknemer werkzaam is met de ontheffing tijdelijk naar beneden worden bijgesteld. Hiermee gaat het salaris omlaag, hoewel voor de overige uren een WW-uitkering kan worden ontvangen.

Dit levert een probleem op als de minimale hoogte van het salaris een voorwaarde is waaronder een vreemdeling in Nederland zonder tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning arbeid mag verrichten, bijvoorbeeld bij een kennismigrant.

Een werkgever kan beboet worden voor illegale tewerkstelling als hij een kennismigrant laat werken zonder aan het vereiste salariscriterium te voldoen. Besloten is dat in de situatie dat een werkgever in verband met de werktijdsverkorting een kennismigrant een salaris betaalt dat lager is dan het wettelijke salariscriterium, er in dergelijke situaties tijdelijk geen boete wordt opgelegd. Bij de NOW speelt dit probleem niet.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Houd onze 'corona-pagina' in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.