NOW 3.0

De tegemoetkoming NOW 3.0 is per 1 oktober 2020 ingegaan in de vorm van een subsidieregeling met drie tranches van drie maanden.

NOW 3.0

Na de NOW 1.0 en 2.0 is nu ook de NOW 3.0 een feit. De tegemoetkoming NOW 3.0 is per 1 oktober 2020 ingegaan in de vorm van een subsidieregeling met drie tranches van drie maanden.

Met de regeling tracht het kabinet langere tijd zekerheid te verschaffen over de tegemoetkoming in de loonkosten. Ook hoopt zij dat werkgevers in de komende periode stappen kunnen maken om zich aan te passen aan de veranderende economie. Wat wordt er in deze NOW geregeld? Wij zetten de 7 belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij. 

Recente updates

💡 Update 23-04-2021 | NOW 3.3 eerder en langer open
Het loket voor NOW 3.3 is niet vanaf 17 mei open, maar al vanaf 6 mei. Het loket sluit ook later, op 30 juni in plaats van 13 juni. Hierdoor kunnen werkgevers eerder steun aanvragen, en andere werkgevers kunnen nog wat langer wachten met het kiezen van de periode van omzetdaling. De overige voorwaarden van NOW 3.3 blijven ongewijzigd. 

💡 Update 24-02-2021 | meer tijd voor aanvraag definitieve berekening NOW 1.0
De datum waarop uiterlijk de definitieve berekening voor NOW 1.0 moet worden gedaan is 31 oktober 2021. Deze datum geldt voor zowel de werkgevers die een accountantsverklaring nodig hebben (datum was 29 juni) als voor werkgevers die een derdenverklaring of geen verklaring nodig hebben (was 23 maart).

De einddatum voor de definitieve berekening van NOW 2.0 blijft gelijk, maar om grotere werkdruk bij UWV te voorkomen verschuiven de einddata van de andere periodes verder door in de tijd.

Van NOW 3.1 wordt de einddatum 26 juni 2022. NOW 3.2 en NOW 3.3 krijgen als einddatum 23 oktober 2022.

💡 Update 04-02-2021 | intrekkingsverzoeken verduidelijkt en aanpassing in de 'overeenkomst over werkbehoud'
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regels rondom intrekkingsverzoeken van NOW aanvragen verduidelijkt door aan te geven voor welke NOW-regeling op welk moment nog een intrekkingsverzoek gedaan kan worden.

Eerder waren de intrekkingsverzoeken meer beperkt in tijd. Ook is hiervoor een optie met terugwerkende kracht gecreëerd, waarbij mogelijk NOW 3.1 nog kan worden ingetrokken. Hierdoor kan voor NOW 3.2 een andere omzetperiode worden gekozen.

Daarnaast is er een aanpassing gemaakt in de 'overeenkomst over werkbehoud', die met vakbonden gesloten moet worden als er een NOW-aanvraag gedaan wordt op werkmaatschappij niveau. De regeling is zo aangepast dat minimaal één vakbond deze overeenkomst moet hebben ondertekend.

Als u met één van deze twee wijzigingen te maken hebt is het raadzaam om onze adviseurs hiervoor te raadplegen.

💡 Update 25-01-2021 | vergoeding NOW verhoogd van 80 naar 85%
Op 21 januari heeft het kabinet bekendgemaakt dat de vergoeding van de NOW verhoogd wordt van 80 naar 85%. Dit geldt voor de periode januari tot en met maart (NOW 3.2) en voor de periode april tot en met juni (NOW 3.3). Voor beide periodes geldt dat de loonsomvrijstelling 10% is. De versobering is verdwenen.

💡 Update 09-12-2020 | versobering tweede tranche teruggedraaid
Per 9 december 2020 zijn de versoberingen voor de tweede tranche teruggedraaid. Deze zijn in dit artikel verwerkt.

7 aandachtspunten

De 7 belangrijkste punten van de NOW staan hieronder weergegeven.

1. Omzetdaling van 20% naar 30%

In de NOW 1.0 en NOW 2.0 was een minimale omzetdaling van 20% noodzakelijk om subsidie te ontvangen. In de eerste twee tranches van de NOW 3.0 moet wederom minimaal 20% omzetverlies worden geleden om in aanmerking te komen voor subsidie. In de derde tranche is dit minimumpercentage 30%.

2. Vergoedingspercentage loonsom verlaagd 

In de NOW 3.0 wordt het vergoedingspercentage voor de loonsom per tranche langzaam verlaagd:

  • 80% in de derde tranche (oktober–december 2020)
  • 80% in de vierde tranche (januari–maart 2021)
  • 60% in de vijfde tranche (april–juni 2021)

De forfaitaire opslag, die ook al gold bij de NOW 2.0 (40%), blijft in de NOW 3.0 in stand.

Maximering loonsoom ook aangepast

Let op! In het kader van een geleidelijke afbouw wordt de maximering van de loonsom ook aangepast. In tranche 5 (vanaf april 2021) wordt de tegemoetkoming niet langer gemaximeerd op tweemaal het maximum dagloon (€ 9.691 per maand), maar eenmaal het maximum dagloon (€ 4.845 per maand).

De bedragen golden vanaf 1 juli 2020, maar worden per 1 januari 2021 geïndexeerd. Daarnaast wordt het voorschot voor de NOW 3.0 vastgesteld op basis van de loonsom van juni 2020. 

3. Verlaging loonsom 

Er wordt, indien noodzakelijk, ruimte geboden om de loonsom voor een bepaald percentage te laten dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor het subsidiebedrag. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt (per tranche) geleidelijk op:

  • 10% in de derde tranche (oktober–december 2020)
  • 10% in de vierde tranche (januari–maart 2021)
  • 20% in de vijfde tranche (april–juni 2021)

Op die manier krijgen bedrijven de ruimte om waar nodig hun onderneming te herstructureren. Dit kan bijvoorbeeld door natuurlijk verloop, door een salarisverlaging in overeenstemming met werknemers (bijvoorbeeld door afspraken over baangarantie in ruil voor salarisdaling) of in het uiterste geval door ontslag.

4. Wegnemen subsidiekorting bij ontslag

Ontslag leidt niet meer tot extra subsidiekorting. In de NOW 3.0 vervalt de korting van 5% op het gehele subsidiebedrag als bij grotere ontslagaanvragen geen overeenstemming is bereikt met de belanghebbende vakbonden of, bij gebreke daaraan, een andere werknemersvertegenwoordiging.

Loon niet in mindering gebracht op subsidie 

Tevens vervalt de voorwaarde dat 100% van het loon van de werknemer, die wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen, in mindering wordt gebracht op de subsidie. Bij de NOW 1.0 was dit zelfs 150%. 

Subsidie over de laatste maanden van de aov  

Het schrappen van de korting houdt in dat subsidie wordt ontvangen over de laatste maanden van de arbeidsovereenkomst met de werknemer. Dit is dus de periode waarin loonkosten gemaakt worden tijdens de ontslagprocedure en de opzegtermijn.

Ontslagbescherming niet de dupe

Belangrijk is dat het schrappen van bovengenoemde kortingen niet betekent dat de ontslagbescherming van werknemers minder wordt. De regels van het ontslagrecht (waaronder de preventieve toets door UWV) evenals de Wet Melding Collectief Ontslag blijven onverkort van toepassing.

5. Werk-naar-werkbegeleiding

Er wordt van de werkgevers verwacht dat zij werknemers, bij contractbeëindiging, helpen met het vinden van een nieuwe baan. Het subsidiebedrag wordt met 5% gekort als bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen geen contact met UWV is opgenomen voor van-werk-naar-werkbegeleiding.

6. Aanbieden scholing

Hiernaast bestaat de plicht voor werkgevers om zich in te zetten voor scholing. Dit betekent dat werknemers gestimuleerd moeten worden om deel te nemen aan een ontwikkeladvies of bij- of omscholing. De aanvullende subsidieregelingen van ‘NL leert door’ faciliteren dit.

7. Mogelijk nog meer steun

Mogelijk brengt de NOW 3.0 meer steungeld met zich mee. Het kan namelijk zijn dat er een langdurige tweede golf is die sectoren in verdere problemen brengt. Wellicht besluit het kabinet, na overleg met de sociale partners, om gedurende de periode ondernemers verder te steunen. Hierover is echter nog niets bekend. 

TVL telt niet langer mee als omzet

Er is besloten dat vanaf de NOW 3, dus vanaf oktober 2020, de TVL voor de NOW niet meer meetelt als ‘omzet’. Hierdoor realiseren ondernemers een hoger omzetverlies voor de NOW, wat tot een hogere tegemoetkoming leidt.

NOW 4.0: dit is wat u moet weten

Het loket voor het aanvragen van NOW 4.0 gaat open op 26 juli 2021. Het loket sluit op donderdag 30 september 2021.

Door Cindy Notkamp
Lees bericht

Houd onze coronapagina in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.