No deal Brexit? Voorkom verrassingen!

29 maart is het zover en stapt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU). De Rijksoverheid en werkgeversorganisaties roepen ondernemers die zakendoen met het VK, met klem op voorbereidingen te treffen.

Alle scenario’s liggen nog open, van uitstel tot afstel van de Brexit. Maar de kans op een no deal is groot; de VK verlaat de EU zonder dat er een akkoord ligt met vervangende afspraken over interne markt- en douaneregels en markttoegang.

Ga daarom voor uw bedrijf na welke stappen u moet ondernemen. Want als het VK zonder afspraken uit de EU stapt, gelden na 29 maart andere handelsregels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

De gevolgen voor uw bedrijf kunnen groot zijn, ook als u niet rechtstreeks zakendoet met het VK. De volgende artikelen helpen u op weg met een goede voorbereiding.

  1. Brexit: zes knelpunten voor uw bedrijf bij een no deal
  2. Fiscaal overgangsrecht bij harde Brexit
  3. Bereid u voor met de Brexit-voucher

1. Brexit: zes knelpunten voor uw bedrijf bij een no deal

Nadat het Britse parlement het voorlopige akkoord tussen het VK en de EU heeft weggestemd, gelden vanaf 29 maart de basisregels van de WTO. U doet dan zaken met een zogeheten ‘derde land’. Als ondernemer krijgt u bijvoorbeeld te maken met:

1. Hoge importheffingen

In een no deal-scenario maakt het VK, zoals gezegd, geen deel meer uit van de interne markt en de douane-unie en zijn er ook geen specifieke handelsafspraken gemaakt met de EU.

Voor goederen die u in- of uitvoert, betaalt u dan dezelfde heffingen als ondernemers uit andere landen waarmee geen extra afspraken zijn gemaakt.

Deze heffingen zijn per product bepaald en kunnen erg hoog zijn. Een overzicht vindt u op de site van de WTO.

2. Andere btw-procedures

Ook de procedures voor btw zullen bij een no deal veranderen. U kunt bij de Belastingdienst of bij de Douane nagaan welke btw-regelingen dan voor u gelden en wanneer en aan wie u in dit scenario btw moet afdragen.

3. De meest vergaande douaneprocedures

U krijgt bij een no deal veel meer met de Douane te maken dan voorheen als u zakendoet met het VK.

De Douane heeft daarom een stappenplan ontwikkeld dat inzichtelijk maakt wat u moet doen. Zorg bijvoorbeeld dat u tijdig een EORI-nummer heeft. 

Hier vindt u meer tips voor uw douanezaken. 

4. Veranderingen voor certificaten en intellectueel eigendom

Na de Brexit kunnen intellectuele eigendomsrechten vervallen in het VK. En certificaten moeten worden omgezet naar een EU-keuringsinstantie. Via de Brexit Impact Scan krijgt u informatie over wat voor welk certificaat geldt.

5. Verlies van markttoegang

Voor diensten gelden bij een no deal de afspraken uit de General Agreement on Trade in Services (GATS). Dit kan betekenen dat u straks geen diensten meer kunt aanbieden of afnemen op de Britse markt. Ga vast na wat dit voor uw onderneming kan betekenen en wat uw alternatieven zijn.

6. Registratie Britse werknemers

Heeft u Britse werknemers in dienst? Zij moeten in elk geval voor 29 maart 2019 staan ingeschreven bij de Basisregistratie Personen in hun gemeente. Leg daarvoor nu al contact met de IND.

Tip!
Misschien doet u zelf niet rechtstreeks zaken in of met het VK, maar uw toeleveranceries of afnemers wel. Ga tijdig met hen in gesprek over wie welke verantwoordelijkheid neemt in welk Brexit-scenario. Eventuele risico's hoeven immers niet allemaal bij één partij te liggen.

2. Fiscaal overgangsrecht bij harde Brexit

Staatssecretaris Snel van Financiën vindt het wenselijk om met een fiscaal overgangsrecht, anders dan voor de douanewetgeving, te komen als er op 29 maart sprake zal zijn van een no deal, een harde Brexit.

Een harde Brexit leidt namelijk direct tot een andere fiscale behandeling van bedrijven en burgers.

Dit schrijft Snel in een brief van 4 februari aan de Tweede Kamer. Als het VK per 29 maart met een no deal uit de EU stapt, gaan er niet alleen andere handelsafspraken, maar ook andere fiscale afspraken gelden.

Fiscale eenheid

Zo heeft een no deal, aldus de staatssecretaris in zijn brief, gevolgen voor de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, waarbij bijvoorbeeld een zogeheten topmaatschappij in het VK is gevestigd.

Na een no deal wordt een dergelijke fiscale eenheid van rechtswege verbroken, zo staat in de brief.

Verlies recht aftrekposten

Ook Nederlanders die in het VK woonachtig zijn en van wie het inkomen (deels) in Nederland is belast, verliezen na de Brexit het recht op eventuele persoonsgebonden aftrekposten.

En zo zijn er meer voorbeelden waar een no deal direct fiscale gevolgen heeft voor bedrijven en burgers.

Overgangsrecht

Snel wil daarom een regeling voor burgers voor een aantal belastingwetten voor het lopende belastingjaar, waarbij het VK nog wordt beschouwd als onderdeel van de EU.

Hierdoor blijft het huidige fiscale regime voorlopig van toepassing. Daarnaast wil hij ook overgangsrecht voor bedrijven, bijvoorbeeld wat betreft de fiscale eenheid en bijvoorbeeld om te voorkomen dat in hetzelfde boekjaar verschillende fiscale behandelingen plaatsvinden over hetzelfde feitencomplex.

3. Bereid u voor met de Brexit-voucher!

Krijgt uw onderneming te maken met de gevolgen van de Brexit? Dan is er de Brexit-voucher die u helpt zich hierop voor te bereiden. Vraag hem aan!

Met de voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van de Brexit voor uw onderneming.

U krijgt een vergoeding van 50% van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van € 2.500 exclusief btw. Er zijn voorwaarden voor het verkrijgen en aanvragen van een Brexit-voucher.

Let op!
De voucher is zes maanden geldig. Dat betekent dat de activiteiten waarvoor de voucher is verstrekt, binnen deze periode moeten plaatsvinden.

Deze geldigheidsduur kan op verzoek eenmalig worden verlengd met maximaal zes maanden. De voucher is niet overdraagbaar.

Brexit Impact Scan

De eerste stap is om te kijken of uw bedrijf geraakt gaat worden door de Brexit en wat de gevolgen daarvan zijn.

Denkt u daarbij aan vragen over onder meer import en export, transport, het gebruik van digitale diensten en toeleveranciers.

Heeft u bijvoorbeeld nagedacht over dataopslag? Is de host van uw site in de VK gevestigd?

Door het invullen van de Brexit Impact Scan op de site www.brexitloket.nl (een initiatief van de Rijksoverheid) kunt u de gevolgen in kaart brengen.

Als blijkt dat uw bedrijf door de Brexit wordt geraakt en u verrassingen wilt voorkomen, kunt u een Brexit-voucher aanvragen.

Wie kan een voucher aanvragen?

U kunt een Brexit-voucher aanvragen:

  • Als u een Nederlandse mkb-onderneming heeft. Ondernemingen op Bonaire, Sint Eustatius, Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn uitgesloten.
  • Als u bestaande economische belangen heeft in het VK.

Waarvoor is de voucher? 

U kunt de Brexit-voucher aanvragen voor:

  • Advies over alternatieve markten voor de export en/of invoer van goederen en diensten.
  • Het identificeren van gevolgen voor de onderneming op het terrein van logistiek of het vrij verkeer van werknemers, goederen en diensten.

Let op!
De eigen tijd die u besteedt tijdens het adviestraject wordt niet door de voucher vergoed. Reis- en verblijfskosten komen ook niet voor vergoeding in aanmerking. 

Voorwerk

Voordat u een aanvraag voor een voucher gaat indienen, moet u voorwerk verricht hebben. Bij uw aanvraag moet u een cv van de adviseur of de externe deskundige en een gespecificeerde offerte voegen.

Tip!
Wij hebben u op hoofdlijnen verteld wanneer u een Brexit-voucher kunt aanvragen. Bent u van plan een Brexit-voucher aan te vragen en wilt u meer weten? Kijk dan op rvo.nl. 

Wilt u meer informatie over de Brexit? Neem dan contact met ons op.