Nieuwe huwelijksregels per 2018

Vanaf 1 januari zijn er nieuwe regels als u gaat trouwen. Vanaf nu geldt namelijk de beperkte gemeenschap van goederen, voor iedereen die gaat trouwen en geen huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld. Wat is er veranderd?

Nieuwe huwelijksregels per 2018

Gaat u trouwen? Vanaf 1 januari zijn er nieuwe regels. Vanaf nu geldt namelijk de beperkte gemeenschap van goederen, voor iedereen die gaat trouwen en geen huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld. Wat is er veranderd?

Wat betekent dat, een beperkte gemeenschap van goederen? En in welk opzicht wijkt dat af van de wettelijke regeling die voorheen gold, de zogenaamde algehele gemeenschap van goederen?

Drie vermogens: gezamenlijk en privé

In plaats van één gemeenschapsvermogen, zijn er bij een beperkte gemeenschap drie vermogens. Dit zijn: twee privévermogens en het gemeenschappelijk vermogen.

De beperkte gemeenschap omvat:

  • alle gezamenlijke goederen en gezamenlijke schulden die echtgenoten vóór het huwelijk al hadden;
  • alle goederen en schulden die zij vanaf aanvang van de gemeenschap tot aan ontbinding van de gemeenschap verkrijgen of maken. Met uitzondering van erfenissen of schenkingen.

Het privévermogen en de privéschulden van vóór het huwelijk vallen buiten de beperkte gemeenschap.

Recht op vergoeding

Het feit dat er nu standaard drie vermogens zijn, maakt dat u eerder te maken kunt krijgen met de zogenaamde vergoedingsrechten.

Hiermee wordt bijvoorbeeld deze situatie bedoeld: privégeld van een van de echtgenoten (bijvoorbeeld een ontvangen erfenis) is geïnvesteerd in een gemeenschappelijk goed: de gezamenlijke woning. Dit bedrag moet vergoed worden door de gemeenschap aan deze echtgenoot.

Hoe zat het tijdens de oude wetgeving?

Onder de oude wetgeving was het verkrijgen van een vergoeding alleen aan de orde voor zover er sprake is van een erfenis die verkregen is onder een uitsluitingsclausule. Dat wil zeggen: de overledene in een testament had uitdrukkelijk bepaald dat de erfenis niet in enige gemeenschap zou vallen.

Hoe zit het nu?

Nu, met de nieuwe wetgeving, is het maken van een uitsluitingsclausule door een erflater niet meer nodig. Wel kan nu een insluitingsclausule of gemeenschapsclausule worden gemaakt, als de erflater wil dat de partner van de erfgenaam ook erft.

Ondernemingsvermogen en trouwen

Voorhuwelijks ondernemingsvermogen valt buiten de gemeenschap. Trouwt u als ondernemer, dan valt uw onderneming dus niet in de beperkte gemeenschap.

Veel discussie valt te verwachten ten aanzien van de huidige wettelijke bepaling, die ’een redelijke vergoeding’ voor kennis, vaardigheden en arbeid in het kader van die voorhuwelijkse onderneming voorschrijft. De vergoeding wordt voldaan aan de gemeenschap.

Vergoeding echtgenoot / echtgenoten

De vergoeding is aan de orde, voor zover deze niet al op andere wijze van vergoeding ten bate van beide echtgenoten komt of is gekomen. Onduidelijk en onzeker is wat een redelijke vergoeding is en hoe dit bepaald wordt. De huidige wet geeft op dit punt weinig rechtszekerheid. Op het moment dat rechters hierover gaan beslissen, ontstaan er mogelijk richtlijnen. Lastig blijft in hoeverre gevallen met elkaar vergelijkbaar zullen zijn.

Eenmanszaak, maatschap, vof, bv, nv

De regeling van 'de redelijke vergoeding' geldt zowel voor een eenmanszaak als voor een maatschap, vennootschap onder firma, besloten vennootschap of naamloze vennootschap. Bij een eenmanszaak is echter geen sprake van afgescheiden vermogen.

Ten aanzien van de andere ondernemingsvormen (buiten de eenmanszaak) geldt deze regeling als de echtgenoot in overwegende mate in staat is te bepalen dat de winst van de onderneming hem of haar toekomt.

Tip!
Maak voorafgaand aan het huwelijk duidelijke afspraken over deze vergoeding in huwelijkse voorwaarden of wijk van de wettelijke regeling af in huwelijkse voorwaarden.