Nieuwe fosfaatklassen en -normen per 2020

Vanaf 1 januari 2020 krijgt u vrijwel zeker te maken met wijzigingen van de fosfaatklassen en de fosfaatgebruiksnormen. Wat kunt u verwachten?

Nieuwe fosfaatklassen en -normen per 2020

Vanaf 1 januari 2020 krijgt u vrijwel zeker te maken met wijzigingen van de fosfaatklassen en de fosfaatgebruiksnormen. De normen van gronden met de fosfaatklasse ‘hoog’ dalen. De andere normen blijven gelijk of gaan stijgen.

Lagere norm voor hoge fosfaatklasse

Zoals reeds is aangekondigd in het 6e Actieprogramma worden per 2020 de fosfaatgebruiksnormen aangepast. Daarnaast wordt een nieuwe klasse ‘ruim’ toegevoegd. In onderstaande tabel kunt u de nieuwe klasse-indeling met de nieuwe normen zien.

Fosfaatklassen Grasland   Bouwland  
  PAL-getal Norm* Pw-getal Norm*
Arm < 16 120 (120) < 25 120 (120)
Laag 16 - 26 105 (100) 25 - 35 80 (75)
Neutraal 27 - 40 95 (90) 36 - 45 70 (60)
Ruim 41 - 50 90 (90) 46 - 55 60 (60)
Hoog > 50 75 (80) > 55 40 (50)

*De norm tussen haakjes is de norm van 2019.

Heeft u grond in de fosfaatklasse Hoog? Dan krijgt u te maken met een lagere fosfaatruimte. Heeft u voor die percelen nog geen grondmonsters? Wellicht is het interessant om deze grond te laten bemonsteren.

Wanneer u hiermee aantoont dat uw grond in een andere klasse valt dan scheelt u dat aanzienlijk aan fosfaatruimte.

Hogere norm op bouwland?

Heeft u bouwland dat in de hoge fosfaatklasse valt? Dan mag u vanaf 2020 de norm met 5 kilo per hectare verhogen. Mits u op de desbetreffende percelen ten minste 20 kilo fosfaat per hectare toedient, afkomstig van één of meer van de volgende mestsoorten:

  • Strorijke vaste mest van rundvee, varkens, schapen, geiten of paarden.
  • Dikke fractie van meststoffen van rundvee.
  • Champost.
  • Gft-compost.
  • Groencompost.

Uit uw administratie moet blijken dat u deze bemesting op de desbetreffende percelen heeft uitgevoerd.

Opbrengstafhankelijke norm verdwijnt

De equivalente maatregel ‘opbrengstafhankelijke fosfaatgebruiksnormen’ vervalt per 2020.

Nog ontwerp

De hierboven genoemde normen zijn in een ontwerpregeling bekendgemaakt. Het is daarmee nog niet definitief. De verwachting is echter dat deze aanpassingen ongewijzigd worden doorgevoerd.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.