Natuurterrein en betalingsrechten

Op bepaalde natuurterreinen kunt u betalingsrechten benutten. Voor andere natuurterreinen kan dit niet. Bij deze keuze gaat RVO uit van het natuurbeheertype van het perceel. Onlangs heeft de rechter, in diverse procedures, geoordeeld dat alleen het natuurbeheertype niet voldoende is om te bepalen of uw perceel subsidiabel is.

Natuurbeheerplan 

De natuurbeheertypen van percelen zijn vastgelegd in de Natuurbeheerplannen van de provincies. Op basis hiervan beoordeelt RVO welk natuurbeheertype (N-code) geldt voor uw perceel natuurterrein. Vervolgens bepaalt RVO op basis van een lijst of het betreffende natuurbeheertype subsidiabel is. 

Uitspraken

In diverse procedures heeft de rechter onlangs aangegeven, dat de natuurbeheertypen niet geschikt zijn om te bepalen of een perceel wel of niet subsidiabel is. De natuurbeheertypen geven immers aan welke beheersmaatregelen u moet toepassen. Ze geven niet aan welke activiteiten u feitelijk uitvoert.

RVO kan dus niet in alle gevallen, op basis van alleen het natuurbeheertype, bepalen of een perceel overwegend voor landbouwactiviteiten wordt gebruikt. 

Toekennen betalingsrechten 2015

Had u in 2015 natuurterrein waarop u geen betalingsrechten hebt gekregen? En voerde u op de percelen (overwegend) landbouwactiviteiten uit? Dan is het mogelijk dat op dit natuurterrein ten onrechte geen betalingsrechten zijn toegekend. Loopt er nog een bezwaar- of beroepsprocedure over het toekennen en/of uitbetalen van betalingsrechten? Dan kunt u de argumenten van de rechter wellicht nog gebruiken.

Wat nu?

Op dit moment is nog niet bekend hoe RVO haar werkwijze t.a.v. subsidiabel natuurterrein gaat aanpassen. Mogelijk dat het gebruik van de natuurbeheertypen anders wordt ingevuld. RVO zal daarbij meer rekening moeten houden met de landbouwactiviteiten die u daadwerkelijk op het perceel uitvoert.