Mogelijke wijzigingen fiscale eenheid

De spoedreparatiewet inzake de fiscale eenheid gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2018 en niet zoals eerder was vermeld per 25 oktober 2017. Een deel van de middelen die vrijkomt door het handhaven van de dividendbelasting wordt hiervoor besteed. De Tweede Kamer heeft ingestemd met deze plannen. De Eerste Kamer moet de plannen nog goedkeuren. 

Waarom spoedreparatiemaatregelen?

Alleen in Nederland gevestigde vennootschappen kunnen met elkaar een fiscale eenheid aangaan. Dat kan nadelig uitpakken in grensoverschrijdende situaties. Een moeder-bv kan bijvoorbeeld geen fiscale eenheid aangaan met een buitenlandse dochter-bv. Hierdoor loopt men mogelijk enkele voordelen van het fiscale eenheidsregime mis.

Het Europese Hof van Justitie heeft inmiddels geoordeld dat Nederland bepaalde voordelen van de fiscale eenheid niet mag beperken tot in Nederland gevestigde moeder- en dochterbedrijven. Dat kan leiden tot een vermindering van de belastingontvangsten. Het kabinet grijpt daarom in.

Inhoud spoedreparatiemaatregelen

De belangrijkste strekking is dat bepaalde regelingen in de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting moeten worden toegepast alsof de verschillende bv's van de fiscale eenheid (toch) zelfstandig belastingplichtig zijn. Voor bv’s die een fiscale eenheid vormen, beperkt dit de mogelijkheden om:

  1. Verliezen te verrekenen;
  2. Rente af te trekken;
  3. Vrijstelling van winstbelasting te claimen bij deelnemingen.

Hieronder vindt u toelichting over gevolgen voor de verliesrekening en de renteaftrek.

1. Verliesverrekening

Als een bv verrekenbare verliezen heeft staan, dan kunnen deze vervallen als het aandelenbelang in de verlies-bv met tenminste 30% wijzigt. Bijvoorbeeld door verkoop of inkoop van aandelen. Dit geldt alleen als de bv niet voldoet aan de ‘werkzaamhedentoets’. Dat is kort gezegd het geval als de bv:

  • Gedurende ten minste negen maanden voor meer dan 50% beleggingen heeft gehad;
  • Als de bv zijn werkzaamheden tot minder dan 30% van de oorspronkelijke werkzaamheden heeft ingekrompen of het voornemen bestaat om dit binnen drie jaar na de belangenwijziging te doen.

2. Renteaftrek

Eerste renteaftrek beperkende maatregel

Bestaat er een geldlening tussen gelieerde bv’s? Dan kan de rente over deze lening in aftrek worden beperkt. Het moet wel gaan om leningen die verband houden met:

  • Het schuldig blijven van dividend, teruggaaf van gestort kapitaal, of een schuldig gebleven kapitaalstorting, of;
  • De verwerving of de uitbreiding van een belang in een (ander) gelieerde bv, tenzij;
  • De rentebaten bij de ontvanger die belast zijn tegen een naar Nederlandse maatstaven redelijke heffing èn er zakelijke overwegingen zijn geweest om de transactie en de lening aan te gaan.

Tweede renteaftrek beperkende maatregel

Is er sprake van deelnemingsrente? Oftewel: zijn er leningen die verband houden met de financiering van deelnemingen? De rente op deze lening kan in aftrek worden beperkt.

Er geldt een formule om de omvang van de deelnemingsrente te bepalen. Het deel van de deelnemingsrente dat de franchise van € 750.000 overschrijdt, is niet aftrekbaar.

Terugwerkende kracht

Gezien de uitingen van de staatssecretaris nemen we aan dat de reparatiemaatregelen ook gaan gelden voor bestaande fiscale eenheden en dus niet alleen voor de fiscale eenheden. 

De reparatiewetgeving gaat nu met terugwerkende kracht in per 1 januari 2018 en niet per 25 oktober 2017 11.00 uur, zoals eerst de bedoeling was. Ook kunnen we eruit afleiden dat bestaande situaties onder de aangekondigde maatregelen vallen.

Overgangsregeling

Het kabinet is zich ervan bewust dat de terugwerkende kracht bestaande situaties raakt en vindt het passend om fiscale eenheden de mogelijkheid te bieden om binnen een tijdelijke overgangsperiode aanpassingen door te voeren zodat ze niet door de nieuwe regelgeving worden geraakt. Deze overgangsmaatregel geldt alleen voor de eerste renteaftrekbeperkende maatregel die we hiervoor hebben toegelicht.

De regeling houdt houdt globaal gezegd in dat op vóór 1 januari 2018 bestaande leningen de spoedreparatiemaatregel – onder voorwaarden – geen toepassing vindt, mits het bedrag van die renten het bedrag van € 100.000 per fiscale eenheid niet te boven gaat. 

Meer weten?

Wilt u weten of, en in welke mate, u kunt anticiperen op de spoedmaatregelen? Vooral met het oog op de terugwerkende kracht? Of heeft u andere vragen? Neem gerust contact met ons op.