Mobility Package: 16 veelgestelde vragen

Mobility Package heeft tot veel vragen geleid over de interpretatie ervan. De 16 veelgestelde vragen leest u in dit artikel.

Mobility Package: 16 veelgestelde vragen

Het Mobility Package heeft tot veel vragen geleid over de interpretatie ervan. De rij- en rusttijden gingen al op 20 augustus in, en hierover heeft de Europese Commissie (EC) nu wat meer duidelijkheid gegeven. Er waren vooral veel vragen rondom de nieuwe return home van de chauffeur. De 16 veelgestelde vragen leest u in dit artikel.

1. 💡 Wanneer treedt het Mobility Package in werking?

De verschillende onderdelen van het Mobility Package treden op verschillende momenten in werking. De wijzigingen in de rij- en rusttijdenregelgeving zijn op 20 augustus ingegaan. 

2. 💡 Moet u aantonen dat u als bedrijf/chauffeur de weekendrust niet in het voertuig hebt doorgebracht?

Nee, de controleur zal aan moeten tonen dat het verbod is overtreden. Dat kan alleen op heterdaad, de controleur mag niet vragen om aanvullende bewijzen buiten de tachograafgegevens voor de rij- en rusttijden. De EC heeft dat bevestigd in de gepubliceerde vragen en antwoorden. Indien hij de chauffeur bij het voertuig aantreft tijdens zijn 45 uur rust zal het in combinatie met de tachograafgegevens leiden tot het constateren van een overtreding.

De chauffeur hoeft niet aan te tonen dat hij niet in de cabine heeft gerust maar als hij op dat moment niet vrijwillig tegenbewijs levert (bijvoorbeeld een hotelbon) zal er worden aangenomen dat hij in de cabine heeft geslapen en een boete volgen. De verkorte wekelijkse en de dagelijkse rust mag wel in het voertuig worden doorgebracht.

3. 💡 45 uur rust in de cabine is niet toegestaan. Hoe zit dit bij overtocht bij een onderbreking voor op- en afrijden op een boot?

De EC heeft in haar publicatie aangegeven dat het ook in het geval van de boot/trein onderbreking van de weekendrust, niet is toegestaan een gedeelte van de 45 uur in de cabine te rusten.

Dat betekent dat de nieuwe flexibiliteit praktisch een dode letter is, omdat het  in de buurt van de haven/treinstation en binnen de tijd van de onderbreking van maximaal 1 uur, niet mogelijk zal zijn een slaapplaats te vinden. Het is de vraag of handhavers hier in de praktijk op toe gaan zien of niet. Mogelijk is een uitspraak van het EHvJ nodig om hier voorgoed duidelijkheid over te krijgen.

4. 💡 Een terugkeer naar huis geldt binnen 4 weken. Wat zijn precies 4 weken?

De Verordening gaat uit van vaste weken (een week is gedefinieerd van maandag 0.00 tot zondag 2400. Een wekelijkse rust die op zondag begint en over de vaste week heenloopt kan in zijn geheel toegerekend worden aan de ene of de andere week (maar niet aan allebei, tenzij hij daar lang genoeg voor is om op te splitsen).

Uiteraard moet verder ook voldaan zijn aan de 6 x 24 regel (de wekelijkse rust mag uiterlijk na 6 x 24 uur beginnen na de laatste wekelijkse rust) en aan het normale wekelijkse rustschema van 24-45-24-45, en moeten bekortingen uiterlijk in de derde week na de bekorting worden gecompenseerd.

NB: Wanneer er echter gebruik gemaakt wordt van de flexibiliteit van 2 verkorte wekelijkse rusten achter elkaar, is het een ander verhaal. Dan moet de compensatie (42 uur) plaats vinden voordat de wekelijkse rust begint. 

5. 💡 Wordt er onderweg gecontroleerd op de return home en/of kan de chauffeur hiervoor beboet worden?

Er is veel discussie over de return home, hoe deze geïnterpreteerd moet worden en hoe deze kan worden gehandhaafd. Deze kan, zo heeft de EC nu bevestigd, alleen door middel van bedrijfscontroles worden gecontroleerd, en de werkgever moet de bewijzen voor de naleving op het bedrijf bewaren.

Rijzen er bij een wegcontrole vermoedens dat de return home niet is nageleefd, dan kan de inspectie van dat land assistentie vragen bij het land van herkomst om de naleving te controleren, zo geeft de EC nu aan.  De return home is een verplichting voor de werkgever om het werk zodanig te organiseren dat de chauffeur in staat wordt gesteld om naar huis terug te keren.

Er moet dus in de planning aantoonbaar rekening mee gehouden worden. In de praktijk zal dit betekenen dat de chauffeur voldoende vrije tijd krijgt om de reis naar huis te maken en daar zijn normale rust te genieten. De chauffeur kan besluiten daar geen gebruik van te maken zolang hij maar niet zijn rust in het voertuig geniet. Hij kan echter niet op voorhand afstand doen van zijn recht op de return home. Alleen de werkgever kan worden beboet.

6. 💡 De 45 uur rust mag niet in de cabine maar moet in een passende, gendervriendelijke accommodatie met voorzieningen. Is beschreven wat onder gendervriendelijk of passend wordt verstaan?

Nee, dat is niet beschreven. De EC geeft aan dat dit is om de nodige flexibiliteit te bieden in het soort van accommodatie. Als voorbeelden worden genoemd een hotel, motel, huur appartement of huis.

7. 💡 Mag bij afwijking van de rijtijd ook afgeweken worden van de twee-wekelijkse rijtijdnorm (90 uur)?

Nee, dat is niet toegestaan. De toegestane afwijking betreft alleen de dagelijkse en de wekelijkse

8. 💡 De nieuwe regels geven twee uur extra rijtijd om aan het einde van de week naar huis te kunnen rijden. Hoe zit dat?

Dat is maar het halve verhaal. Het is zeker geen extra rijtijd die standaard ingecalculeerd kan worden. Overschrijding van de rijtijd blijft een overtreding, tenzij de chauffeur op de juiste wijze en wegens de juiste redenen tot maximaal 2 uur afwijkt zodat hij zijn exploitatievestiging of huis kan bereiken om daar zijn wekelijkse rust aan te vangen.

Dit mag alleen in geval van zeer uitzonderlijke omstandigheden. De aard van het werk brengt dagelijks onverwachte zaken mee, maar sommige zijn zo uitzonderlijk of onvoorspelbaar dat je daar in redelijkheid geen rekening mee kan houden in de planning. Als zoiets gebeurt, bijvoorbeeld een wegafsluiting na een groot ongeluk, noteert de chauffeur de reden van de afwijking op de print-out.

Het gaat om ofwel 1 uur extra rijtijd, of, na het genieten van een pauze van minimaal een half uur, 2 uur extra rijtijd. De normale pauzeregeling blijft overigens wel gewoon van toepassing.

9. 💡 Hoe gaat de controle van 60 uur arbeidstijd langs de weg in de praktijk? 

De controle van de maximaal 60 uur arbeidstijd is een nieuw onderwerp in de wegcontroles. 18 maanden na inwerkingtreding van de gewijzigde controlerichtlijn moeten lidstaten hierop effectief gaan controleren, naar verwachting dus vanaf maart 2022. Wat over de controles tijdens het wetgevingsproces besproken is, is dat langs de weg alleen zaken kunnen worden gecontroleerd die de tachograaf registreert.

Voor arbeidstijd is dat de rijtijd en de overige werkzaamheden. Dus wat er op dit moment bij voor te stellen is, is dat de handhaver zal optellen hoeveel rijtijd en overige werkzaamheden de chauffeur in een week heeft. Komt hij boven de 60 uur, dan is dat beboetbaar.

Het is op zich dus niet de bedoeling dat er tijdens de controle informatie over de arbeidstijd bij het bedrijf wordt opgevraagd, aangezien dit op de kaart moet staan.

10. 💡 Is de functie laden/lossen bij de smart tacho 2 ook bij out of scope gebruik noodzakelijk indien de laadploeg de auto laad en de chauffeur zijn rust geniet?

De functie laden/lossen moet ook geregistreerd kunnen worden wanneer tachograaf in out of scope staat, zodat eventueel een loodsmedewerker/rangeerder dit ook kan invoeren.

11. 💡 Laad/los functie in de tachograaf: wat is de reden om te willen weten wat er met de auto gebeurt als de chauffeur er niet bij aanwezig is?

Registreren van laden/lossen is belangrijk voor handhaving van cabotage en detachering. Dit is nodig om te bepalen wat voor soort rit er heeft plaatsgevonden. In het kader van cabotage is dit voertuig gerelateerd en moet de registratie plaatsvinden in de tachograaf. Maar een voertuig kan geladen en gelost worden terwijl de chauffeur bijvoorbeeld thuis rust aan het genieten is.

12. 💡 Als de grenspassage ingevoerd moet worden direct na het passeren voor de grens, krijgen we dan niet enorme opstoppingen daar?

Voor voertuigen die niet beschikken over een smarttacho 2 wordt dit verplicht vanaf januari 2022. Er wordt inderdaard gesvreesd voor opstoppingen. Bovendien levert dit inefficiënties in de planning op. Daarom wordt ervoor gepleit dit te wijzigen in invoering bij de eerst geplande stop. Helaas heeft dit voorstel het niet gehaald.

13. 💡 Vanaf wanneer is het invoeren van de grenspassage verplicht?

Dit is verplicht vanaf 2 februari 2022 voor voertuigen met een digitale tachograaf. Volgens de wet geldt het echter al vanaf 20 augustus 2020 voor analoge tachografen. Volgens TLN is dit een fout van de wetgever, aangezien deze verplichting is ingevoerd om cabotage en detachering te kunnen handhaven - wetgeving die op 2 februari 2022 ingaat.

Desondanks heeft de EC bevestigt dat dit de regel is voor analoge tachografen, en dat zij ook verplicht zijn om het symbool voor het land waarin de werkdag begint en eindigt, te noteren op de (achterkant) van de schijf.

14. 💡 Wat betekent retrofit?

Retrofit is het verplicht vervangen van de aanwezige tachograaf (analoog, digitaal of smart tacho 1) door een smart tacho 2. 31 december 2024 moeten analoge en digitale tachografen vervangen zijn voor een smart tacho 2 en per 20 augustus 2025 moet de smart tacho 1 vervangen zijn voor de smart tacho 2.

15. 💡 Wat is de indicatie van de kosten voor de aanschaf van de smart tacho 2 en hoe zit het met de beschikbaarheid?

De kosten van de retrofit zijn afhankelijk van verschillende factoren. Dit zijn onder andere:

  • de kosten van de smart tacho 2;
  • de kosten van de DSRC antenne/module;
  • de kosten van de gever;
  • welk type tachograaf moet worden vervangen (analoog, digitaal of smart tacho 1) en;
  • welke werkzaamheden  verricht moeten worden.

Voor wat betreft de beschikbaarheid van de smart tacho 2 is op dit moment nog niets te zeggen. Uiterlijk 36 maanden na definitieve acceptatie van MP moet de smart tacho 2 in nieuw geregistreerde voertuigen zitten.

Op dit moment is men druk doende om de technische specificaties vast te leggen waar deze nieuwe smart tacho 2 aan moet voldoen.  De kosten van de smart tacho 2 zijn helaas nog niet bekend.

16. 💡 Wat wordt er nu Europees gezien verstaan onder cabotage? En wat is de definitie van de cooling off periode van vier dagen?

De definitie van cabotage is niet gewijzigd dus blijft zoals in de huidige wetgeving: "Nationaal vervoer voor rekening van derden dat tijdelijk wordt verricht in een lidstaat van ontvangst."

De cooling-off periode is een nieuw element dus dat begrip is in het Mobility Package wel uitgewerkt en toegevoegd:

“Vervoerders mogen binnen vier dagen na het einde van een cabotage in een lidstaat, met hetzelfde voertuig of, in het geval van een samenstel van voertuigen, met de trekker van datzelfde voertuig, geen cabotage uitvoeren in diezelfde lidstaat.”

Ook nieuw is dat men een link legt tussen cabotage en gecombineerd vervoer. Men wil voorkomen dat begin-of eindtrajecten over de weg onder het mom van gecombineerd vervoer permanent worden uitgevoerd in dezelfde lidstaat.

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.

Bron: TLN