Meldingsplicht bij grensoverschrijdend ondernemen

Deze meldingsplicht geldt voor zogenaamde potentieel agressieve belastingadviezen, maar ook meer gebruikelijke grensoverschrijdende adviezen kunnen er onder vallen. Het niet of niet tijdig melden, kan tot hoge boetes leiden.

Meldingsplicht bij grensoverschrijdend ondernemen

Zaken doen in het buitenland is niet hetzelfde als in Nederland. Niet alleen bedrijfscultuur verschilt, u krijgt ook te maken met andere wet- en regelgeving. Ook de belastingwetgeving verschilt sterk.

U laat zich ongetwijfeld goed voorlichten en adviseren over de consequenties voor de belastingheffing. Daar komt nu een geheel nieuw aspect bij; een meldingsplicht bij de belastingdienst.

Deze plicht geldt voor zogenaamde potentieel agressieve belastingadviezen, maar ook meer gebruikelijke grensoverschrijdende adviezen kunnen er onder vallen. De regeling is ruim opgezet en alle ondernemers die over de grens ondernemen, kunnen ermee te maken krijgen.

Neem de regeling goed in acht. Het niet of niet tijdig melden kan tot hoge boetes leiden.

Waar komt de meldingsplicht vandaan?

De Europese Commissie heeft op 25 mei 2018 een richtlijn aangenomen: de Mandatory Disclosure Richtlijn (MDR). Daarin zijn de afspraken vastgelegd die Europese lidstaten hebben gemaakt over de uitwisseling van potentieel agressieve grensoverschrijdende belastingconstructies.

De lidstaten willen situaties in beeld krijgen waarbij de nationale regels worden nageleefd, maar die toch gevolgen hebben voor de verschuldigde belasting in een andere Europese lidstaat.

Wie moet er melden?

De meldingsplicht geldt voor intermediairs, die voor hun cliënten fiscale grensoverschrijdende constructie adviseren, implementeren, beheren of die daarbij ondersteunen. Zoals:

 • belastingadviseurs;
 • accountants;
 • banken;
 • notarissen;
 • advocaten en consultants.

Omdat het een wettelijke plicht is, gelden de geheimhoudingsregels niet. Alleen advocaten en notarissen kunnen zich onder voorwaarden beroepen op het wettelijke verschoningsrecht.

Als er uiteindelijk geen meldingsplichtige intermediair kan worden aangewezen, dan bent u als belastingplichtige zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen aan de meldingsplicht.

Tijdig melden!

Het advies moet worden gemeld binnen dertig dagen vanaf de dag nadat dat het advies kan worden geïmplementeerd of - indien eerder - de eerste stap daarvoor is gezet. Vanaf 1 januari 2021 is melden mogelijk. Er zit een terugwerkende kracht aan.

 • Voor constructies die zijn geïmplementeerd in de periode van 25 juni 2018 tot 1 juli 2020 moet de melding plaatsvinden tussen 1 januari en 28 februari 2021.
 • Voor constructies die zijn geïmplementeerd in de periode van 1 juli 2020 tot 1 januari 2021 moet de melding plaatsvinden tussen 1 januari en 31 januari 2021.

Voor alle constructies die zich vanaf 1 januari 2021 voordoen, geldt dat deze steeds binnen dertig dagen moeten worden gemeld.

De Europese lidstaten vinden het belangrijk dat aan de meldingsplicht wordt voldaan. Het niet of niet op tijd melden van een meldingsplichtige constructie wordt bestraft met een boete. In Nederland kan een boete worden opgelegd tot € 870.000 per geval.

Melden betekent niet dat het niet mag

Belangrijk om te weten is dat wanneer een belastingadvies wordt gemeld, dit niet betekent dat de regeling in strijd is met wetgeving of dat er sprake is van belastingontduiking.

De Europese lidstaten willen ermee bereiken dat de nationale belastingdiensten sneller informatie krijgen over potentieel agressieve fiscale structuren. Zij kunnen vervolgens sneller onwenselijke structuren bestrijden of eventueel een wetswijziging doorvoeren.

Alleen melden als belastingadviezen aan deze kenmerken voldoen

De meldingsplicht geldt voor grensoverschrijdende situaties; er is meer dan één Europese lidstaat bij betrokken of een Europese lidstaat en een derde land. Binnenlandse situaties vallen niet onder de meldingsplicht.

Constructies

De regeling spreekt van constructies. Daar zit geen oordeel in, het is een begrip. De wetgever heeft - bewust - geen definitie gemaakt van wat onder constructie moet worden verstaan. Het kan een optelsom zijn van meerdere transacties, afspraken en stappen en omvat rechtshandelingen en overeenkomsten.

Van meldingsplicht is uitsluitend sprake als het gaat om een constructie die voldoet aan tenminste één van de zogenaamde wezenskenmerken. Die zijn algemeen geformuleerd, zodat ook nog onbekende fiscale structuren er onder kunnen vallen. De wezenskenmerken zijn opgedeeld in vijf categorieën. Het voert te ver om deze te behandelen. We geven een aantal voorbeelden:

 • Verplaatsing van een belangrijk deel van de activiteiten naar het buitenland.
 • Overdracht van immateriële activa aan buitenlandse groepsmaatschappijen.
 • Constructies waarbij in meerdere landen over hetzelfde activum wordt afgeschreven.
 • Het gebruikmaken van dubbele renteaftrek of verliescompensatie.
 • Het gebruikmaken van (rechts)personen in belastingparadijzen.
 • Het omvormen van inkomsten naar een ander type inkomsten dat vrijgesteld of lager belast is.
 • Transacties met groepsmaatschappijen, waarbij geen zakelijke prijzen gehanteerd worden.

Soorten belasting

De meldingsplicht ziet op situaties met betrekking tot alle belastingsoorten. Dus niet alleen vennootschapsbelasting, maar ook inkomstenbelasting, loonbelasting, dividendbelasting en zelfs schenk- en erfbelasting vallen onder de meldpingslicht. Alleen omzetbelasting, douanerechten, accijnzen of verplichte sociale verzekeringspremies vallen niet onder de regeling.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. Onze internationale specialisten helpen u graag.

Whitepaper

MDR | Mandatory Disclosure Richtlijn

In deze whitepaper vertellen we u meer over:

 • De achtergrond van deze meldingsplicht.
 • De regeling die geldt bij deze meldingsplicht.
 • Het belang van deze meldingsplicht voor uw onderneming.