Meld uw betalingsproblemen uiterlijk 14 maart

Bent u bestuurder van een bv of nv? Dan kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de niet betaalde belastingen en premies van de bv of nv als sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Voorkom 'onbehoorlijk bestuur'

Meld betalingsproblemen voor 14 maart 2016 bij de Belastingdienst en voorkom dat onbehoorlijk bestuur zonder meer wordt aangenomen.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid geldt niet voor alle belastingen. Belastingen waarvoor de aansprakelijkheid wel geldt, zijn onder andere:

  • Loonbelasting;
  • premies;
  • omzetbelasting.

Dit zijn belastingen waar bijna elke vennootschap wel mee te maken heeft. Daarnaast geldt de aansprakelijkheid ook voor een aantal minder vaak voorkomende belastingen zoals:

  • Accijns;
  • Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en kansspelbelasting.

Tip
Voor onbetaalde vennootschapsbelasting geldt deze aansprakelijkheid niet.

Bestuurdersaansprakelijkheid

U kunt alleen als bestuurder aansprakelijk worden gesteld als aannemelijk is dat het niet betalen van de belastingschulden het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de voorafgaande drie jaren. De bewijslast van onbehoorlijk bestuur ligt bij de Belastingdienst.

Addertje onder het gras

Uw bv of nv is verplicht om tijdig aan de Belastingdienst te melden dat zij niet in staat is om de belastingen te betalen. Is deze melding niet, niet tijdig of niet op de juiste wijze gedaan, dan bent u als bestuurder zonder meer aansprakelijk voor de niet betaalde belastingschulden.

Geen bewijzen

De Belastingdienst hoeft dan niet meer te bewijzen dat er sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur, maar kan u zonder meer aansprakelijk stellen. Het is dus uitermate belangrijk om op tijd en op de juiste manier uw betalingsonmacht bij de Belastingdienst te melden.

Let op!
U kunt zich over het algemeen niet verweren tegen een aansprakelijkstelling als gevolg van het niet, niet tijdig of niet op juiste wijze melden van de betalingsonmacht. U mag zich tegen een dergelijke aansprakelijkstelling namelijk alleen verweren als u aannemelijk maakt dat het niet, niet tijdig of niet op juiste wijze melden van de betalingsonmacht niet aan u te wijten is. Over het algemeen is dit zeer lastig. Zorg daarom dat u altijd uw betalingsonmacht tijdig meldt!

Wat is tijdig?

U bent op tijd als u de betalingsonmacht meldt binnen twee weken nadat de belasting of premie betaald had moeten worden. Voor de aangifte omzetbelasting en loonheffing januari 2016 moet de melding betalingsonmacht daarom uiterlijk 14 maart 2016 gedaan zijn.

Let op!
Een betalingsonmacht moet u altijd schriftelijk melden. Als u kort telefonisch uitstel vraagt, wordt dit dus niet aangemerkt als een melding betalingsonmacht.