Toch mas­saal­be­zwaar­pro­ce­du­re voor niet-be­zwaar­ma­kers box 3

Heb jij geen bezwaar gemaakt om rechtsherstel inzake box 3 te verkrijgen over 2017-2020? Dan hoef je geen actie te ondernemen, de zaak wordt opnieuw voorgelegd aan de Hoge Raad.
Op de hoogte blijven?

Rechtsherstel box 3

Belastingplichtigen die voor de jaren 2017 tot en met 2020 geen bezwaar hadden gemaakt om rechtsherstel over box 3 te verkrijgen, hoeven geen actie meer te ondernemen. Het kabinet heeft besloten de zaak opnieuw voor te leggen aan de Hoge Raad en de uitspraak in die zaak voor iedere belastingplichtige toe te passen.

Heffing box 3 in strijd met het recht

De Hoge Raad heeft eind vorig jaar vastgesteld dat de wijze van belastingheffing in box 3 in strijd is met het recht.  De Hoge Raad stelde dat het voordeel uit sparen en beleggen in deze zaak moest worden bepaald op het werkelijk behaalde rendement.  Naar aanleiding van deze uitspraak wordt voor de heffing in box 3 thans uitgegaan van de werkelijke samenstelling van het vermogen en een hierop gebaseerd fictief rendement.

Rechtsherstel

Voor degenen die bezwaar hadden gemaakt, heeft het kabinet inmiddels rechtsherstel toegezegd. Voor degenen die geen bezwaar hebben gemaakt echter niet. Dit heeft inmiddels tot tal van individuele verzoeken om ambtshalve vermindering geleid, terwijl er ook nog een flink aantal wordt verwacht. Dit kan tot enorme problemen in de uitvoering leiden. De toezegging van het kabinet is bedoeld om dit te voorkomen.

Uitspraak Hoge Raad

De verzoeken om ambtshalve vermindering komen in feite allemaal neer op een verzoek om rechtsherstel, ook als er geen bezwaar was ingediend. Eerder heeft de Hoge Raad al besloten dat dergelijke verzoeken niet gehonoreerd hoeven te worden. 

Nieuwe massaalbezwaarprocedure

Diverse organisaties zijn echter van mening dat hier nieuwe argumenten tegen zijn in te brengen. Om een verdere stroom aan verzoeken om ambtshalve vermindering te voorkomen, is daarom besloten een aantal van deze zaken in de vorm van een nieuwe massaalbezwaarprocedure aan de Hoge Raad voor te leggen.

Overleg hoe voor te leggen

Om dit mogelijk te maken, moet de wet worden aangepast. Een massaalbezwaarprocedure met betrekking tot verzoeken om ambtshalve vermindering bestaat namelijk momenteel niet. Het is de bedoeling dat het kabinet begin 2023 in overleg gaat met belangenorganisaties om tot overeenstemming te komen hoe de rechtsvraag het beste aan de Hoge Raad kan worden voorgelegd. 

Let op! De uitspraak hierop geldt dan voor iedere belastingplichtige. Belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt, hoeven niet individueel een verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen.

Vragen?

Heb je vragen over het rechtsherstel over box 3? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen over rechtsherstel box 3?

In dit artikel behandelen: 

  • De berekening van de compensatie
  • De afhandeling van aangifte en aanslagen 2021 & 2022
  • De gevolgen bezwaarmakers en niet- bezwaarmakers
  • Onderzoek naar volledige compensatie
Lees meer