Internationale handelsbelemmeringen in de transport

Wat zijn de handelsbelemmeringen waar transportbedrijven mee te maken krijgen en wat kunt u eraan doen? Lees het in dit artikel.

Internationale handelsbelemmeringen in de transport

In tien jaar tijd is het aandeel bedrijven dat beperkingen in de internationale handel ervaart, gestegen van 40 naar 80 procent, zo meldde De Nederlandsche Bank onlangs. Met name de handelsoorlog tussen de VS en China en de verzwakte positie van de Wereldhandelsorganisatie zijn hier debet aan.

Wat zijn de verschillende handelsbelemmeringen waar bedrijven mee te maken krijgen en wat kunt u daaraan doen?

Twee categorieën handelsbelemmeringen 

Handelsbelemmeringen verdelen we grofweg in twee categorieën: tarifaire en non-tarifaire belemmeringen. Bij de laatste is vaak sprake van structurele handelsbelemmeringen door (gebrek aan) wet- en regelgeving. 

Non-tarifaire handelsbelemmeringen

Hieronder worden de verschillende soorten non-tarifaire handelsbelemmeringen uitgelicht en worden de logistieke belemmeringen behandeld die de aanvoer van producten in de weg kunnen staan. Tevens wordt aangeven waar bedrijven terechtkunnen met concrete problemen op het gebied van handelsbelemmeringen. Sancties worden buiten beschouwing gelaten.

Ongelijk speelveld

Een ongelijk speelveld kan ontstaan door het niet handhaven van internationale standaarden en het verlenen van oneigenlijke staatssteun. Nederlandse bedrijven moeten zich houden aan de richtlijnen over arbeid, mensenrechten, ketenverantwoordelijkheid, milieu en consumentenbescherming van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Brexit-akkoord

Dit was ook een belangrijk onderwerp bij de onderhandelingen over het brexit-akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK). Daarin is uiteindelijk een strikte procedure voor wat betreft transparantie over staatssteun opgenomen. Deze procedure voorziet in de mogelijkheid om sancties en quota in te stellen als partijen zich niet houden aan de gemaakte afspraken.

De reeds gemaakte afspraken over milieu, klimaat en arbeidsrechten worden beschermd met behulp van het non-regressiebeginsel. Dit betekent dat bestaande normen ook in de toekomst blijven gelden en niet mogen verwateren of naar beneden worden bijgesteld.

Voor het VK en de EU komt er een gemeenschappelijke partnerschapsraad die toeziet op de naleving van de afspraken uit het brexit-akkoord. Bij blijvende geschillen kunnen partijen zich richten tot een nog op te richten arbitragepanel.

Overige zaken

Andere zaken die zorgen voor een ongelijk speelveld zijn discriminatie bij de aanbesteding van overheidsopdrachten, hoge exportsubsidies en het stellen van oneerlijke inkoopeisen – die het bijvoorbeeld moeilijk maken om intellectueel eigendom te beschermen.

Douaneprocedures en lokale wet- en regelgeving

Nederland heeft een kwalitatief goed douaneafhandelingssysteem, omdat wij een grote hub zijn voor internationale goederenstromen via de Rotterdamse haven en Schiphol. Dit is echter nog lang niet overal in de wereld zo.

Door de historische relatie van sommige Europese lidstaten met andere landen, en door de invloed van andere economische grootmachten, is er niet overal een gelijk speelveld voor internationale handel op het gebied van douaneprocedures. Soms is ook corruptie een verstorende factor.

Administratieve lasten en oneerlijke concurrentie

Nationale of lokale wet- en regelgeving in derde landen kan een grote belemmering zijn voor Nederlandse handels- en productiebedrijven om zaken te doen. Er kan sprake zijn van onvoorspelbare conformiteitsprogramma’s zoals in Afrika, waardoor Nederlandse bedrijven excessieve administratieve lasten ervaren.

Zo eisen instanties bijvoorbeeld ineens nieuwe gegevens of documenten als voorwaarde voor import; in sommige gevallen zelfs als de lading al onderweg is. Ook zijn er soms onnodige eisen op het gebied van etikettering. Dit zorgt allemaal voor vertragingen in de supply chain en oneerlijke concurrentie. 

Toename verstoorde logistieke processen

Naast handelsbelemmeringen zijn ook logistieke belemmeringen tegenwoordig weer structureel een probleem, zo blijkt uit de Corona Export Monitor. Sommige belemmeringen komen voort uit veranderende wet- en regelgeving in verband met corona en brexit.

Andere hebben te maken met markt- en mededingingszaken. De gerapporteerde verstoringen bij het wegvervoer zijn deels verklaarbaar door de reisbeperkingen van de tweede lockdown en de nodige problemen die in december 2020 optraden in de goederenstromen naar het VK.

Meer weten?

Wilt u een klacht indienen over handelsbelemmeringen die u ervaart? Dit kan via de site van de Europese Commissie

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. 

Bron: evofenedex