Gemeenschappelijk landbouwbeleid: basispremie en -voorwaarden

Er is een akkoord bereikt over het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. Veel details moeten nog uitgewerkt worden, maar er kan al een inschatting worden gemaakt over de hoogte van de nieuwe basispremie. Wilt u deze basispremie ontvangen? Dan moet u aan de basisvoorwaarden voldoen.

Hoogte basispremie

Er is een akkoord bereikt over onder andere de verdeling van GLB-budgetten. Een deel van dit budget komt beschikbaar voor de basispremie. Nederland kan hier op zekere hoogte zelf bepaalde keuzes in maken.

Ondanks dat deze keuzes nog niet definitief zijn, is de inschatting dat de basispremie op circa € 235 per hectare uitkomt. Dit kan echter nog bijgesteld worden.

Let op! De basispremie wordt uitgekeerd op basis van uw subsidiabele hectares. De huidige betalingsrechten komen te vervallen.

Vergoeding ecoregeling

Naast de basispremie kunt u een extra vergoeding vanuit de ecoregeling ontvangen. Hiervoor moet u maatregelen nemen in het kader van verduurzaming. Deze vergoeding is dan ook geen inkomenssteun, maar een vergoeding voor maatschappelijke diensten.

Basisvoorwaarden

De voorwaarden (conditionaliteit) om de basispremie te kunnen ontvangen zijn in hoofdlijnen te vergelijken met de huidige randvoorwaarden en een deel van de vergroeningseisen. Er zijn echter ook wezenlijke verschillen en er gelden extra eisen.

Zo zal een aantal procenten van uw landbouwgrond gebruikt moeten worden voor de aanleg van bijvoorbeeld bufferstroken, akkerranden en/of landschapselementen. De mate waarin is echter nog niet bekend.

Let op! Vanaf 2023 zult u meer moeten doen om de basispremie te kunnen ontvangen. De impact is echter nog niet voldoende in te schatten.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het Gemeenschappelijk landbouwbeleid? Neem gerust contact met ons op.