Toch geen betalingsrechten op sommige natuurterreinen

Heeft u natuurterrein in gebruik en heeft u daar betalingsrechten op ontvangen? Op bepaalde natuurterreinen heeft RVO ten onrechte betalingsrechten toegekend en uitbetaald in de afgelopen jaren. RVO corrigeert dit vanaf 2017.

Fout RVO

RVO bepaalt op basis van de Natuurbeheerplannen van de provincies (zie www.portaalnatuurenlandschap.nl) of bepaalde percelen (subsidiabele) natuurterreinen zijn. Dit is afhankelijk van het natuurbeheertype (N-code). In 2015 en 2016 heeft RVO fouten gemaakt. Bepaalde natuurterreinen zijn als subsidiabel beoordeeld, terwijl dit volgens de Natuurbeheerplannen niet zo is. Betreft het ook uw natuurterrein? Dan heeft u inmiddels een informatiebrief ontvangen van RVO.

Correctie

De betreffende bedrijven krijgen van RVO in de loop van 2017 een nieuwe beschikking. Hierop staat het nieuwe aantal betalingsrechten wat u krijgt toegekend na aftrek van uw betreffende natuurterreinen. Deze aanpassing van uw betalingsrechten geldt vanaf 2017. U hoeft het ontvangen bedrag over 2015 en 2016 niet meer terug te betalen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beschikking en denkt u dat uw natuurterrein wel subsidiabel is? Dan kunt u bezwaar indienen bij RVO. Staat in het Natuurbeheerplan van de provincie een onjuiste N-code, dan dient u contact op te nemen met uw provincie. Krijgt u gelijk bij uw provincie? Vraag dan om een schriftelijke bevestiging. Deze kunt u gebruiken bij uw bezwaar richting RVO.

Let op!
Heeft u van RVO deze informatiebrief ontvangen? Ga dan na of de N-code voor uw natuurterrein in het Natuurbeheerplan juist is. Is dit niet juist, ga dan in overleg met de provincie om dit aan te passen.