Gecombineerde opgave en gewascodes grasland

In de periode van 1 maart t/m 15 mei kunt u de Gecombineerde opgave 2019 indienen.

Een belangrijke wijziging is, dat u in de Gecombineerde opgave per perceel moet aangeven of er sprake is van natuurterrein. Mede om deze reden is gewascode 336 komen te vervallen.

Gecombineerde opgave

Met de Gecombineerde opgave (GO) geeft u gegevens voor de Landbouwtelling en de Meststoffenwet door.

Daarnaast kunt u uitbetaling van GLB-subsidies aanvragen, zoals bijvoorbeeld de betalingsrechten en de graasdierpremie.

Perceelsregistratie

Voor het invullen van de GO moet de perceelsregistratie (‘Mijn percelen’) in orde zijn. U kunt ‘Mijn percelen’ vooraf controleren en zo nodig aanpassen of vanuit de GO naar ‘Mijn percelen’ toe gaan.

Gewascode en natuurterrein

Per perceel vult u de gewascode in die hoort bij het betreffende gewas. Daarna vult u in de GO in of bepaalde regelingen zoals de ‘Meststoffenwet’ en ‘GLB/betalingsrechten’ voor het betreffende perceel van toepassing zijn.

Ook geeft u in de GO aan of er sprake is van natuurterrein. Hierbij geldt dat niet de gewascode, maar de feitelijke situatie leidend is.

Voorbeeld grasland

Heeft u tijdelijk grasland? Dan geeft u gewascode 266 op. Is het perceel ≥ 5 jaar aaneengesloten grasland, dan is het blijvend grasland. De gewascode is dan afhankelijk van de droge stofopbrengst per ha.

Is deze groter of gelijk aan 5 ton ds/ha, dan gebruikt u gewascode 265. Is de opbrengst kleiner dan 5 ton ds/ha, dan is gewascode 331 van toepassing. Gewascode 336 (subsidiabel grasland, natuurterrein) is vervallen.

Landbouwgrond of natuurterrein

De gewascodes 265 en 331 kunnen zowel voor landbouwgrond als voor natuurterrein gelden! Is het perceel natuurterrein? Dan vinkt u dat aan bij het betreffende perceel in de GO.

Let op!

De gewascode geeft niet aan of een perceel natuurterrein is. Dit moet u per perceel aangeven in de GO. Vervolgens bepaalt u, los van de gewascode, welke regelingen van toepassing zijn. 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.