Fosfaatrechten per 1 januari 2018: beschikking in januari 2018

Het is nagenoeg zeker dat de fosfaatrechten per 1 januari 2018 een feit zijn. Voor veel melkveebedrijven zal hierdoor het maximaal aantal te houden dieren in 2018 lager zijn, dan onder het fosfaatreductieplan in 2017.

Fosfaatrechten per 1 januari 2018: beschikking in januari 2018

Onlangs heeft minister Schouten het ontwerp inwerkingtredingsbesluit naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Hiermee is het nagenoeg zeker dat de fosfaatrechten per 1 januari 2018 een feit zijn.

Voor veel melkveebedrijven zal hierdoor het maximaal aantal te houden dieren in 2018 lager zijn, dan onder het fosfaatreductieplan in 2017.

Dit komt doordat:

 • de korting voor niet-grondgebonden bedrijven vaak hoger uitpakt;
 • de melkproductie sinds 2 juli 2015 is gestegen;
 • er geen maximale korting van 12% geldt zoals in het fosfaatreductieplan.

Daarnaast krijgen vanaf 2018 ook niet-melkproducerende (incl. vleesveebedrijven) met jongvee te maken met de fosfaatrechten.

Aantal fosfaatrechten

Het aantal fosfaatrechten wordt berekend aan de hand van de forfaitaire fosfaatproductie van de diercategorieën 100, 101 en 102 op 2 juli 2015. Bij niet-grondgebonden bedrijven worden deze fosfaatrechten met maximaal 8,3% gekort, afhankelijk van de ‘mate van grondgebondenheid’.

Het aantal fosfaatrechten na het toepassen van de generieke korting bepaalt het maximale aantal te houden dieren - op basis van de fosfaatproductie - voor het jaar 2018 en verder.

Welke dieren vallen onder het stelsel van fosfaatrechten?

 • Diercategorie 100: melk- en kalfkoeien, dit zijn koeien die tenminste eenmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden, met inbegrip van koeien die drooggezet zijn en koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken;
 • Diercategorie 101: jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij en vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij tot 1 jaar;
 • Diercategorie 102: jongvee ouder dan 1 jaar. Dit zijn alle runderen van 1 jaar en ouder, inclusief overig vleesvee, maar met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren.

Berekening

Het aantal fosfaatrechten wordt toegekend op basis van het aantal dieren dat op 2 juli 2015 op het bedrijf aanwezig was. Hiervoor wordt uitgegaan van de registratie bij de Identificatie en Registratie (I&R). Het I&R systeem gaat uit van de dieraantallen aan het einde van de dag. Dit houdt in dat dieren die op 2 juli 2015 zijn afgevoerd niet meetellen. Echter beleidsmatig is bepaald, dat voor het toekennen van de fosfaatrechten de dieren die op 2 juli 2015 zijn afgevoerd naar slacht of wegens sterfte wel worden meegeteld.

Voorbeeld

Op 2 juli 2015 had een bedrijf (aan het einde van de dag) de volgende dieraantallen:

 • 100 Melkkoeien             : 89 stuks
 • 101 Jongvee < 1 jaar    : 30 stuks
 • 102 Jongvee > 1 jaar    : 28 stuks

Op 2 juli 2015 zijn 2 melkkoeien afgevoerd naar de slacht. Om deze reden zijn de referentieaantallen voor de fosfaatrechten met twee melkkoeien verhoogd tot 91 stuks.

In het jaar 2015 was de totale melkproductie 835.000 kg melk. De gemiddelde melkproductie per koe was in 2015 9.000 kg. Bij deze melkproductie behoort een excretienorm van 43,5 kg fosfaat (zie tabel 6a, tabellen Mestbeleid 2014-2017).

Dit bedrijf zal 4.860 fosfaatrechten ontvangen, namelijk:

 • 100 Melkkoeien             : 91 stuks * 43,5 kg = 3.959 kg
 • 101 Jongvee < jaar       : 30 stuks * 9,6 kg = 288 kg
 • 102 Jongvee > jaar       : 28 stuks * 21,9 kg = 613 kg

Bij niet-grondgebonden bedrijven worden bovengenoemde fosfaatrechten direct met maximaal 8,3% gekort, afhankelijk van de ‘mate van grondgebondenheid’. Deze korting bedraagt 403 kg fosfaat zodat het bedrijf 4.457 fosfaatrechten.

Voorbeeld korting grondgebondenheid

Het bedrijf uit het eerdere voorbeeld heeft in het jaar 2015 een fosfaatruimte van 4.600 kg fosfaat. In dit geval zal de korting 260 kg fosfaat zijn (4.860 kg fosfaat -/- 4.600 kg fosfaat). Het bedrijf beschikt dan uiteindelijk over 4.600 fosfaatrechten.

Beschikking

Naar verwachting ontvangt u in januari 2018 een beschikking waarin staat of uw bedrijf wel of niet grondgebonden was in het jaar 2015. Bij niet-grondgebonden bedrijven wordt ook de hoogte van uw fosfaatruimte vermeld. Ook kunt u de hoogte van uw generieke korting vinden in deze beschikking.

Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op.