Fiscale behandeling CV en FGR mogelijk aangepast

Het betreft een fiscale wetswijziging, die ook belangrijke gevolgen heeft voor de vormgeving van structuren waarin een CV of FGR fungeert. Lees meer...

Fiscale behandeling CV en FGR mogelijk aangepast

Het ministerie van Financiën heeft een zogenaamde internetconsultatie gepubliceerd. Dit bevat een concept wetsvoorstel voor aanpassing van het fiscale regime van de commanditaire vennootschap (CV) en het fonds voor gemene rekening (FGR).

Internationale achtergrond

Het gaat hier over een fiscale wetswijziging die ook belangrijke gevolgen kan hebben voor de vormgeving van structuren waarin een CV of FGR fungeert als (tussen)holding en/of beheerder van familievermogen en vastgoed.

Het wetsvoorstel heeft een internationale achtergrond, waarbij het gaat om het voorkomen van zogenaamde 'mismatches' (kwalificatieverschillen) in internationale (groeps)verhoudingen. De wetswijziging raakt echter ook Nederlandse situaties. 

Hoe zit het nu?

We kennen in de Nederlandse belastingwetgeving twee varianten op de CV en het FGR: besloten en open.

Besloten CV of FGR

Een besloten CV of FGR is fiscaal 'transparant'; er wordt voor de belastingheffing doorheen gekeken. Dat betekent dat het vermogen en het resultaat van de vennootschap of het fonds toegerekend wordt aan de vennoten of participanten.

De vennoten of participanten worden in de belastingheffing betrokken naar rato van hun aandeel. Een besloten CV of FGR is dus niet zelfstandig belastingplichtig.

Open CV of FGR

Een open CV of FGR is wél zelfstandig belastingplichtig, namelijk voor de heffing van vennootschapsbelasting. In die zin zijn ze te vergelijken met een BV.

Dat is de reden waarom een open CV of FGR wordt toegepast als (tussen)holding in structuren, met name bij beheer van vastgoed en familievermogen. Ook gebeurt dit vaak vanwege de bescherming van de privacy van de achterliggende participanten.

Een CV of FGR is 'open' als kortweg de vennoten of participanten zonder toestemming van alle andere vennoten of participanten kunnen worden vervangen (ook wel het toestemmingsvereiste genoemd).

Wat gaat er veranderen?

De belangrijkste wijzigingen uit het voorstel zijn als volgt: 

  • Aanpassing van het zogenaamde toestemmingsvereiste voor de overdracht van de participaties. Daardoor wordt een CV altijd besloten en dus fiscaal transparant.
  • Een FGR kan zowel open als besloten blijven, maar de kwalificatie open FGR blijft voorbehouden aan beleggingsinstellingen als bedoeld in Artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht. De kwalificatie open FGR blijft tevens voorbehouden indien het FGR de verplichting heeft tot inkoop van eigen deelnemingsrechten (inkoopvariant). Een familiefonds wordt expliciet uitgesloten.
  • De fiscale behandeling van buitenlandse vennootschappen die vergelijkbaar zijn met een CV of FGR wijzigt, met name op het gebied van de toepassing van internationale belastingverdragen. 

Als een CV of FGR besloten wordt, dan wordt deze fiscaal transparant. De CV of FGR verliest haar zelfstandige belastingplicht en wordt geacht haar vermogen over te dragen aan de achterliggende vennoten of participanten.

Overgangsrecht

Het concept wetsvoorstel bevat overgangsrecht. Het wordt mogelijk om gebruik te maken van doorschuiffaciliteiten en/of een renteloze betalingsregeling van 10 jaar om directe fiscale afrekening te voorkomen. Dit is afhankelijk van de huidige structuur en de mogelijkheden die het overgangsrecht biedt.

In het vervolgtraject wordt waarschijnlijk duidelijk wat de gevolgen zijn voor de btw en de overdrachtsbelasting, want het wetsvoorstel bevat nu alleen de gevolgen voor de heffing van inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Hoe gaat het verder?

Tot eind april kan worden gereageerd op het wetsvoorstel. De verwachting is dat een definitief wetsvoorstel op of rond Prinsjesdag wordt gepubliceerd. Er zullen ongetwijfeld aanpassingen volgen, maar de beoogde ingangsdatum is 1 januari 2022.

Heeft u een CV of FGR dat geraakt wordt door deze wetgeving? Benut dan het najaar – als meer duidelijk is hoe de definitieve wetgeving eruit ziet – om uw structuur en bijbehorende fiscale positie aan te passen. Uiteraard kunt u in de tussentijd contact met ons opnemen voor vragen en een toelichting.