Maak uw landbouwbedrijf economisch sterker met deze subsidie

Wilt u uw landbouwbedrijf economisch sterker maken na de uitbraak van Covid-19? Dat kan met een subsidie vanuit het Economisch Herstelfonds (EHF): een Europees steunfonds voor landbouwers.

Vanuit dit herstelfonds kunt u vanaf 20 december 2021 gebruikmaken van de subsidieregeling ‘investeren in groen-economisch herstel landbouw’. U kunt deze subsidie gebruiken om te investeren in de toekomst van uw bedrijf.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze subsidie? Vraag een subsidiescan aan bij de subsidieadviseurs van de Jong & Laan (Cata) »

Welke investeringen?

Het kan gaan om investeringen in landbouwmachines en systemen, zoals GPS. Ook kan het gaan om investeringen in stalsystemen of mesttechniek. Er zijn vijf thema’s waarbinnen deze investeringen kunnen vallen:

 • Precisielandbouw en smart farming
 • Digitalisering
 • Water (waaronder ook droogte en verzilting)
 • Duurzame bedrijfsvoering
 • Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

Voorwaarden

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze subsidie moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, waaronder: 

 • Het project moet een duurzame toegevoegde waarde hebben gericht op landbouwproducten.
 • Het project ondersteunt de innovatieve digitalisering van data-gedreven KPI’s als hulpmiddel bij de handel en afzet van landbouwproducten, en/of natuurinclusieve en diverse teeltsystemen die bijdragen aan nieuwe verdienmodellen.
 • Het project is gericht op initiatieven binnen de landbouwsector voor het ontwikkelen van duurzame verdienmodellen en versterkt daarmee de regierol van de primaire sector bij het verduurzamen van het voedselsysteem, óf het project is gericht op het ondersteunen van samenwerkingsverbanden bij de toepassing van maatregelen om de ammoniakemissie te beperken.
 • Kosten moeten zijn gemaakt na 7 juli 2021.

Welke kosten?

Kosten die in aanmerking komen voor de subsidie zijn:

 • kosten voor de oprichting van een samenwerkingsverband en het gezamenlijk formuleren van een projectplan (denk hierbij aan kosten voor het werven van deelnemers, voor het netwerken en het opstellen van een projectplan);
 • kosten voor de uitvoering van een project, zoals coördinatiekosten van het samenwerkingsverband en kosten voor projectmanagement en projectadministratie;
 • kosten voor het uitvoeren van een fysieke investering. Hierbij kan worden gedacht aan kosten voor de bouw of verbetering van onroerende zaken, kosten voor de aankoop van de grond en (huur)koop van nieuwe machines.

Scorepunten

De regeling betreft een tender, wat inhoud dat er gewerkt wordt met scorepunten. Op basis van de hoogte van de score wordt de aanvraag wel of niet in behandeling genomen. Hierbij wordt beoordeeld op de volgende punten:

 1. De mate van effectiviteit
 2. Haalbaarheid
 3. Mate van efficiëntie van uitvoering
 4. De mate van innovativiteit

Per onderdeel worden maximaal 5 punten toebedeeld.

Aanvraag van subsidie

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend vanaf 20 december 2021 t/m 14 februari 2022. Het subsidiebedrag bedraagt 60% van de investering. Voor een jonge landbouwer (t/m 40 jaar bij het indienen van de aanvraag) is dat zelfs 75%.

Het subsidiebedrag kan variëren van €100.000 tot maximaal € 2 miljoen. Dit is afhankelijk van waar het project op gericht is. Er kan maximaal voor twee investeringen subsidie worden aangevraagd.

Andere subsidie vanuit het EHF 

Een andere subsidieregeling vanuit het EHF is de regeling ‘samenwerken aan groen-economisch herstel’. De openstelling hiervan wordt binnenkort bekendgemaakt. Binnen deze regeling is het mogelijk om, als onderdeel van een samenwerkingsverband, te werken aan een duurzaam verdienmodel voor de hele agrarische sector.

Tot slot heeft de overheid het budget van het EHF toegevoegd aan de POP3+, omdat het doel van het EHF goed past in het programma van de POP3+.

Lees ook: POP3+ ontwikkelingsprogramma voor het platteland »

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op.