Digitalisering communicatie Belastingdienst

De Tweede Kamer heeft vlak voor het zomerreces, op 2 juli 2015, het wetsvoorstel Wet Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst aangenomen. De wet gaat naar verwachting in op 1 oktober 2015.

Henry Fraterman
Henry Fraterman

Als deze wet doorgaat moet u de post die u gewend bent op uw huisadres van de Belastingdienst te ontvangen op een andere manier in de gaten gaan houden.

Wat betekent dit voor u?

Het betekent dat de Belastingdienst op een andere wijze met u gaat communiceren,  namelijk digitaal. Ondernemers moeten aangiften al digitaal  indienen en deze plicht breidt zich nu ook uit naar particulieren. Voor zowel ondernemers als particulieren geldt dat de elektronische weg de standaard wordt.

Om welke berichten gaat het?

Het gaat om de formele berichten die u nu zelf via de post op uw huisadres ontvangt: aangiften, aanslagen, beschikkingen en verzoeken om informatie te overleggen. Het gaat om de berichten over Rijksbelastingen en de invordering daarvan. Gemeentelijke heffingen  en waterschapsheffingen vallen hier niet onder. Maar het verkeer tussen de belastingdeurwaarder en de ontvanger enerzijds en de belastingschuldige anderzijds dus weer wel.

Wat verandert er?

Door deze wet moet u de post die u gewend bent op uw huisadres van de Belastingdienst te ontvangen op een andere manier in de gaten gaan houden. Nu is de verzending per post het uitgangspunt bij de communicatie van de Belastingdienst naar u toe en wordt bij wijze van uitzondering de digitale weg als alternatief geboden. Denk aan de (voorlopige) aangiften inkomstenbelasting en het aanvragen van toeslagen. Uitgangspunt wordt dat het berichtenverkeer uitsluitend elektronisch verloopt.

Activeer uw berichtenbox

In MijnOverheid.nl heeft u een persoonlijk domein. Door met DigiD in te loggen krijgt u toegang. Daarbinnen heeft  u uw eigen postbus, de berichtenbox. Vanaf het moment dat u die activeert, stuurt de Belastingdienst de berichten naar deze berichtenbox. U kunt hier overigens nu al gebruik van maken voor post van de Belastingdienst, RDW, SVB en UWV inzake o.a. toeslagen en kinderbijslag. Misschien doet u dat zelfs al! De Belastingdienst verwacht van u als belastingplichtige daar regelmatig te kijken of er een bericht binnen is gekomen. De mogelijkheid bestaat dat u een notificatie laat sturen naar uw eigen emailadres als er een bericht is geplaatst.

Let op

De berichtenbox kan niet worden gebruikt als archief of dossier. Berichten worden niet altijd automatisch bewaard in de berichtenbox. Over een bewaartermijn wordt nog beslist. Als u berichten wilt bewaren, moet u deze dus zelf opslaan op uw computer of een uitdraai maken en opbergen. Er wordt gewerkt aan een digitale betalingsmodule (zoals Ideal) in MijnOverheid.nl. Tot die tijd ontvangt u de acceptgiro per post.

Wat verandert er niet?

Zoals we aangaven gaat het om de berichten die u nu zelf via de post op uw huisadres ontvangt. Er verandert voorlopig niets in de manier waarop u ons als uw adviseur machtigt en heeft gemachtigd om berichten als aanslagen en de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) te ontvangen.

Wennen voor beide partijen

De Belastingdienst gaat niet direct volledig over op het elektronische berichtenverkeer. Voorgesteld is een ingroeiperiode van een jaar waarin u de berichten zowel elektronisch als per post ontvangt. Voor bepaalde doelgroepen geldt voorlopig ook een ontheffing, zoals mensen met een wettelijk vertegenwoordiger (curator, bewindvoerder, mentor), en mensen die in het buitenland wonen. En niet alle berichten ontvangt u direct digitaal. Er gelden voorlopig uitzonderingen voor onder andere aanslagen schenk- en erfbelasting en dwangbevelen.

Kortom

Het berichtenverkeer is dus niet vanaf 1 oktober a.s. volledig digitaal. We vinden het wel belangrijk dat u weet dat u nu al uw berichtenbox kunt activeren met uw DigiD en de emailnotificaties kunt instellen. Zo heeft u optimaal de gelegenheid om te wennen aan de nieuwe manier van communiceren door en met de Belastingdienst en loopt u niet het risico post te missen.