Continuïteitsbijdrage-regeling voor alle zorgaanbieders

Zorgaanbieders kunnen niet zomaar gebruikmaken van de NOW-regeling. Daarom krijgen alle zorgaanbieders, met of zonder contract, een eigen continuïteitsbijdrage-regeling. We vertellen u daar graag meer over.

Continuïteitsbijdrage-regeling voor alle zorgaanbieders

Inmiddels is bekend dat zorgaanbieders niet zomaar gebruik kunnen maken van de NOW-regeling. Zorgaanbieders krijgen daarom een eigen continuïteitsbijdrage-regeling. We vertellen u daar graag meer over.

De continuïteitsbijdrage-regeling staat open voor alle zorgaanbieders (met of zonder zorgcontract) die zorg verlenen die:

 • op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering;
 • voldoet aan specifieke voorwaarden welke nog verder worden uitgewerkt.

De regeling geldt niet voor:

 • zorgaanbieders die op dit moment direct betrokken zijn bij hulp aan corona-patiënten en andere acute zorg;
 • Wlz-gefinancierde langdurige zorg.

Met hen worden afzonderlijke afspraken gemaakt.

Regeling op hoofdlijnen

In hoofdlijnen komt de continuïteitsbijdrage-regeling er als volgt uit te zien:

 • Het streven is dat de regeling vanaf begin mei kan worden aangevraagd.
 • De regeling loopt van 1 maart tot en met 30 juni 2020, maar kan worden verlengd.
 • De eerste uitbetaling vindt plaats in de maand mei (over de periode vanaf 1 maart) en vervolgens elke maand zolang de regeling van kracht is.
 • De regeling beoogt een redelijke tegemoetkoming te geven voor gemiste dekking van doorlopende kosten om de capaciteit van zorgaanbod in stand te houden.
 • De verwachting is dat de continuïteitsbijdrage ligt tussen 60% en 85% van de zorgkosten die onder normale omstandigheden worden vergoed.
 • De bijdrage hoeft niet te worden terugbetaald. Deze wordt echter (voor zover dat mogelijk is) wel verrekend met de productie van de maanden dat deze van toepassing is en met de eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna.
 • Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze regeling is dat de zorgaanbieder geen aanspraak maakt op relevante Rijksregelingen in het kader van de coronacrisis, behalve voor het deel omzetdaling dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding door de regeling van zorgverzekeraars.

De NOW-regeling alsnog aanvragen?

Voldoet de zorgaanbieder na toepassing van deze regeling, aan de regels van de NOW-regeling? Dan lijkt het erop dat diegene alsnog NOW aan kan vragen. Dit kunnen we pas met zekerheid zeggen nadat de definitieve regeling is vastgesteld.

Vooruitbetaling

Er zijn zorgverzekeraars die financieel gezien niet kunnen wachten op een betaling in mei. Zij kunnen een voorschot aanvragen. Hier wordt een aanvullende regeling voor opgetuigd die geldt voor een aantal specifieke branches:

 • eerstelijns laboratoria
 • mondzorg
 • kraamzorg
 • fysiotherapie
 • oefentherapie
 • ergotherapie
 • wijkverpleging
 • zittend ziekenvervoer
 • zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg

We kunnen alvast de volgende hoofdlijnen schetsen voor wat betreft vooruitbetaling:

 • Zorgaanbieders binnen de hierboven genoemde branches die werken met een zorgcontract kunnen, als dat echt noodzakelijk is, een vooruitbetaling aanvragen vanaf 14 april 2020.
 • De vooruitbetaling hoeft maar op 1 plaats aangevraagd te worden en wordt vervolgens door de afzonderlijke zorgverzekeraars betaald.
 • De vooruitbetaling bedraagt in beginsel 70% van de gemiddeld door de zorgverzekeraars vergoede maandomzet.
 • Vanaf 20 april 2020 wordt de vooruitbetaling uitgekeerd. Het streven is om uit te betalen binnen een week na de aanvraag.
 • Alleen bedragen vanaf € 250 per maand worden per zorgverzekeraar uitgekeerd.
 • De aanvraagprocedure voor zorgaanbieders zonder contract met een zorgverzekeraar wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Om die reden kunnen wij hier nog niets over zeggen.

Houd onze 'corona-pagina' in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.