CNV sluit deal met TLN en VVT over vakantieloon

Vakbonden en werkgevers in de transportsector maakten op 19 september afspraken over een langslepende kwestie: het loon over vakantiedagen. De regeling gaat in op 1 januari 2019.

CNV sluit deal met TLN en VVT over vakantieloon

CNV sluit deal met TLN en VVT (Vereniging Verticaal Transport) over een langslepende kwestie: het loon over vakantiedagen. Deze afspraken werden gemaakt op 19 september. Het gemiddelde geldbedrag van de overuren en toeslagen van het afgelopen kalenderjaar moet ook tijdens de vakantiedagen betaald worden. De regeling gaat in op 1 januari 2019.

Toeslagen op basisloon

Als een werknemer een vakantiedag opneemt, krijgt hij die doorbetaald. Als werkgever betaal je het basissalaris over 8 uur. Echter, volgens een Europese gerechtelijke uitspraak uit 2011, is dat te weinig. De beloning voor een vakantiedag moet namelijk gelijk zijn aan de beloning voor een werkdag. 

Daar horen volgens vakbond CNV de toeslagen en het gemiddelde van de overuren bij, maar ook ploegentoeslag, zaterdag- en zondagtoeslag, vuilwerk- en koudetoeslag en nachttoeslag (toeslag eendaagse rit). Het moet hierbij wel om structureel werk gaan. Onkostenvergoedingen vallen buiten de berekening.

Nieuwe cao-afspraak

De huidige cao wordt opengebroken en er komt een nieuwe afspraak over het loon over vakantiedagen. De cao-afspraak gaat ook naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een algemeen verbin-dendverklaring, zodat de regeling voor alle transportbedrijven geldt. Ongeacht of ze lid zijn van TLN of de VVT.

De nieuwe afspraak gaat in op 1 januari 2019. Vanaf dan tellen de volgende looncomponenten mee bij het betalen van het loon over vakantiedagen:

 • persoonlijke toeslag (art. 23)
 • ploegendiensttoeslag (art. 36)
 • vuilwerktoeslag (art. 38 A)
 • onregelmatigheidstoeslag (art. 55)
 • eendaagse nachtrit / toeslagenmatrix (art. 37)
 • koudetoeslag (art. 38 B)
 • consignatievergoeding (art. 42)
 • reistijd mobiele kranen (art. 47)
 • overuren + toeslag
 • zaterdaguren (> 40 uur/week)
 • zaterdagtoeslag
 • zondaguren (>40 uur/week)
 • zondagtoeslag

Wat kost deze afspraak mij?

Wat de afspraak kost ligt aan het aantal en soort toeslagen en overuren. De toeslagen en (over)uren worden betaald over de wettelijke vakantiedagen en 2 bovenwettelijke vakantiedagen. Voor iemand die een fulltime contract heeft, gaat het om 22 dagen. 

Aan toeslagen en uren zal het ongeveer gaan om € 30 tot € 50 bruto per dag. Per jaar kost het per medewerker dus € 660 tot € 1100 bruto. Daarnaast komt dan nog de eenmalige uitkering van € 750 bruto in 2019.

Op welke manier wordt dit berekend?

Het CNV gaat bij de berekening uit van het functieloon van 1 dag, vermeerderd met de persoonlijke toeslag en de ploegentoeslag.

Van het gemiddelde bedrag aan toeslagen dat de werknemer in het afgelopen kalender-jaar heeft ontvangen telt 90 % mee.

Het gemiddelde bedrag dat de werknemer in het afgelopen kalenderjaar ontving aan overuren, zaterdag- en zondaguren, voor zover die de 40 uur per week overschrijden.

Dit aantal uren wordt afgetopt op 22,75 % van het functieloon. Dat komt overeen met 7 overuren per week.

Betalen met terugwerkende kracht

Iets met terugwerkende kracht regelen, is altijd moeilijk. Bedrijven kunnen die kosten namelijk niet meer verrekenen met hun klanten.

Dat gaat dus direct ten koste van de winst. Vandaar dat het CNV geprobeerd heeft ook iets over het verleden af te spreken, dat pas in 2019 betaald hoeft te worden.

Iedere werknemer in de loonschaal A t/m H die het gehele kalenderjaar 2018 in dienst was van zijn werkgever en meer dan 100 uren werkte waaraan een toeslag is verbonden, krijgt een eenmalige uitkering van € 750 bruto.

Deze uitkering wordt in 3 termijnen van € 250 betaald op 31 maart, 30 juni en 30 september 2019.

Om dit bedrag te krijgen, moet de werknemer een verklaring tekenen, waarin diegene afstand doet van de rechten op de vergoeding van structurele toeslagen over de vakantiedagen van 2014 - 2018.

Bron: CNV Vakmensen