Call Kennisontwikkeling 2017 Noord-Nederland gaat 3 februari open

Zonder kennis komt innovatie niet tot stand. De call Kennisontwikkeling 2017 heeft dan ook als doel, meer mkb-ondernemingen in Noord-Nederland aan kennisontwikkeling te laten doen. Er kan subsidie worden aangevraagd voor twee typen initiatieven:

  • voorwaardenscheppende projecten
  • kennisontwikkelingsprojecten.

Voorwaardenscheppende projecten richten zich op het anders benutten en beter verbinden van bestaande netwerken en netwerkstructuren, die het MKB als doelgroep hebben. Deze verbeteringen moeten er voor zorgen, dat netwerken zich meer gaan richten op kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en het doorvoeren van innovaties. Kennisontwikkelingsprojecten zijn concrete onderzoeksprojecten of andere projecten waarbij kennisontwikkeling centraal staat.

Kennisontwikkeling 2017 is de opvolger van de call Kennisontwikkeling 2016.  Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen. De inhoudelijke beoordelingscriteria zijn toegevoegd voor 'innovativiteit' en 'businesscase' en de puntenveredeling per criterium is aangepast. Binnen de kennisontwikklingsprojecten is er nu ook ruimte voor kleinere projectconsortia. De projectresultaten hoeven niet meer bruikbaar te zijn voor een groot aantal partijen.

Hoogte subsidie

Voor deze periode is in totaal € 6 miljoen subsidie beschikbaar. Per aanvraag kan minimaal €100.000 en maximaal € 1 miljoen subsidie worden verstrekt. De bijdrage is ten hoogste 40%.

Aanvraagperiode

Aanvragen kan van 3 februari tot en met 1 december 2017. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.