Voorstel verplichte bufferstroken langs sloot in 7e Actieprogramma

Eén van de voorgestelde maatregelen uit het 7e Actieprogramma is de verplichting om langs sloten een bufferstrook van 2 meter aan te houden. Lees verder...

Voorstel verplichte bufferstroken langs sloot in 7e Actieprogramma

De voorgestelde maatregelen uit het 7e Actieprogramma zijn over het algemeen ingrijpend. Zo ook de verplichting om langs sloten een bufferstrook van 2 meter aan te houden. Deze teeltvrije zone is op dit moment tussen de 0,5 en 1,5 meter. Daarnaast worden de huidige 5 meter zones langs ‘kwetsbare waterlopen’ tegen het licht gehouden en wellicht uitgebreid.

Actieprogramma basis voor doelen

Eens per vier jaar moet Nederland een Actieprogramma (AP) inleveren bij Brussel. Dit plan moet uiteindelijk worden goedgekeurd. De maatregelen in het Actieprogramma moeten ervoor zorgen dat Nederland de doelen van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijnwater haalt.

Op basis van de huidige inspanningen worden de doelen nog niet behaald. Dit heeft ertoe geleid dat de voorgestelde maatregelen uit de 7e AP zeer ingrijpend zijn.

Bredere bufferstrook

Op dit moment moet u langs al uw watervoerende sloten al rekening houden met een bufferstrook/teeltvrije zone. Deze is bijvoorbeeld bij gras en graan 0,5 m breed. Bij andere gewassen is dit 1 of 1,5 meter.

In het voorstel wordt deze zone verbreed naar 2 meter (maximaal 5% van het perceel). Dit betekent een substantiële toename. U mag op deze strook, zoals nu ook het geval, geen gewasbeschermingsmiddelen en mest gebruiken.

Geen mestplaatsingsruimte

Daarnaast is nu - en dat is anders dan voorheen - expliciet aangegeven dat de bufferstrook niet meetelt in de mestplaatsingsruimte. Hierdoor heeft u minder mestplaatsingsruimte tot uw beschikking. Dit zal behoorlijke gevolgen hebben voor (de):

  • aan- en/of afvoer van mest;
  • mestverwerkingsplicht, en de;
  • grondgebondenheid melkveehouderij.

5 meter zone

Op dit moment zijn in bepaalde delen in Nederland ‘kwetsbare waterlopen’ aangewezen waar een teelvrije zone geldt van 5 meter. In het 7e AP is opgenomen dat er wellicht meer van dergelijke waterlopen aangewezen moeten worden.

Mogelijkheid tot aanpassing

Een waterschap kan besluiten om op bepaalde percelen de ‘oude’ teeltvrije zone te hanteren. Daarnaast is ook over deze maatregel veel discussie. Het definitieve besluit hierover is nog niet genomen.

Het is de vraag hoeveel ruimte Nederland hiervoor heeft richting Brussel. Daarnaast is de kans groot dat een dergelijke eis ook wordt gesteld in het kader van het nieuw GLB (bedrijfstoeslag) vanaf 2023.

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.