BTW mini-one-stop-shop-regeling

Vanaf 2015 kent de BTW de zogenaamde mini one-stop-shop-regeling (MOSS). Deze regeling geldt alleen voor ondernemers die telecommunicatie-, omroep- of elektronische diensten verrichten aan buitenlandse particulieren en niet-omzetbelastingplichtige ondernemers. We leggen uit wat de regeling inhoudt en voor wie die gaat gelden.
 

Hans Wiersma
Hans Wiersma

Hoofdregel: Registratie in het buitenland

Ondernemers die telecommunicatie-, omroep- of elektronische diensten verrichten aan buitenlandse niet-ondernemers moeten vanaf 2015 de buitenlandse btw op aangifte voldoen in het betreffende land. Dat betekent dat ze zich daar moeten registreren om de aangifte en afdracht te kunnen doen. Dit betekent ook dat ondernemers binnen de EU met ingang van 1 januari te maken kunnen krijgen met 28 verschillende btw-tarieven en 28 btw-registraties.

Eenvoudiger

Om het makkelijker te maken, is de mini-one-stop-shop-regeling in het leven geroepen. Hierdoor mag de ondernemer, onder voorwaarden, gewoon in Nederland aangifte doen voor de belasting die hij in andere EU-lidstaten verschuldigd is. Hij moet uiteraard wel het buitenlandse btw-tarief van het land van de afnemer berekenen. Dit kan betekenen dat een ondernemer vanaf 2015 soms meer en soms minder btw verschuldigd is over zijn diensten. Is het btw-tarief in het land van de afnemer lager dan 21%, dan is de ondernemer dus minder btw verschuldigd. Maar andersom kan natuurlijk ook.

Registratie als ondernemer voor de btw

Voor deze aangifte komt een apart formulier beschikbaar dat uiterlijk elke 20ste van de maand volgend op het aangiftetijdvak ingeleverd moet worden. Dat gebeurt digitaal via het ondernemersportaal. Is er BTW verschuldigd, dan dient het betreffende bedrag ook tijdig te zijn overgemaakt naar de Nederlandse Belastingdienst. Vervolgens verzamelt de Belastingdienst alle bedragen en draagt zij die aan de betreffende landen af.
De voorwaarden zijn kort gezegd dat de ondernemer in NL (of een ander EU-land) gevestigd moet zijn en daar geregistreerd moet zijn als ondernemer voor de btw.

Geen verplichting

Een ondernemer is niet verplicht om gebruik te maken van de one-stop-registratie. Als hij er echter geen gebruik van maakt, moet hij in elke lidstaat van verbruik afzonderlijk btw-aangifte doen.

Wat zijn telecommunicatie-, omroep- of elektronische diensten

Elektronische diensten
Dit zijn diensten die over het internet of een digitaal netwerk worden geleverd. Ze zijn grotendeels geautomatiseerd en kunnen niet zonder informatietechnologie worden geleverd. Bijvoorbeeld:

  • Onlineverkeersinformatie en -weerberichten
  • Onlinedagbladen en -tijdschriften
  • Onlinegegevensopslag
  • Toegang tot of downloaden van software
  • Gebruik van zoekmachines en onlinespelen

Telecommunicatiediensten
Deze dienstengaan over de transmissie, uitzending of ontvangst van signalen, tekst, beelden, geluiden of informatie via draad, radiogolven, optische of andere elektromagnetische systemen. Daarbij horen ook de overdracht en het verlenen van het recht om gebruik te maken van capaciteit voor een dergelijke trans-missie, uitzending of ontvangst. Bijvoorbeeld:

  • Telefonie
  • Sms
  • Toegang tot internet en voicemail

Radio- en televisieomroepdiensten
Dit zijn diensten met audio- en audiovisuele inhoud, zoals radio- of televisie-programma's die door en onder de redactionele verantwoordelijkheid van een aanbieder van mediadiensten op basis van een programmaschema via communicatienetwerken aan het grote publiek worden aangeboden voor het gelijktijdig beluisteren of bekijken.