Boerenbericht

In 2022 kunnen bedrijven, in verband met de oorlog in Oekraïne, een voorschot aanvragen voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningspremie. Een bedrijf kan dit voorschot aanvragen in de periode van 7 juni tot en met 28 juni 2022.

Voorschot basis- en ver­groe­nings­pre­mie: uiterlijk 28 juni aanvragen

Het voorschot betreft € 270 per betalingsrecht, exclusief de nog toe te kennen betalingsrechten uit de Nationale reserve. RVO betaalt het voorschot vanaf 19 juli uit. Het rentevoordeel dat door dit voorschot wordt genoten valt onder de de-minimissteun.

Het voorschot geldt alleen voor de basis- en vergroeningspremie. Er wordt geen voorschot verleend op andere subsidies die met de Gecombineerde opgave zijn aangevraagd. Je kan het voorschot in de periode van 7 juni tot en met 28 juni aanvragen bij RVO

Betalingsrechten

Voor de uitbetaling van een voorschot komen alleen de betalingsrechten in aanmerking die op 15 mei 2022 op het bedrijf aanwezig waren én waarvoor uitbetaling is aangevraagd. Aangevraagde en nog toe te kennen betalingsrechten uit de Nationale reserve komen niet in aanmerking.

Let op! Uitbetaling vindt alleen plaats als het totale voorschotbedrag € 400 of hoger is. Het voorschot wordt verlaagd met de eventueel openstaande vorderingen. 

Rentevoordeel

Het vervroegd uitbetalen van een deel van de bedrijfstoeslag betekent een rentevoordeel. Dit rentevoordeel is een vorm van staatssteun en valt onder de zogenaamde de-minimissteun. Dit houdt in dat het voorschot alleen wordt uitbetaald wanneer het betreffende bedrijf onder de de-minimisgrens blijft.

De aanvrager moet om deze reden bij de aanvraag verklaren te voldoen aan de voorwaarden voor de-minimissteun. Dit houdt in dat, in periode van drie belastingjaren (2020 t/m 2022), niet meer dan € 20.000 aan de-minimissteun is/wordt ontvangen (inclusief het berekende rentevoordeel van het voorschot). 

Hoogte rentevoordeel

RVO geeft op haar site aan dat zij rekent met een rentepercentage van 4% dat voor maximaal 12 maanden wordt genoten. Dit is het aantal maanden tussen de uitbetaling van het voorschot en de beslisbrief die vanaf december kan worden ontvangen. Het rentevoordeel dat ontstaat door het voorschot bedraagt daarmee maximaal € 10,80 per ha (€ 270 x 4%).

Let op! Als een bedrijf, inclusief het berekende rentevoordeel, meer dan € 20.000 aan de-minimissteun ontvangt, ontvangt het bedrijf geen voorschot.

De-minimisverklaring 

Naast het rentevoordeel door de voorschotbetalingen van 2020 en 2021 vallen diverse ‘kleine’ subsidieregelingen onder de de-minimissteun. Dit geldt ook voor regelingen van lokale overheden.

Belangrijk is daarom om na te gaan of het bedrijf de afgelopen jaren eerder de-minimissteun heeft ontvangen. Er is geen lijst beschikbaar van regelingen die hieronder vallen, maar voor iedere regeling die hieronder valt geldt, dat het bedrijf een de-minimisverklaring moet ondertekenen.

Uitbetaling

RVO start vanaf 1 december met de definitieve uitbetaling van de basis- en vergroeningspremie. Het reeds uitbetaalde voorschot wordt verrekend met de uiteindelijke uitbetaling. Indien het reeds uitbetaalde voorschot hoger is dan de uiteindelijke uitbetaling, zal RVO het verschil terugvorderen.

Dit kan bijvoorbeeld spelen op bedrijven die (volledig) gekort worden op de vergroeningspremie of indien RVO een deel van de oppervlakte na controle als niet-subsidiabel ziet.

Heb je nog vragen over het voorschot van de basis- en vergroeningspremie? Neem gerust contact met ons op.