Afwikkeling buitenlandse erfenis voortaan makkelijker

Op 17 augustus 2015 is een nieuwe Europese verordening over grensoverschrijdende nalatenschappen in werking getreden. Dat maakt het afwikkelen van een buitenlandse erfenis of het verkrijgen van goederen uit een in het buitenland bevindende erfenis eenvoudiger en goedkoper. De verordening geldt in alle lidstaten, behalve in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken.

Ellen Punte
Ellen Punte

Nieuwe Europese verordening

In de nieuwe Europese verordening over grensoverschrijdende nalatenschappen is geregeld dat het recht van één lidstaat bepaalt wie wat erft en hoe de erfenis moet worden afgewikkeld.  Door de verordening is dus of het Nederlandse erfrecht of het recht van een andere lidstaat van toepassing.  De nieuwe Europese verordening werkt alleen civielrechtelijk en ziet dus niet op de fiscale afwikkeling van een erfenis.

Grensoverschrijdende erfenis

Er is sprake van een grensoverschrijdende erfenis als bepaalde goederen, zoals een vakantiehuis of een rekening-courranttegoed zich in het buitenland bevinden of wanneer erfgenamen of legatarissen in het buitenland wonen.

Minder tijd en geld

Door de nieuwe Europese verordening kunnen erfgenamen voortaan terecht bij de Nederlandse notaris voor de verdeling van bijvoorbeeld het huis in Frankrijk of Spanje. Dat bespaart de erfgenamen tijd en geld. Een erfgenaam hoeft ook niet meer zelf naar het buitenland wanneer hij in Nederland een verklaring van aanvaarding of verwerping van de nalatenschap moet afleggen en de erfrechtprocedure in een andere lidstaat is.

De erfgenaam kan namelijk ook bij de Nederlandse griffie van de rechtbank van zijn woonplaats een dergelijke verklaring afleggen. Een afschrift van deze Nederlandse verklaring kan hij vervolgens als bewijs in de erfrechtprocedure overleggen.

Europese erfrechtverklaring

Nieuw is ook dat de erfgenaam een zogeheten Europese erfrechtverklaring van de notaris kan krijgen, om zo in een andere lidstaat aan te tonen dat hij erfgenaam is. Hij hoeft dan geen aanvullende (administratieve) handelingen te verrichten of een gerechtelijke procedures te doorlopen om zijn rechten als erfgenaam uit te oefenen.

Met de Europese erfrechtverklaring kan de erfgenaam niet alleen het tegoed op een Nederlandse bankrekening van de erflater verkrijgen, maar ook eventuele tegoeden op bankrekeningen in bijvoorbeeld Duitsland, Luxemburg of een ander EU-land dat onder de verordening valt.