Afspoelingsbeperkende maatregelen bij ruggenteelt

Teelt u op klei- of lössgrond gewassen in ruggen of bedden? De kans is groot dat u vanaf 2021 afspoelingsbeperkende maatregelen moet nemen. Lees meer...

Afspoelingsbeperkende maatregelen bij ruggenteelt

Teelt u op klei- of lössgrond gewassen in ruggen of bedden? Dan is de kans groot dat u vanaf 2021 zogenaamde afspoelingsbeperkende maatregelen moet nemen. De maatregelen zijn onderdeel van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het is daarom vrijwel zeker dat u vanaf volgend jaar moet kiezen uit één van de volgende drie maatregelen:

Wat wordt onder ruggenteelt verstaan?

"Alle teelten waarbij het gewas in opgehoogde stroken aarde wordt geteeld."

De voorgestelde maatregelen gelden voor ruggenteelten op klei- en lösspercelen die aan een watergang grenzen. Onder ruggenteelt wordt - volgens de toelichting van het conceptbesluit - verstaan: "Alle teelten waarbij het gewas in opgehoogde stroken aarde wordt geteeld, waarbij te denken valt aan aardappels, asperges, wortels, witlof, bollen en dergelijke."

Drie maatregelen

In het conceptbesluit zijn drie maatregelen opgenomen waaruit u kunt kiezen:

  • Aanbrengen van drempels tussen de ruggen of bedden
  • Graven of frezen van greppels en sleuven
  • Aanleggen van een akkerrand

Drempels

U moet over het gehele perceel de drempels aanbrengen tussen de ruggen. U plaatst de drempels maximaal 2 meter uit elkaar en maakt de drempels minimaal 5 cm hoog. U mag de drempels alleen tijdelijk verwijderen, indien na neerslag gewasschade dreigt. Nadien moet u de drempels weer herstellen. Dit wordt vaak ervaren als onpraktische maatregel. 

Greppels of sleuven

Een andere optie is de aanleg van een greppel of sleuf. De positie van de greppel of sleuf moet zo aangelegd worden dat de afspoeling maximaal beperkt wordt. U mag een greppel haaks of parallel aan de watergang aanleggen. Deze moet minimaal 30 cm breed en 50 cm diep zijn.

Een sleuf mag u alleen parallel aan de watergang aanleggen of als ringsleuf om een perceel heen. De sleuf moet minimaal 10 cm breed en 70 cm diep zijn.

Akkerrand 

U kunt ook kiezen voor de aanleg van een akkerrand parallel aan de watergang. Op de akkerrand is bemesten of een akkerbouwmatige teelt niet toegestaan. Het is wel toegestaan om kruidenrijk grasland, bloemenstroken of bankerplanten (planten die natuurlijke vijanden aantrekken) te telen.

Behoorlijke impact

De voorgenomen maatregelen hebben een behoorlijke impact. In de meeste gevallen zal een akkerrand wellicht het ‘best passend’ zijn. Dit gaat echter wel ten koste van de productie.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.