Aanvullend sociaal pakket van €1,4 miljard

Naast NOW, TVL en Tozo trekt het kabinet €1,4 miljard uit aan een aanvullend sociaal pakket. Lees meer...

Aanvullend sociaal pakket van €1,4 miljard

Het kabinet trekt vele miljarden uit aan financiële (geldelijke) ondersteuning. Daarnaast gaat zij nu ook meer aandacht geven aan begeleiding, ondersteuning en dienstverlening. Dit gebeurt vooral voor werknemers, maar bijvoorbeeld ook voor zzp'ers. De  €1,4 miljard die beschikbaar is gesteld voor een aanvullend sociaal pakket loopt naast de bestaande regelingen:

Vier speerpunten 

Het aanvullend sociaal pakket kent 4 speerpunten; deze worden hieronder beschreven. 

1. Regionale mobiliteitsteams

Er worden regionale mobiliteitsteams opgezet. Hiervoor wordt €650 miljoen voor beschikbaar gesteld.

In de ondersteuning worden 3 fases onderscheiden:

  1. Het voorkomen van werkloosheid, door alert te zijn en werknemers van werk naar werk te begeleiden.
  2. Werknemers die in de WW terechtkomen. Hierbij is vooral oog voor kwetsbare schoolverlaters, zzp'ers en mensen van wie de kennis en vaardigheden niet meer aansluiten bij de arbeidsmarkt.
  3. Werknemers die in de bijstand komen.

2. Jeugdwerkloosheid

In aanvulling op het eerste speerpunt, gericht op jeugdwerkloosheid, wordt jongeren begeleiding geboden naar vervolgonderwijs. Hierdoor kunnen jongeren langer op school blijven en worden de baankansen groter. Hier wordt €350 miljoen voor vrijgemaakt.

3. (Om)scholing en ontwikkeling

In het kader van het sociaal pakket wordt ondersteuning en begeleiding geboden bij heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Daarnaast worden er maatregelen genomen die betrekking hebben tot de financiering van de bij- en omscholing. Het gaat om:

  • Ontwikkeladviezen
  • Versterking van de basisvaardigheden
  • Leercultuur op de werkvloer
  • Online scholing
  • Praktijkleren in het mbo
  • Scholingsbudget in de WW
  • Intersectorale omscholing

In totaal is dit een stimulans van ongeveer €230 miljoen.

4. Tegengaan van armoede en problematische schulden

Om mensen met problematische schulden te ondersteunen en een stapeling van armoede en kwetsbaarheden te voorkomen, gaat het kabinet een Waarborgfonds in het leven roepen. Dit wordt gedaan om problematische schulden sneller af te kunnen wikkelen. Voor dit pakket stelt het kabinet in totaal ongeveer €150 miljoen beschikbaar.

Overige steun

Naast deze speerpunten en hun financiering worden ook middelen vrijgemaakt om omzetverlies bij SW-bedrijven op te vangen en om de UWV dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden op peil te houden.

Concrete invulling volgt

Aan de bovenstaande aandachtspunten moet nog concrete invulling worden gegeven en deze moeten de komende periode nog nader worden uitgewerkt. Financiering kan mogelijk deels plaatsvinden uit EU-fondsen.

Heeft u nog vragen over het aanvullend sociaal pakket? Neem gerust contact met ons op. 

Houd onze coronapagina in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.