Aanpassing fiscaal partnerbegrip

Op Prinsjesdag 2015 is bekend gemaakt dat er aanpassingen komen rondom het fiscaal partnerbegrip. Deze veranderingen hebben betrekking tot opvanghuizen en (stief)kinderen.

Henry Fraterman
Henry Fraterman

Uitzondering partnerbegrip bij opvanghuizen

Wettelijk wordt vastgelegd dat twee personen die worden gehuisvest in een opvanghuis met een kind van een van beiden, geen fiscaal partner voor de inkomstenbelasting en toeslagen worden. Hiermee wordt een onbeoogd effect van de partnerregeling ongedaan gemaakt. Dit was al geregeld in een beleidsbesluit en geldt al vanaf het berekeningsjaar 2015.

Stiefkinderen op verzoek geen toeslagpartner

Ouders kunnen geen fiscaal partner of toeslagpartner zijn van hun eigen kinderen die jonger zijn dan 27 jaar. Ook voor stiefkinderen jonger dan 27 jaar op hetzelfde woonadres wordt mogelijk gemaakt dat zij geen fiscaal partner van elkaar zijn. Stiefouder en stiefkind kunnen daar dan voor kiezen.

Let op!
Stiefouders met stiefkinderen ouder dan 27 jaar op hetzelfde woonadres kunnen wel verplicht toeslagpartner zijn.