8 wijzigingen voor werkgevers in 2021

In 2021 zijn er weer tal van wijzigingen doorgevoerd voor de werkgever en de dga; van de werkkostenregeling tot coronagerelateerde regelingen. Welke acht wijzigingen springen in het oog? U leest ze in dit artikel. 

1. Werkkostenregeling
2. Gebruikelijk loon dga 
3. Belastingvrije reiskostenvergoeding 
4. UWV-regels bij ontslag 
5. Compensatie transitievergoeding bij einde bedrijf 
6. Vrijwilligersvergoeding 
7. NOW 3.0 
8. Versoepeling RVU-heffing 

1. Werkkostenregeling

In 2021 gaat de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (opnieuw) naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Over het meerdere van uw loonsom wordt de vrije ruimte 1,18%. Naar aanleiding van de coronacrisis is de vrije ruimte verhoogd.

Concernregeling

Heeft u meerdere bv’s? Dan kunt u gebruikmaken van de zogenaamde concernregeling. Deze concernregeling kan nadelig uitpakken. Voor het concern in zijn geheel wordt de vrije ruimte namelijk bepaald op 3% van de eerste € 400.000 van de totale loonsom van het concern en op 1,18% over het meerdere. U mag dus niet uitgaan van de vrije ruimte per onderdeel van het concern. 

Tip! Ga na of de concernregeling voordelig voor u is. U hoeft dit uiterlijk pas in het tweede aangiftetijdvak te beslissen.

2. Gebruikelijk loon dga

De regeling voor gebruikelijk loon geldt voor iedereen die een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap en ook werk verricht voor diezelfde onderneming. Zij moeten in de loonaangifte een salaris opnemen dat ‘gebruikelijk’ is voor de werkzaamheden. 

Let op! Door corona mag het gebruikelijk loon in 2021 verlaagd worden op basis van een vergelijking van de omzet in 2021 ten opzichte van 2019. Ten opzichte van de maatregel voor 2020 zal de maatregel voor 2021 op de volgende punten worden aangepast:

 • De omzet over heel het jaar 2021 worden vergeleken met de omzet over heel het jaar 2019.
 • Er wordt een toegangsdrempel ingevoerd voor een minimum omvang van omzetverlies, zoals gebruikelijk bij andere coronasteunmaatregelen als de TVL.
 • De regeling voor 2021 staat open voor vennootschappen die in 2021 ten opzichte van 2019 ten minste 30% omzetverlies hebben geleden.
 • De overige voorwaarden die aan de goedkeuring worden verbonden zijn vergelijkbaar met de regeling 2020.

3. Belastingvrije reiskostenvergoeding

Krijgen uw werknemers een vaste reiskostenvergoeding van u, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis?

Dan kunt u in ieder geval tot 1 oktober 2021 deze vergoeding nog onbelast doorbetalen, ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Wél is de voorwaarde dat dit vaste vergoedingen zijn die voor 13 maart 2020 door u werden toegekend.

In 2021 komt het kabinet terug op hoe het na 1 oktober 2021 om wil gaan met de onbelaste vaste reiskostenvergoedingen. 

4. UWV-regels bij ontslag

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is het UWV de aangewezen instantie om een ontslagaanvraag in te dienen. Deze regels zijn vastgelegd in de Regeling UWV ontslagprocedure.

Bij het aanvragen van dit ontslag is het van belang dat de ontslagprocedure goed wordt gevolgd. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan:

 • De termijn voor het aanvullen van een incompleet verzoek;
 • de termijnen voor hoor en wederhoor en; 
 • wanneer uitstel kan worden verleend.

Per 1 september 2020 zijn de uitvoeringsregels ontslagprocedure van het UWV aangepast alsook de uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Tip! Raadpleeg - voordat u een ontslagaanvraag indient - eerst de UWV-uitvoeringsregels, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Deze uitvoeringsregels kunt u downloaden op de website van het UWV.

5. Compensatie transitievergoeding bij einde bedrijf

Staakt u uw bedrijf door pensionering? Dan kunt u vanaf 1 januari 2021 aanspraak maken op een compensatie van de transitievergoedingen voor uw werknemers. Het gaat hier om bedrijven met minder dan 25 werknemers.

De overheid wil voorkomen dat werkgevers, die door pensionering gedwongen zijn hun onderneming te staken, privévermogen moeten aanwenden om hun werknemers de transitievergoeding uit te kunnen betalen.

De compensatie transitievergoeding bij beëindiging van het bedrijf is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Voor de berekening van het aantal werknemers is het niet van belang of de werknemer een tijdelijk of een vast contract heeft. Er geldt geen terugwerkende kracht bij deze regeling.

Erfgenamen en/of medewerkgevers kunnen na het overlijden van de werkgever geconfronteerd worden met een onderneming die zij niet willen of kunnen voortzetten. Bedrijfsbeëindiging gevolgd door het ontslag van de werknemers zal dan de enige optie zijn.

De erfgenamen van de overleden werkgever, die na aanvaarding van zijn nalatenschap van rechtswege werkgever zijn geworden, zijn bij beëindiging van de dienstverbanden dan een transitievergoeding verschuldigd aan alle ontslagen werknemers. Daarvoor kan ook compensatie worden aangevraagd.

6. Vrijwilligersvergoeding

De maximale vrijwilligersvergoeding stijgt in 2021 naar € 1.800 per jaar (2020: € 1.700) en € 180 per maand (2020: € 170).

Het kan zijn dat u vrijwilligers meer uitbetaalt dan bovengenoemde vergoedingen en/of dat het bedrag ook hoger is dan de door de vrijwilliger gemaakte kosten. De hele vergoeding is voor de vrijwilliger belast voor de inkomstenbelasting. Wijs de vrijwilliger er dan op dat hij/zij deze inkomsten moet opgeven in de aangifte inkomstenbelasting.

Dit geldt ook als een vrijwilliger bij meerdere organisaties een onbelaste vergoeding krijgt en opgeteld de totale vergoeding meer is dan het maximumbedrag van € 1.800.

7. NOW

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die, als gevolg van het coronavirus, kampen met een substantieel omzetverlies. Werkgevers kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor een voorschot ontvangen.

Daarmee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. 

8. Versoepeling RVU-heffing 

Als onderdeel van het pensioenakkoord is, met ingang van 1 januari 2021, voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU-regelingen) de tijdelijke RVU-drempelvrijstelling ingevoerd.

Dat betekent dat de RVU-heffing van 52% voor u als werkgever tijdelijk en onder voorwaarden achterwege blijft, voor zover de betalingen in het kader van de RVU onder het bedrag van de drempelvrijstelling blijven.

De voorwaarden voor de RVU-drempelvrijstelling zijn als volgt:

 • De uitkering ingevolge de RVU-regeling wordt toegekend in (maximaal) 36 maanden direct voorafgaand aan het bereiken van de AOW-leeftijd van de werknemer.
 • Het bedrag van de drempelvrijstelling wordt per maand berekend.
 • De RVU-drempelvrijstelling geldt voor de periode van maximaal 36 maanden direct voorafgaand aan de AOW-leeftijd. Gaat de uitkering minder dan 36 maanden vóór de AOW-leeftijd in, dan geldt de vrijstelling alleen nog voor de resterende maanden.
 • De werknemer heeft uiterlijk 31 december 2025 de leeftijd bereikt die (maximaal) 36 maanden vóór de AOW-leeftijd ligt.
 • De RVU-drempelvrijstelling bedraagt maximaal een bedrag dat, na vermindering van loonbelasting en premies volksverzekeringen, gelijk is aan het nettobedrag van de AOW-uitkering voor alleenstaande personen zoals dat geldt op 1 januari van het jaar waarin de uitkering plaatsvindt.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.