Werken aan vooruitgang

In 2021 lag de focus op invulling geven aan de plannen van 2020, niet alleen intern gericht, maar ook binnen onze branche leverden we onze bijdrage op diverse vlakken.

Werken aan vooruitgang

Meer dan tevreden kijk ik terug op 2021 en gelijktijdig kijk ik met veel energie vooruit naar 2022. Het afgelopen jaar lag de focus op het invulling geven aan de plannen die we het jaar eerder presenteerden. En dat deden we niet alleen intern gericht, maar ook extern. Binnen onze branche leverden we onze bijdrage op diverse vlakken.

We laten ons horen

Vanuit mijn rol bij SRA ben ik nauw betrokken bij alle plannen binnen de sector. Zo is het stevig neerzetten van aandacht voor cultuur een onderwerp wat mij aan het hart gaat. Eind 2020 stelden we een projectgroep samen. We kozen bewust voor een samenstelling met een ander type mensen dan accountants. Met een andere achtergrond en blik benaderden we de behoeften omtrent cultuur binnen onze sector. We werkten aan bouwstenen waarmee kantoren nu het onderwerp verder handen en voeten kunnen geven binnen hun organisatie.

Roland Ogink
Roland Ogink Directeur
Directielid van de Jong & Laan
Roland Ogink is sinds 2014 lid van de directie. Kwaliteit & leren is zijn stokpaardje. "Kansen benutten om de organisatie te optimaliseren voor een duurzame toekomst geeft me energie. Ik ben dan ook trots dat dit een belangrijk aandachtspunt in ons werkproces is en dat we hierin ook binnen de sector een rol spelen. Buiten het werk vind je mij vaak in Italië of op de Nederlandse wateren. Samen met mijn dochters kan ik daar enorm van genieten!"
Neem contact op

Als organisatie gaven we ook veelvuldig feedback op de plannen die er voor de sector liggen. Naast de aandacht voor cultuur, maakten we in 2021 ook bewust tijd voor het delen van ons verhaal. Ons uitspreken over hoe we tegen ontwikkelingen aankijken. Want we staan voor de volle 100% achter de aanpak als het gaat om onderwerpen zoals Fraude en Continuïteit. Daar kunnen we als branche met elkaar echt stappen maken, wat zowel de klant als maatschappij ten goede komt.

Eerlijk gezegd zijn we niet altijd gelukkig met welke kant het wellicht opgaat en daar spreken we ons dan ook open over uit. Zo hebben wij onze vraagtekens bij het nut en de noodzaak van de Audit Quality Indicatoren (AQI’s). Kwaliteitsindicatoren waarop (potentiële) klanten en andere belanghebbenden kantoren kunnen analyseren. Ik ben zeker voor transparantie binnen de sector, maar het is moeilijk een kwalificatie aan de AQI’s te hangen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat klanten naar alle waarschijnlijkheid niet of nauwelijks hun keuze voor een accountant baseren op de gepresenteerde AQI’s.

De invoering ervan levert alle kantoren echter wel een enorme berg werk op. Een verhoging van de werkdruk, wat al jaren een belangrijk aandachtspunt is binnen onze branche. En dan hebben we het nog niet eens over de kosten. Kosten waar onze klanten niet bij gebaat zijn. Kosten zijn overigens irrelevant wanneer we met elkaar de juiste (kwaliteits)stappen zetten en dat onderbouwd gebracht kan worden richting het publiek belang.

Kleur blijven geven aan ons vak

Dat brengt me bij een aandachtpunt dat ik al in eerdere kwaliteitsverslagen heb benoemd, de aantrekkelijkheid van onze sector. We moeten met elkaar het vak boeiend, uitdagend en leuk blijven houden. Laten we alsjeblieft kleur blijven geven aan ons vak en niet - net als in de zorg - een door alle administratieve regelgeving verpletterde verpleger worden die geen tijd meer heeft aan het bed.

"We moeten met elkaar het vak boeiend, uitdagend en leuk blijven houden."

Aandachtspunten voor ons als organisatie en onze branche. Behoud van proportionaliteit en de wezenlijke verschillen in aard, rol en functie en regime tussen het OOB- en niet-OOB-segment, zoals nu is aangebracht in (inter)nationale wet- en regelgeving. Aandacht voor het controleplichtige MKB mag niet verdwijnen.

Toch zijn er ook acties opgepakt die een extra inspanning vergen van ons en onze klanten, maar tegelijkertijd wel een positieve uitwerking hebben op de kwaliteit van onze dienstverlening, zoals die rondom Fraude en Continuïteit.

We hebben dan ook een actieve bijdrage geleverd aan de pilot die de NBA in 2021 uitschreef. Daarnaast kijk ik positief aan tegen de toenemende bewustwording met betrekking tot inzet van forensische expertise in de breedste zin van het woord. Voorbeelden uit onze eigen praktijk zijn de inzet van data-analyse en multidisciplinaire samenwerking. Vanuit ons vakgebied kunnen we op die manier een bijdrage leveren aan de integriteit van ons financiële stelsel.

In onze summercourses is hier dan ook in samenwerking met Peter Schimmel al veel aandacht aan besteed. Het helpt ons onze kanten proactief en deskundig te adviseren op dit vlak. Ook onze klanten zijn namelijk gebaat bij een integere bedrijfsvoering.

Projecten

Niet alleen ikzelf had in 2021 een rol in externe projecten, ook diverse collega’s waren betrokken. We discussieerden mee op verschillende niveaus. Denk aan:

  • NOW-panel
  • Werkgroep Fraude en Continuïteit
  • Raad van Tucht
  • Fiscale commissie van SRA
  • SRA Koploperproject
  • Commissie duurzaamheid van SRA

Toch mooi dat wij ons als organisatie hieraan kunnen en mogen bijdragen.

Interne projecten

Daarnaast ben ik trots op de interne projecten die zijn neergezet. Zo zien we dat de kwaliteit door het uitrollen van onze de Jong & Laan samenstelstandaard enorm is toegenomen. Daar waar men eerst nog wat moest wennen, zien collega’s nu steeds meer de meerwaarde voor de klanten en hunzelf.

Ook ging er veel aandacht naar het klaarmaken van de organisatie voor de migratie naar het werken volgens onze Practice management gedachtegang. De hele organisatie werkt in een compleet nieuw geautomatiseerd systeem, waarin alle informatie bij elkaar komt en we gemakkelijk onderlinge kennis met elkaar delen.

Dat gaat ons helpen bij de klantadvisering en het optimaliseren van samenwerking onderling en met onze klant. Een omvangrijk project, dat mede is geslaagd door enorme inzet en onze samenwerkende en kwaliteitsgerichte cultuur.

Blik vooruit

directeur de jong en laan

Voor 2022 kondigen zich weer nieuwe uitdagingen aan. Zo gaan we als vooruitstrevende organisatie een samenwerking met een Raad van Commissarissen aan. Een nieuw orgaan binnen onze organisatie die een geheel nieuwe dynamiek met zich mee zal brengen.

Waar ik in het kwaliteitsverslag 2020 de samenstel- en controlepraktijk wel als aandachtspunt benoemde, kan ik nu trots zeggen dat we het daar goed voor elkaar hebben. We scoorden in 2021 goed op de reviews. De focus zal het komende jaar liggen op de overige dienstverlening die we in huis hebben, ook daar gaan we nog meer volgens dezelfde kwaliteitsstandaarden werken.

Om iedereen daarin mee te krijgen, moeten we onze collega’s trainingen geven. Dat geldt ook voor het toepassen van moderne technieken in onze dienstverlening. Daar willen we meer mee, maar dan moeten we het ons ook eigen maken. Die veranderbereidheid in gang zetten bij onszelf, maar ook binnen de sector als het gaat om bijvoorbeeld de nieuwe maatregelen, biedt mooie uitdagingen.

Daarnaast blijven we ons inzetten om ons vak boeiend te houden. We hebben een mooie rol binnen de maatschappij. Als we daar mensen van weten te overtuigen, kunnen we ze hopelijk ook blijven boeien voor het vak.

Daar dragen we graag ons steentje aan bij, zowel via onze eigen organisatie als binnen de gehele branche.