Succes door ontwikkeling

Vorig jaar rapporteerden we dat 2019 een intensief jaar was voor onze MKB-praktijk. Wijzelf en SRA concludeerden namelijk dat deze praktijk een kwaliteitsimpuls kon gebruiken. Sinds medio 2018 waren wij daarom al bezig om een nieuwe werkwijze te ontwikkelen die zou zorgen voor deze kwaliteitsimpuls. Een belangrijk deel van 2019 en 2020 stonden dan ook in het teken van het uitrollen van deze nieuwe en uniforme werkwijze.

En deze manier van werken wierp, zoals verwacht, z’n vruchten af. In januari 2020 sloten we de SRA-review op de MKB-praktijk met een voldoende af! SRA concludeerde dat onze nieuwe manier van werken waarborgt dat we kwaliteit leveren. Een conclusie die we zelf ook al hadden getrokken op basis van onze eigen reviews. Je hoort er meer over in onderstaande video. 

SRA toetste:

✔ Ons algehele stelsel van kwaliteitsbeheersing

✔ Onze Wwft-procedure

✔ 2 wettelijke- en 2 vrijwillige controleopdrachten

✔ 5 beoordelingsopdrachten

✔ 6 overige assurance-opdrachten

✔ 6 samenstellingsopdrachten

✔ 6 fiscale opdrachten

En het mooie nieuws; op al deze domeinen hebben we een voldoende gescoord. Echt een prestatie waar we trots op zijn en die veel vertrouwen geeft voor de toekomst.

Integriteitsbeleid

De Jong & Laan heeft een uitgebreid pakket aan maatregelen genomen op het gebied van het thema integriteit, zoals onze aanpak bij klanten met een connectie met een hoog-risicoland. Bekijk hieronder de cijfers over ons integriteitsbeleid.

2020

0
Af te wegen risico's

2020

0
Onaanvaardbare risico's

Consultaties worden behandeld door de afdeling Kwaliteit & vaktechniek. Compliance heeft een toezichthoudende rol. Af te wegen risico’s bij onze dienstverlening betroffen onder andere slechte reputatie, connectie met een risicoland en activiteiten in een risicobranche. Onaanvaardbare risico's bij onze dienstverlening betroffen onder andere een onduidelijke eigendomsstructuur, het betalen van steekpenningen en uitoefenen van activiteiten in uitgesloten branches (casino's, escortbureaus etc.).


Proces opdrachtacceptatie / -continuatie

2020

0
Past niet binnen beleid organisatie

Wwft

2020

0
Meldingen

2019

0
Meldingen

Consultaties

2020

0
Consultaties m.b.t. integriteit

Waarvan

0
in de controlepraktijk

Dit betroffen voornamelijk connecties met een risicoland en activiteiten in een risicobranche.


Controlestandaard fraude

2020

0
Vastgestelde thema's
 
0
Red flags

De red flags betroffen onder andere grote hoeveelheden contant geld of zakendoen met ambtenaren.

Wwft-meldingen

Ons werk gaat verder dan advisering, administraties verwerken en het controleren van de financiële cijfers. Op het moment dat wij ongebruikelijke transacties constateren bij onze klant, zijn wij volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht deze te melden bij de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit).  De FIU analyseert deze meldingen om misdrijven te voorkomen en op te sporen.

Het afgelopen jaar hebben wij zo’n 70 meldingen van ongebruikelijke transacties gedaan. Dat is een vervelende meldplicht voor onze klanten. Maar uit de top-5 van meest voorkomende meldingen blijkt dat het vaak gaat om zaken waarbij wij juist voor onze klanten toegevoegde waarde kunnen bieden.

Top-5 Wwft-meldingen

 

  1. Slepen met btw.
  2. Contante debiteurenontvangsten en niet-naleven handelarenregeling.
  3. Agentenbetaling naar risicoland en onbekend welke tegenprestatie hiertegenover staat.
  4. Herkomst contante lening o/g niet vast te stellen
  5. Overboeking gelden naar risicoland zonder zichtbare tegenprestatie.

Financieel inzicht

Elke klant is gebaat bij het naleven van de wet- en regelgeving en wil natuurlijk niet betrokken raken bij, bijvoorbeeld, een corruptieschandaal. Dat klinkt groot, maar hier kan een ondernemer al in terecht komen als hij  vanwege liquiditeitsproblemen de verschuldigde btw niet volledig aangeeft en afdraagt. Dit ‘slepen met btw’ is niet toegestaan en vaak een symptoom van een onderliggend probleem. Op dat moment is het  belangrijk dat wij de onderneming ondersteunen met financieel inzicht. Waar komt de liquiditeitskrapte vandaan? Wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen in het structureel op orde krijgen van de liquiditeitsbehoefte? Vaak blijkt dat met enkele aanpassingen we het samen op de rit weten te krijgen.

Kwaliteitsbewaking

De uitkomsten van de OKB's, de dossierreviews, de deelonderzoeken en de onderzoeken door de SRA zijn aanleiding om kwaliteitsmaatregelen in te stellen, dan wel aan te scherpen.

OKB's

OKB staat voor opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling. Dit betekent dat de kwaliteit van de controle voor afgifte van de controleverklaring wordt getoetst. OKB's worden bij de Jong & Laan verricht door externe beoordelaars.

2020

0
aantal verklaringen

2019

0
aantal verklaringen

 
0
aantal groepscontroles
 
0
aantal groepscontroles

IKC's

Intern verrichten wij interne kwaliteitscontroles (IKC's) door inzet van een tweede externe accountant of manager op controleopdrachten.

2020

0
aantal verklaringen

2019

0
aantal verklaringen

 
0
aantal groepscontroles
 
0
aantal groepscontroles

Dossierreviews

Bij een dossierreview wordt de kwaliteit van een controle getoetst na afgifte van de verklaring. Ook de dossierreviews worden uitgevoerd door externe toetsers. Een dossierreview wordt uitgevoerd op één dossier van iedere externe accountant.

2020

2019

Helaas hebben we het optimale resultaat van nul onvoldoendes in 2019 niet kunnen continueren in 2020. Met de betreffende externe accountants zijn oorzaakanalyses opgesteld die geleid hebben tot verbeterplannen. De uitvoering van deze verbeterplannen leidt tot verdere versteviging van de focus op kwaliteit en heeft tot doel het optimale resultaat uit 2019 in 2021 te evenaren.

 

Beoordeling self-assessment kwaliteits­beheersing

De SRA toetst, mede in opdracht van de AFM, of de accountantsorganisatie zich houdt aan wet- en regelgeving. 

Incidenten

Incidenten die ernstige gevolgen hebben voor de integriteit en daarmee voor het vertrouwen in de accountantsorganisatie of de financiële markten als geheel, moeten worden vastgelegd en gemeld aan de AFM. In 2020 deden zich geen incidenten voor die zijn gemeld bij de AFM.

Hoe de kennistoets voor accountants tot stand is gekomen

Onze ambities liggen hoog. Daarom dagen we ons personeel uit om hier een bijdrage aan te leveren. De periodieke kennistoets voor de controlepraktijk is daar een onderdeel van. Samen met SRA ontwikkelden wij een interne kennistoets voor onze MKB-praktijk. Anja Wansink (manager opleiding & training) vertelt hierover.

Schendingen

Het aantal geconstateerde schendingen van de beroepsregels wordt geregistreerd. Er is sprake van een niet-ernstige schending als het gaat om de overschrijding van een formele regel, zoals het overschrijden van de wettelijke sluitingstermijn van een controledossier. Ernstige schendingen zijn schendingen van materiële beroepsregels, zoals het onvoldoende controleren van bepaalde jaarrekeningposten.

Controlepraktijk

2020: Totaal 16

2019: Totaal 28

Belastingadviespraktijk

2020: Totaal 8

Samenstelpraktijk

2020: Totaal 35

2019: Totaal 52

Klachten & claims

Tuchtklachten

In 2019 is een tuchtzaak tegen één van onze accountants aangespannen. De zitting heeft plaatsgevonden in 2020.

Overige klachten en claims

Op dit moment lopen er in onze overige praktijken minder dan 10 klachten en claims. Naar verwachting zullen deze niet leiden tot financiële gevolgen of gevolgen voor onze accountants, belasting- en overige adviseurs.