Kwaliteit en integriteit

Transparantie betekent voor ons openheid over cijfers, schendingen en claims maar ook over hoe wij verandering teweeg brengen en ervaren. Wij kiezen ervoor om, naast de voorgeschreven, extra kwaliteitsmaatregelen in te zetten.

Integriteitsbeleid

De Jong & Laan heeft een uitgebreid pakket aan maatregelen genomen op het gebied van het thema integriteit, zoals onze aanpak bij klanten met een connectie met een hoog-risicoland. Bekijk hieronder de cijfers over ons integriteitsbeleid.

Consultaties worden behandeld door de afdeling Kwaliteit & vaktechniek. Compliance heeft een toezichthoudende rol.

2019

0
Af te wegen risico's

2019

0
Onaanvaardbare risico's

Af te wegen risico's bij onze dienstverlening: betrof o.a. slechte reputatie, connectie met risicoland (111) en activiteiten in risicobranche (29).

Onaanbaardbare risico's bij onze dienstverlening: betrof o.a. onduidelijke eigendomsstructuur, betalen steekpenningen en activiteiten in uitgesloten branche (casino's, escortbureaus etc.).


Proces opdrachtacceptatie / -continuatie

2019

0
Past niet binnen beleid organisatie

Wwft

2019

0
meldingen

Consultaties

2019

0
consultaties m.b.t. integriteit

Waarvan

0
in de controlepraktijk

Dit betroffen voornamelijk connecties met een risicoland.


Controlestandaard fraude

2019

0
Vastgestelde thema's
 

0
Red flags

De red flags betroffen o.a. grote hoeveelheden contant geld of zakendoen met ambtenaren.

Consultaties

Aantal consultaties verdeeld naar onderwerp

Consultaties bij Kwaliteit & vaktechniek. Hieronder treft u de cijfers over de controlepraktijk. Voor de cijfers van consultaties in de samenstelpraktijk klik hier. 

2019: Totaal 315

2018: Totaal 253

Samenstelpraktijk

In 2018 hebben wij de maatregelen uit de NVKS geïmplementeerd in onze samenstelpraktijk (deze golden al voor onze controlepraktijk). Gevolg hiervan is onder andere dat de kwaliteitsmanagers nieuwe opdrachten accepteren, voordat een accountant aan de slag mag. En dat bepaalde vraagstukken bij hen geconsulteerd moeten worden, voordat een accountant zijn verklaring mag afgeven.

Nieuwe opdrachtaan­meldingen

2019

0
opdrachtaan­meldingen

2018

0
opdrachtaan­meldingen

Verdeling per opdrachttype

2019

2018

Consultaties MKB-praktijk

2019: totaal 255

2018: totaal 156

Consultaties

2019

0
verplichte consultaties
 

0
onverplichte consultaties

2018

0
verplichte consultaties
 

0
onverplichte consultaties

Kwaliteitsbewaking

De uitkomsten van de OKB's, de dossierreviews, de deelonderzoeken en de onderzoeken door de SRA zijn aanleiding om kwaliteitsmaatregelen in te stellen dan wel aan te scherpen.

OKB's

OKB staat voor opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling. Dit betekent dat de kwaliteit van de controle voor afgifte van de controleverklaring wordt getoetst. OKB's worden bij de Jong & Laan verricht door externe toetsers.

2019

0
aantal verklaringen
 

0
aantal groepscontroles

2018

0
aantal verklaringen
 

0
aantal groepscontroles

IKC's

Intern verrichten wij interne kwaliteitscontroles (IKC's) door inzet van een tweede externe accountant of manager op controleopdrachten.

2019

0
aantal verklaringen
 

0
aantal groepscontroles

2018

0
aantal verklaringen
 

0
aantal groepscontroles

Dossierreviews

Bij een dossierreview wordt de kwaliteit van een controle getoetst na afgifte van de verklaring. Ook de dossierreviews worden uitgevoerd door externe toetsers. Een dossierreview wordt uitgevoerd op één dossier van iedere externe accountant.

2019

2018

Deelonderzoek

Als tijdens de uitvoering van of na afloop van een controle een bepaald aspect van de controle wordt getoetst, is er sprake van een deelonderzoek. In 2018 en 2019 vond er een deelonderzoek plaats op naleving van specifieke onderdelen uit wet- en regelgeving op de toepassing van data-analyse.

2019

0
aantal dossiers

2018

0
aantal dossiers

Onderzoek SRA: Beoordeling self-assessment kwaliteits­beheersing

De SRA toetst, mede in opdracht van de AFM, of de accountantsorganisatie zich houdt aan wet- en regelgeving. 

Incidenten

Incidenten die ernstige gevolgen hebben voor de integriteit en daarmee voor het vertrouwen in de accountantsorganisatie of de financiële markten als geheel, moeten worden vastgelegd en gemeld aan de AFM.

In 2019 deden zich 3 incidenten voor die allen gemeld zijn bij de AFM. Eén van deze incidenten heeft betrekking op een jaarrekening die in ernstige mate tekortschoot in het geven van het wettelijk vereiste inzicht. Een ander incident betreft een controleklant die negatief in het nieuws is gekomen. Het derde incident betreft een tuchtzaak tegen één van onze accountants.

Ons Wwft team

Wwft team de Jong & Laan

De toename in het aantal meldingen laat zien dat er veel aandacht is voor integriteitsrisico’s. Ons Wwft team is uitgebreid om de meldingen gedegen te kunnen beoordelen. Daarbij worden ook Compliance en onze afdeling Kwaliteit & vaktechniek betrokken.

Het team bestaat uit: Ellis Gijsbers, Annemieke Stokvis, Horst in 't Veld, Roland Ogink en Arnold van Leeuwen. 

Klachten & claims

Tuchtklachten

In 2019 is een tuchtzaak tegen één van onze accountants aangespannen. De zitting vindt plaats in 2020.

Overige klachten en claims

Op dit moment lopen er in onze overige praktijk minder dan 10 klachten en claims. Naar verwachting zullen deze niet leiden tot financiële gevolgen of gevolgen voor onze accountants, belasting- en overige adviseurs.

Schendingen

Het aantal geconstateerde schendingen van de beroepsregels wordt geregistreerd. Er is sprake van een niet-ernstige schending als het gaat om de overschrijding van een formele regel, zoals het overschrijden van de wettelijke sluitingstermijn van een controledossier. Ernstige schendingen zijn schendingen van materiële beroepsregels, zoals het onvoldoende controleren van bepaalde jaarrekeningposten.

Controlepraktijk

2019: Totaal 28

2018: Totaal 16

Samenstelpraktijk

2019: Totaal 52

2018: Totaal 20

Meldingen

De organisatie moet ongebruikelijke transacties in het kader van de Wwft melden bij FIU-Nederland. Als de accountant bij een cliënt een vermoeden van een materiële fraude heeft en de cliënt weigert deze te herstellen, dan heeft de accountant volgens de Wta de plicht deze fraude te melden bij de KLPD.

2019

0
aantal meldingen ongebruikelijke transacties
 

0
fraudemeldingen

2018

0
aantal meldingen ongebruikelijke transacties
 

0
fraudemeldingen

Kwaliteits­maatregelen

Wij implementeren de maatregelen uit het rapport 'In het Publiek Belang: het kan echt beter!'. De maatregelen uit het rapport zijn 100% geïmplementeerd. 

Blog

In 3 stappen consulteren over risicolanden

Klanten kunnen bewust of onbewust niet integer handelen. Welke signalen laten een verhoogde kans op een integriteitsrisico zien? Lees meer...

Lees blog

Lees meer over onze ambitie en de organisatie op de pagina 'Eén de Jong & Laan'. Op de pagina's 'Controlepraktijk' en 'Samenstelpraktijk' vertellen we meer over de ontwikkelingen op accountancyvlak. Voor het eerst lichten we ook onze 'Fiscale praktijk' en 'Personeelspraktijk' uit.