Feiten & cijfers

Transparantie betekent voor ons openheid over cijfers, schendingen en claims maar ook over hoe wij verandering teweeg brengen en ervaren. Wij kiezen ervoor om, naast de voorgeschreven, extra kwaliteitsmaatregelen in te zetten.

Lastige casussen

Compliance officer Robert Hutchison en bedrijfsjurist Johan Hobma vertellen in de video hieronder over de vaktechnisch meest lastige casussen van 2018. Ze vertellen over de goede samenwerking tussen deze twee vakgebieden en hoe ze zo samen het bedrijfsbelang en het algemeen belang dienen. 

De lastigste vaktechnische casussen van 2018

De lastigste vaktechnische casussen van 2018

Controles

In 2017 is de controle-omzet relatief meer gestegen dan het aantal klanten. Dit is het gevolg van onze strategie van beheerste groei en het maken van bewuste keuzes in onze klantenportefeuille. Deze trend heeft zich in 2018 voortgezet.

2018: Totaal 597

2017: Totaal 525

Controle-uren

Het aantal controle-uren van de Jong & Laan is gestegen van 82.300 naar 88.400, terwijl het gemiddeld aantal controle-uren per fte slechts is gestegen met 24 uur (van 1.295 naar 1.319). Ondanks de grote stijging in het jaarlijkse aantal controle-uren, worden de medewerkers niet met veel extra uren belast.

Aantal controle-uren

2018

0
uren

2017

0
uren

Gemiddeld aantal controle-uren per fte

2018

0
uren

2017

0
uren

Consultaties

Aantal consultaties verdeeld naar onderwerp

Consultaties bij Kwaliteit & vaktechniek. Hieronder treft u de cijfers over de controlepraktijk. Voor de cijfers van consultaties in de samenstelpraktijk klik hier. 

2018: Totaal 253

2017: Totaal 176

Kwaliteitsmaatregelen

Wij implementeren de maatregelen uit het rapport 'In het Publiek Belang: het kan echt beter!'. De maatregelen uit het rapport zijn 100% geïmplementeerd. 

Kwaliteitsbewaking

De uitkomsten van de OKB's, de dossierreviews, de deelonderzoeken en de onderzoeken door de SRA zijn aanleiding voor de organisatie om kwaliteitsmaatregelen in te stellen dan wel aan te scherpen.

OKB's

OKB staat voor opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling. Dit betekent dat de kwaliteit van de controle voor afgifte van de controleverklaring wordt getoetst. OKB's worden bij de Jong & Laan verricht door externe toetsers.

2018

0
aantal verklaringen
 
0
aantal groepscontroles

2017

0
aantal verklaringen
 
0
aantal groepscontroles

IKC's

Intern verrichten wij interne kwaliteitscontroles (IKC's) door inzet van een tweede externe accountant of manager op controleopdrachten. In 2017 heeft een beoordeling van 101 risicoanalyses door Kwaliteit & vaktechniek plaatsgevonden. Daarmee zijn de IKC’s in 2017 komen te vervallen. Deze zijn in 2018 weer opgepakt.

2018

0
aantal verklaringen
 
0
aantal groepscontroles

2017

0
aantal verklaringen
 
0
aantal groepscontroles

Dossierreviews

Bij een dossierreview wordt de kwaliteit van een controle getoetst na afgifte van de verklaring. Ook de dossierreviews worden uitgevoerd door externe toetsers. Een dossierreview wordt uitgevoerd op één dossier van iedere externe accountant.

2018

2017

Deelonderzoek

Als tijdens de uitvoering van of na afloop van een controle een bepaald aspect van de controle wordt getoetst is er sprake van een deelonderzoek. In 2017 ging het om deelonderzoek op naleving van specifieke onderdelen uit wet- en regelgeving. In 2018 heeft er een deelonderzoek plaatsgevonden op naleving van specifieke onderdelen uit wet- en regelgeving op de toepassing van data-analyse.

2018

0
aantal dossiers

2017

0
aantal dossiers

Onderzoek SRA: Beoordeling self-assessment kwaliteitsbeheersing

De SRA toetst, mede in opdracht van de AFM, of de accountantsorganisatie zich houdt aan wet- en regelgeving. De uitkomsten van de OKB's, dossierreviews, deelonderzoeken en de onderzoeken door de SRA zijn aanleiding voor de organisatie om kwaliteitsmaatregelen in te stellen dan wel aan te scherpen. 

Incidenten

Incidenten die ernstige gevolgen hebben voor de integriteit en daarmee voor het vertrouwen in de accountantsorganisatie of de financiële markten als geheel moeten worden vastgelegd en gemeld aan de AFM.

In 2018 heeft zich één incident voorgedaan (in 2017 geen). Dit betrof het abusievelijk hanteren van de verkeerde tekst van een controleverklaring. Deze is gemeld aan de AFM. 

Schendingen

Controlepraktijk

Het aantal geconstateerde schendingen van de beroepsregels wordt geregistreerd. Er is sprake van een niet-ernstige schending als het gaat om de overschrijding van een formele regel, zoals het overschrijden van de wettelijke sluitingstermijn van een controledossier. Ernstige schendingen zijn schendingen van materiële beroepsregels, zoals het onvoldoende controleren van bepaalde jaarrekeningposten.

Tegen de betreffende externe accountants zijn in 2018 de volgende maatregelen getroffen conform het sanctiebeleid van de Jong & Laan:

  • Waarschuwing compliance officer
  • Normoverdragende gesprekken

2018: Totaal 16

2017: Totaal 24

Samenstelpraktijk

Over 2017 zijn er geen schendingen in de samenstelpraktijk. Dat is één van de maatregelen uit de implementatie van de NVKS.

2018: Totaal 20

Meldingen

De organisatie moet ongebruikelijke transacties in het kader van de Wwft melden bij FIU-Nederland. Als de accountant bij een cliënt een vermoeden van een materiële fraude heeft en de cliënt weigert deze te herstellen, dan heeft de accountant volgens de Wta de plicht deze fraude te melden bij de KLPD.

2018

0
aantal meldingen ongebruikelijke transacties
 
0
fraudemeldingen

2017

0
aantal meldingen ongebruikelijke transacties
 
0
fraudemeldingen

Klachten & claims

Tuchtklachten

In 2018 is een tuchtzaak tegen één van onze accountants uit een eerder jaar afgerond. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in 2018 de uitspraak van de Accountantskamer bevestigd. 

Overige klachten en claims

In 2018 hebben wij één claim ontvangen over werkzaamheden in de controlepraktijk. Dit betreft een nieuwe aansprakelijkheidsstelling van de zaak waarover het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de Jong & Laan eerder al in het gelijk heeft gesteld. Ook deze claim is door ons afgewezen. 

Op dit moment lopen er in onze overige praktijk minder dan 10 klachten en claims. Naar verwachting zullen deze niet leiden tot financiële gevolgen of gevolgen voor onze accountants en belastingadviseurs.

Lees meer over onze ambitie en de organisatie op de pagina 'Eén accountancypraktijk'. Op de pagina 'Technologie' staan de stappen die we zetten, vooral rondom data-analyse, en op de pagina 'Cultuur' staan onze collega’s centraal. Bij 'Feiten & cijfers' vindt u jaarcijfers en onze kwaliteitsnormen.