Transparantie 2.0

Transparantie betekent voor ons openheid over cijfers, schendingen en claims, maar ook over hoe wij verandering teweegbrengen en ervaren. Wij kiezen ervoor om, naast de voorgeschreven maatregelen, extra kwaliteitsmaatregelen in te zetten.

Feiten & cijfers

Consultaties, incidenten, schendingen, Wwft meldingen en klachten & claims over 2017 weergegeven in cijfers. Waar nodig zijn ze aanleiding voor de organisatie om kwaliteitsmaatregelen in te stellen dan wel aan te scherpen. Met als ultiem doel het waarborgen van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Consultaties

Aantal consultaties verdeeld naar onderwerp

Consultaties bij bureau Kwaliteit & Vaktechniek. 

2017: Totaal 176

2016: Totaal 108

Kwaliteitsmaatregelen

Wij implementeren de maatregelen uit het rapport 'In het Publiek Belang: het kan echt beter!'. Per 31 december 2017 voldoen wij aan de te behalen deadlines, met uitzondering van maatregelen waarover nog besluitvorming door de werkgroep niet-OOB-kantoren, bestuur NBA en/of SRA dient plaats te vinden. Voorbeelden hiervan zijn de referentiecheck voor nieuwe medewerkers en de kernpunten in de uitgebreide controleverklaring.

Kwaliteitsbewaking

De uitkomsten van de OKB's, de dossierreviews, de deelonderzoeken en de onderzoeken door de SRA zijn aanleiding voor de organisatie om kwaliteitsmaatregelen in te stellen dan wel aan te scherpen.

OKB's

OKB staat voor opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling. Dit betekent dat de kwaliteit van de controle voor afgifte van de controleverklaring wordt getoetst. OKB's worden bij de Jong & Laan verricht door externe toetsers.

2017

0
aantal verklaringen
 

0
aantal groepscontroles

2016

0
aantal verklaringen
 

0
aantal groepscontroles

IKC's

Intern verrichten wij interne kwaliteitscontroles (IKC's) door inzet van een tweede externe accountant of manager op controleopdrachten. In 2017 heeft een beoordeling van 101 risicoanalyses door bureau Kwaliteit & Vaktechniek plaatsgevonden. Daarmee zijn de IKC’s in 2017 komen te vervallen. Deze worden in 2018 weer opgepakt.

2017

0
aantal verklaringen
 

0
aantal groepscontroles

2016

0
aantal verklaringen
 

0
aantal groepscontroles

Dossierreviews

Bij een dossierreview wordt de kwaliteit van een controle getoetst na afgifte van de verklaring. Ook de dossierreviews worden uitgevoerd door externe toetsers. Een dossierreview wordt uitgevoerd op één dossier van iedere externe accountant.

2017

2016

Deelonderzoek

Als tijdens de uitvoering van of na afloop van een controle een bepaald aspect van de controle wordt getoetst is er sprake van een deelonderzoek. Het gaat hier om deelonderzoek op naleving van specifieke onderdelen uit wet- en regelgeving.

2017

0
aantal dossiers

2016

0
aantal dossiers

Onderzoek SRA: Beoordeling self-assessment kwaliteitsbeheersing

De SRA toetst, mede in opdracht van de AFM, of de accountantsorganisatie zich houdt aan wet- en regelgeving. Jaarlijks voeren wij een self-assesment uit. De uitkomsten daarvan worden besproken met de SRA. De SRA bepaalt op basis hiervan of zij controledossiers gaat reviewen. In 2015 heeft de laatste review van controledossiers plaatsgevonden.

Incidenten

Incidenten die ernstige gevolgen hebben voor de integriteit en daarmee voor het vertrouwen in de accountantsorganisatie of de financiële markten als geheel moeten worden vastgelegd en gemeld aan de AFM.

In 2016 en 2017 hebben zich geen incidenten voorgedaan.

Schendingen

Het aantal geconstateerde schendingen van de beroepsregels wordt geregistreerd. Er is sprake van een niet-ernstige schending als het gaat om de overschrijding van een formele regel, zoals het overschrijden van de wettelijke sluitingstermijn van een controledossier. Ernstige schendingen zijn schendingen van materiële beroepsregels, zoals het onvoldoende controleren van bepaalde jaarrekeningposten.

Tegen de betreffende externe accountants zijn in 2017 één of meerdere van de volgende maatregelen getroffen conform het sanctiebeleid van de Jong & Laan:

  • Waarschuwing compliance officer
  • Opstellen verbeterplan
  • Normoverdragend gesprek directie
  • Uitschrijving uit register AFM

2017: Totaal 24

2016: Totaal 17

Meldingen

De organisatie moet ongebruikelijke transacties in het kader van de Wwft melden bij FIU-Nederland. Als de accountant bij een cliënt een vermoeden van een materiële fraude heeft en de cliënt weigert deze te herstellen, dan heeft de accountant volgens de Wta de plicht deze fraude te melden bij de KLPD.

2017

0
aantal meldingen ongebruikelijke transacties
 

0
fraudemeldingen

2016

0
aantal meldingen ongebruikelijke transacties
 

0
fraudemeldingen

Klachten & claims

Tuchtklachten

In 2017 liepen tegen twee van onze externe accountants tuchtzaken uit een eerder jaar. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in 2017 beslist dat de accountantskamer de klachten tegen één accountant terecht heeft afgewezen. In de andere zaak is uitspraak gedaan door de Accountantskamer. De accountant is door de Accountantskamer berispt. Zowel de klager als de accountant zijn tegen deze uitspraak in beroep gegaan. 

Overige klachten en claims

In 2017 hebben wij geen klachten of claims ontvangen over werkzaamheden in de controlepraktijk.

Lees meer over onze ambitie en de organisatie op de pagina 'Ambitie'. Op de pagina 'Transformatie' staan de stappen die we zetten, vooral rondom data-analyse, en op de pagina 'Karakter telt' staan onze collega’s centraal. Bij Transparantie vindt u cijfers en onze kwaliteitsnormen.