Kwaliteitsverslag controlepraktijk 2016

Organisatie controlepraktijk

Vestigingen controlepraktijk

De controlepraktijk is geconcentreerd in 5 van de 25 vestigingen van de Jong & Laan.

Arnhem Enschede Vriezenveen Groningen Zwolle Apeldoorn
Groningen
17 fte

Organisatiestructuur

Vergunning AFM

De Jong & Laan Accountants B.V. heeft een vergunning van de AFM voor het verrichten van wettelijke controles bij andere organisaties dan organisaties van openbaar belang.

Directie de Jong & Laan

Johan Evers Johan Evers
Roland Ogink Arnold van Leeuwen
Arnold van Leeuwen Roland Ogink

Organogram

Organogram

Activiteiten De Jong & Laan Accountants B.V.

Organogram

Lidmaatschappen

Als de Jong & Laan leveren wij actief een bijdrage aan ontwikkelingen in de accountancy.
Vanuit de directie is Roland Ogink o.a. lid SRA-bestuur, voorzitter NBA werkgroep niet-oob-accountantsorganisaties en bestuurslid VNO-NCW Drenthe. Johan Evers is o.a. bestuurslid van CPA Nederland. Wij zijn actief in diverse kringen en commissies van SRA.

Omzet

De Jong & Laan Accountants B.V.

2016

0
miljoen

2015

0
miljoen

Controleklanten

2016

0
miljoen

2015

0
miljoen

Controlepraktijk

2016

0
miljoen

2015

0
miljoen

Controles i

In 2016 voldeden 39 controles niet langer aan de criteria voor wettelijke controle, 7 van deze opdrachten zijn voortgezet als vrijwillige controle.

Totaal 520

2016
326
wettelijke controles
194
vrijwillige controles

Totaal 506

2015
332
wettelijke controles
174
vrijwillige controles

Controle-uren

2016

0
aantal controle-uren
0
gemiddeld aantal controle-uren per fte

2015

0
aantal controle-uren
0
gemiddeld aantal controle-uren per fte

Controlemedewerkersi

In aantal medewerkers ultimo boekjaar.
Wij streven ernaar om het percentage vrouwen in de controlepraktijk te laten stijgen.

Totaal 72

2016
13
externe accountants
3
managers
13
controleleiders
43
assistenten

Totaal 61

2015
13
externe accountants
1
managers
13
controleleiders
34
assistenten

Totaal 72

2016
54
mannen
18
vrouwen

Totaal 61

2015
45
mannen
16
vrouwen

Externe accountants

Totaal 13

2016
10
externe accountants in loondienst (waarvan 1 vrouw)
3
externe accountants partner

Totaal 13

2015
9
externe accountants in loondienst (waarvan 1 vrouw)
4
externe accountants partner

Gemiddeld aantal controleklanten per externe accountant

2016

0

2015

0

Gemiddelde urenbesteding externe accountant per controleopdracht i

Gemiddelde urenbesteding externe accountant per controleopdracht in een % van het totaal aantal aan die opdrachten bestede uren.

2016

0

2015

0

Kwaliteit & vaktechniek

Consultaties

Aantal consultaties verdeeld naar onderwerp

2016: Totaal 108

14
Continuïteit
21
Controle
10
Derivaten
47
Jaarverslaggeving
9
Onafhankelijkheid
3
Fraude
4
Overige

2015: Totaal 106

21
Continuïteit
31
Controle
8
Derivaten
29
Jaarverslaggeving
15
Onafhankelijkheid
1
Fraude
1
Overige

Vaktechnische bijeenkomsten i

Dit zijn centraal georganiseerde bijeenkomsten.

2016

  • 1 Summercourse
  • 4 Controlegroepbijeenkomsten
  • 4 Assistentencursussen
  • 1 Starterscursussen

2015

  • 1 Summercourse
  • 4 Controlegroepbijeenkomsten
  • 1 Assistentencursussen

Cursusuren i

Wij hebben onze eigen de Jong & Laan Academy. Deze heeft accreditatie van de NBA en de RB. We zijn erkend als opleidingsinstituut en PE-instelling.
Alle accountants hebben voldaan aan hun PE-verplichting en de verplichte cursussen gevolgd.

2016

0
aantal cursusuren controlepraktijk

2015

0
aantal cursusuren controlepraktijk

Compliance

Kwaliteitsmaatregelen i

Wij implementeren de maatregelen uit het rapport "In het Publiek Belang: het kan echt beter!".
In 2016 zijn de maatregelen binnen de deadlines afgerond met uitzondering van die maatregelen waarvoor afstemming binnen de sector over de uitvoering noodzakelijk was.

86%
14%
75%
25%
100%

Kwaliteitsbewaking

De uitkomsten van de OKB's, de dossierreviews, de deelonderzoeken en de onderzoeken door SRA zijn aanleiding voor de organisatie om kwaliteitsmaatregelen in te stellen dan wel aan te scherpen.

OKB's i

OKB staat voor opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling. Dit betekent dat de kwaliteit van de controle voor afgifte van de controleverklaring wordt getoetst. OKB's worden bij de Jong & Laan verricht door externe toetsers.

2016

0
aantal verklaringen
0
aantal groepscontroles

2015

0
aantal verklaringen
0
aantal groepscontroles

IKC's i

Intern verrichten wij interne kwaliteitscontroles (IKC's) door inzet van een tweede externe accountant of manager op controleopdrachten.

2016

0
aantal verklaringen
0
aantal groepscontroles

2015

0
aantal verklaringen
0
aantal groepscontroles

Dossierreviews i

Bij een dossierreview wordt de kwaliteit van een controle getoetst na afgifte van de verklaring. Ook de dossierreviews worden uitgevoerd door externe toetsers.

Totaal 12

2016
9
voldoende
3
onvoldoende

Totaal 12

2015
7
voldoende
5
onvoldoende

Deelonderzoek i

Als tijdens de uitvoering van of na afloop van een controle een bepaald aspect van de controle wordt getoetst is er sprake van een deelonderzoek.

2016

Deelonderzoek op naleving specifieke onderdelen uit wet- en regelgeving

0
aantal dossiers

2015

Deelonderzoek voorbereidings- en planningsfase

0
aantal dossiers

Onderzoek SRA: Beoordeling self-assesment kwaliteitsbeheersing i

De SRA toetst, mede in opdracht van de AFM, of de accountantsorganisatie zich houdt aan wet- en regelgeving. In 2016 en 2015 heeft in het kader van doorlopend toezicht door SRA toetsing plaatsgevonden van het systeem van self-assesment als onderdeel van de kwaliteitsbeheersing van de Jong & Laan. In 2015 zijn aanvullend 4 controledossiers door SRA getoetst, waarvan 3 voldoende.

2016

0
aantal onderzochte controles

2015

0
aantal onderzochte controles
oordeel: voldoende

Incidenten i

Incidenten die ernstige gevolgen hebben voor de integriteit en daarmee voor het vertrouwen in de accountantsorganisatie of de financiële markten als geheel moeten worden vastgelegd en gemeld aan de AFM.

In 2015 en 2016 hebben zich geen incidenten voorgedaan.

Schendingen i

Het aantal geconstateerde schendingen van de beroepsregels wordt geregistreerd. Er is sprake van een niet-ernstige schending als het gaat om de overschrijding van een formele regel, zoals het overschrijden van de wettelijke sluitingstermijn van een controledossier. Ernstige schendingen zijn schendingen van materiële beroepsregels, zoals het onvoldoende controleren van bepaalde jaarrekeningposten.

Tegen de betreffende externe accountants zijn de volgende maatregelen getroffen conform het sanctiebeleid van de Jong & Laan:

  • Waarschuwing compliance officer
  • Normoverdragend gesprek directie
  • Uitschrijving uit register AFM

Totaal 17

2016
11
niet-ernstige schendingen
6
ernstige schendingen

Totaal 34

2015
16
niet-ernstige schendingen
18
ernstige schendingen

Klachten & claims

Tuchtklachten

In 2015 is één tuchtklacht ingediend. In 2016 heeft de Accountantskamer deze klacht (over een vrijwillige controle) deels niet-ontvankelijk en verder ongegrond verklaard. In 2016 zijn tegen twee tuchtklachten ingediend. De klacht tegen één van onze externe accountants (in zijn rol als curator) is ongegrond verklaard. In de andere zaak (over een vrijwillige controle) heeft de Accountantskamer nog geen uitspraak gedaan.

Overige klachten en claims

In 2016 zijn geen overige klachten en claims ontvangen (2015: 0 overige klachten, 1 claim).

Meldingen i

De organisatie moet ongebruikelijke transacties in het kader van de Wwft melden bij FIU-Nederland.
Als de accountant bij de cliënt een vermoeden van een materiële fraude heeft en de cliënt weigert deze te redresseren dan heeft de accountant conform de Wta de plicht deze fraude te melden bij de KLPD.

2016

0
aantal meldingen
ongebruikelijke transacties
0
fraudemeldingen

2015

0
aantal meldingen
ongebruikelijke transacties
0
fraudemeldingen