Pensioencommunicatie, wat is uw plicht als werkgever?

Als werkgever heeft u een zorgplicht naar uw personeel als het gaat om pensioen. U moet uw werknemers namelijk goed informeren over hun pensioen. Maar wanneer moet u over pensioen praten en met wie?

Pensioencommunicatie, wat is uw plicht als werkgever?

Als werkgever met minder dan 50 werknemers in dienst, heeft u een zorgplicht naar uw personeel als het gaat om pensioen. Wat deze zorgplicht inhoudt? U moet uw werknemers goed informeren over hun pensioen.

Niet inlichten kan leiden tot aansprakelijkheid of schadeplichtigheid. Maar wanneer moet u over pensioen praten? SalarisNet publiceerde hierover een interessant artikel dat ik graag met u deel.

Zorgplicht?

Veel kleine werkgevers zijn niet op de hoogte van de zorgplicht. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft daarom een handreiking gepubliceerd waarin wordt uitgelegd welke communicatiemomenten over pensioen er zijn, door wie en met wie.

In de handreiking wordt ook uitgelegd in welke gevallen werknemers medezeggenschap hebben over pensioen.

Pensioencommunicatie

De basis voor de communicatie over pensioen met werknemers zijn de bepalingen in de Pensioenwet. Daarin is onder meer bepaald dat u als werkgever:

  • Binnen 3 maanden na het sluiten van een pensioenregeling informatie over de inhoud van de pensioenregeling en de toeslagverlening aan de deelnemende werknemers geeft.
  • De werknemer wijst op de website van de pensioenuitvoerder (waar de werknemer kan zien hoe het er met zijn/haar pensioen voorstaat) en op de mogelijkheid het pensioenregister te raadplegen.

In de wet is daarnaast bepaald dat de pensioenuitvoerder:

  • Jaarlijks de deelnemende werknemers een pensioenoverzicht toestuurt.
  • De deelnemende werknemers informeert over wijzigingen in de pensioenovereenkomst.
  • De deelnemende werknemers via mijnpensioenoverzicht.nl inzage geeft in hoeveel pensioen zij hebben opgebouwd.
  • De pensioengerechtigden informatie stuurt wanneer zij met pensioen gaan.

Medezeggenschap

Het kan zijn dat werknemers medezeggenschap hebben over hun pensioen, ook al werken zij bij een kleine ondernemer. Dat is geregeld in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Voorwaarde is dat de ondernemer ook zélf besluiten kan nemen over de pensioenregeling of onderdelen daarvan.

Personeelsvergadering

Als uw onderneming minder dan 50 werknemers heeft, bent u als werkgever verplicht ten minste 2 keer per jaar met de werknemers in een personeelsvergadering (PV) bij elkaar te komen. U zit dan met alle werknemers om de tafel.

Personeelsvertegenwoordiging

Als u 10 of meer werknemers heeft, kunt u de betrokkenheid van werknemers ook organiseren via een vertegenwoordigend orgaan. Dat is efficiënter, gaat sneller en maakt het eenvoudiger alle werknemers te bereiken. U stelt dan een personeelsvertegenwoordiging (PVT) in.

Rechten

Sinds 1 januari 2019 zijn de medezeggenschapsrechten van uw werknemers, door middel van een personeelsvergadering of personeelsvertegenwoordiging, over de pensioenregeling uitgebreid. Ik licht hieronder de rechten toe.

Adviesrecht

Als werkgever moet u de PV of PVT over wijzigingen in de pensioenregeling om advies vragen. Voorwaarde hiervoor is wel dat die wijzigingen in de pensioenregeling ten minste 25% van de werknemers raakt.

Informatierecht

Ook moet u de PV of PVT:

  • Alle gegevens over pensioen geven die de PV of PVT nodig heeft voor de vergaderingen. Heeft u deze op schrift? Dan moet u deze gegevens schriftelijk aan de PV of PVT geven.
  • Zo snel mogelijk informeren over elke vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenuitvoeringsovereenkomst. Als u ook deze gegevens op schrift heeft, moet u dit schriftelijk aan de PV of PVT geven.

Initiatiefrecht

Daarnaast kan de PV of PVT het onderwerp pensioen zelf op de agenda plaatsen, het initiatiefrecht genoemd.

Geschillenregeling

De kantonrechter kan bij geschillen tussen de werkgever en de PV of PVT beslissen over naleving van het hiervoor genoemde adviesrecht, informatierecht of initiatiefrecht.

Geen reacties
Plaats je reactie

Reageer op:

Annuleren