Im­pact van stij­gen­de kost­prijs werk­ne­mers transport­sector

Voor 2023 verwachten we een verdere stijging van de personeelskosten. Voor jou als ondernemer is het zaak om na te gaan wat de impact van deze kosten zijn voor je organisatie en de vertaalslag te maken naar actieplannen. Jan van der Veen, consultant personeel neemt je mee.

Loonkosten 2023

De vooruitzichten voor de transport en logistiek zijn over het algemeen rooskleurig, ondanks de belemmeringen (vertragingen, hogere kosten en personeelstekorten) waar de Transportbranche mee wordt geconfronteerd.

Voor 2023 verwachten we een verdere stijging van de personeelskosten. Voor jou als ondernemer is het zaak om na te gaan wat de impact van deze kosten zijn voor je organisatie en de vertaalslag te maken naar actieplannen. Ik neem je mee in de veranderingen in loonkosten voor 2023, die invloed hebben op jouw personeelsbeleid en prijsstrategie. 

Cao Beroepsgoederenvervoer

We kijken eerst naar de cao Beroepsgoederenvervoer. Dit is een standaard cao, waarvan je in de Transportbranche niet mag afwijken. Ook niet ten gunste van de werknemer. De cao partijen willen geen concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden. Het mag niet uitmaken of de werknemer bij bedrijf A of bedrijf B werkt. Als de werknemer op grond van de cao ingedeeld dient te worden in D6 dan is het standaardloon bij beide werkgevers gelijk. Ook de toeslagen en onkostenvergoedingen dienen bij beide werkgevers gelijk te zijn, conform cao.  

Jan van der Veen
Jan van der Veen Consultant personeel
Als consultant personeel ben ik onderdeel van de kennisgroep Transport binnen de Jong & Laan en heb ik veel ervaring met de salarisverwerking in de transportbranche. Ik help Transportondernemers met een juiste verwerking van de lonen en het behalen van hun bedrijfs- en ondernemersdoelstellingen. Door middel van strategisch personeelsbeleid en kengetallen uit onder andere het loonsysteem, kunnen bedrijven, op het gebied van personeel, inspelen op veranderingen in de toekomst. Het is hierbij belangrijk dat er inzicht is in de veranderingen van de markt. Welke kansen en uitdagingen zijn er? En hoe ga je als bedrijf en ondernemer hier proactief mee om. Daar denk ik graag in mee.
Neem contact op

Wijzigingen kostprijs werknemers

 • Loonsverhoging 2023
 • Wettelijk minimumloon
 • Cao beroepsgoederenvervoer
 • Toeslag vakantiedagen
 • Momenteel worden we bijna dagelijks geconfronteerd met inflatiecijfers. Dit inflatiecijfer is hoger dan ooit. Inflatie heeft tot gevolg dat werknemers steeds minder kunnen kopen voor hetzelfde nettoloon. 

  Dit zal leiden tot een stijging van de lonen en de daarmee gepaard gaande loonkosten voor de werkgever. We hebben dan ook gezien dat de lonen in deze sector per 1 januari 2023 gestegen zijn met 7,5%. Deze loonsverhoging werkt ook door in de onkostenvergoeding waar de werknemers conform cao recht op hebben. Daarnaast hadden de werknemers die op 2 januari 2023 in dienst waren recht op een eenmalige uitkering van € 250 bruto, bij een fulltime dienstverband. De overheid heeft per 01-01-2023 het wettelijk minimumloon zelfs met 10-15% verhoogd.  

 • Deze stijging van het wettelijk minimumloon lijkt een mooi gebaar van de overheid. Maar bedenk dat loonschalen in cao's die lager zijn dan het nieuwe wettelijk minimumloon aangepast zullen moeten worden naar het nieuwe wettelijk minimumloon.

  Dit zal de cao Beroepsgoederenvervoer niet hard raken. Er zijn niet veel loonschalen in de huidige cao die lager zijn dan het nieuwe wettelijk minimumloon, zeker niet na de loonaanpassing van 7,5%. 

 • Als we kijken naar de cao beroepsgoederenvervoer, dan zijn er de afgelopen periode best wel wat verhogingen geweest, dit na een periode van weinig tot geen verhogingen. In 2021 hebben we een verhoging gezien van 3,5% per 1 juli 2021 en per 01-01-2022 zijn de lonen verhoogd met 3,25%. Deze verhoging heeft niet alleen gevolgen voor het cao loon, maar ook voor de onkostenvergoedingen conform coa. Ook deze stijgen mee.

  Deze onkostenvergoedingen zijn nog steeds uitgezonderd van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (hierna WKR). Daarvoor is een convenant met de Belastingdienst gesloten. Het zou een financiële ramp voor transportbedrijven zijn als de cao vergoeding in de vrije ruimte van de WKR zou vallen. Bij bedrijven leidt dit tot een forse overschrijding van de vrije ruimte met de daarbij gepaard gaande eindheffing, van 80%, in de loonbelasting.   

 • Wat nog wel eens wordt vergeten maar eigenlijk ook een soort van loonsverhoging is geweest, is de toeslag voor vakantiedagen. Sinds 2019 hebben chauffeurs, die aan de voorwaarden voldoen, recht op een toeslag bij het opnemen van vakantiedagen. Deze toeslag is gebaseerd op het overwerk van het voorgaande jaar. Voor een D6 chauffeur gaat dit al snel om (globaal) € 700 per jaar. Uitgaande van maximaal overwerk, dat mee zal tellen, over het voorgaande jaar.  

Effect op kostprijs

Wat is nu het effect op de kostprijs geweest in de afgelopen jaren? Daarbij heb ik de loonkosten van een D6 chauffeur vergeleken van 2019 met 2022 en 2023. Ik ben er daarbij vanuit gegaan dat de chauffeur een contract voor onbepaalde tijd heeft, dus lage WW-premie in 2022 en 2023 en 60 overuren van 130% maakt in de 4 weken. Geen overwerk 150% of 200% en geen toeslag voor nachturen.

Voor wat betreft de kosten van de cao vergoeding heb ik de kosten 2019 verhoogd met de percentuele stijging van deze kosten zoals die er is geweest vanaf 2019. Voor de toeslag vakantie uren heb ik het maximum jaarbedrag gedeeld door 13 (4 weken periode) en bij de loonkosten, per periode, meegenomen. 

Berekening stijging kostprijs

Bovenstaande berekening geeft naar mijn mening een goed beeld van de stijging van de personeelskosten van 2019 tot en met heden. In dit vergelijk van de personeelskosten zit dus de stijging van het loon van 2022 en 2023 ten opzichte van 2019, de verhoging van de onkostenvergoeding, de verandering in de sociale verzekeringspremies en de verandering in de bedrijfstakregelingen. Wat betreft deze laatste regelingen is daar sinds 2022 de regeling voor Vrijwillig Vervroegde Uittreding bij gekomen. Deze premie (0,75%) komt volledig voor rekening van de werkgever. 

Zoals aangegeven zal ik hieronder een vergelijk maken tussen de kosten van een chauffeur in 2019, 2022 en 2023. Ik laat daarbij het PKB buiten beschouwing. In 2019 was er sprake van PKB, inmiddels is er geen verplicht PKB meer, maar kan dat wel op vrijwillige basis. Ik heb een loonstrook van 2019 genomen waarbij het gaat om 4 weken loon (160 uur). Deze chauffeur zit in D6, bruto periode loon in 2019 € 2.457,12, er is sprake van 60 overuren 130% in deze periode en de cao vergoeding is € 572,40. Voor pensioen is sprake van maximale pensioenopbouw in verband met overwerk vorig jaar.

 • 2019
 • 2022
 • 2023
 • In 2019 waren de loonkosten voor deze werknemer in de periode die ik heb genomen, € 5.584,58. Hier zitten geen kosten bij voor bedrijfsverzekeringen, als ziekteverzuim en arbodienst. Deze medewerker heeft recht op toeslag bij opname vakantiedagen. Als ik deze toeslag evenredig over het jaar verdeel dan is dit € 43 per periode. Totale kosten per periode zijn dan € 5.627,58  

 • Voor 2022 heb ik dezelfde berekening gemaakt. D6 is in 2022 € 2.625,76 per 4 weken. Voor overwerk heb ik weer 60 uren à 130% meegenomen. De cao vergoeding heb ik verhoogd met de stijging die er is geweest van 2019 tot en met 2022. Deze cao vergoeding zou dan in 2022 € 606,74 zijn. De toeslag voor vakantiedagen is in 2022 € 55,09 per periode. Totale kosten in 2022 zouden dan € 5.956,28 per periode van 4 weken zijn. 

 • Ten slotte heb ik voor 2023 dezelfde berekening gemaakt. D6 is in 2023 een loon van bruto € 2.822,68 per 4 weken. Voor overwerk heb ik weer 60 uren à 130% meegenomen. De cao vergoeding heb ik verhoogd met de loonstijging van 01-01-2023. Deze vergoeding zou dan in 2023 € 652,25 zijn. De toeslag voor vakantiedagen is in 2023 € 59,23 per periode. De totale kosten zouden in 2023 dan € 6.412,62 per periode van 4 weken zijn. Ik heb bij de kosten de eenmalige uitkering van € 250 zoals die geldt in 2023, buiten beschouwing gelaten.

Daarnaast is er in 2023 de nieuwe cao bepaling dat een werknemer recht heeft op reiskosten woon-werk. Ook dit heb ik buiten beschouwing gelaten omdat dit individueel is bepaald. Van deze reiskostenvergoeding mag je overigens wel ten gunste van de werknemer afwijken. 

Dit is een stijging van de kosten van bijna 14% over de jaren 2019 tot en met 2023. Dit betreft alleen de loonkosten met kosten van personeelsverzekeringen is geen rekening gehouden bij bovenstaande. 

Actieplan

Zoals aangegeven is de verwachting dat de lonen de komende periode alleen maar gaan stijgen om de koopkracht te compenseren. Het is dan ook zaak voor jou als werkgever om de kostprijs van de werknemers goed in beeld te hebben. 

Als de prijzen steeds een beetje stijgen, kan de impact uiteindelijk heel groot zijn. De noodzaak om inzicht te creëren is groot. Heb je voldoende om je bedrijf op koers te houden? En waar liggen de kansen? Kijk bijvoorbeeld naar:

Strategische personeelsplanning is een belangrijk onderwerp. Als ondernemer zul je moeten nagaan welke vaardigheden jouw medewerkers in de toekomst nodig hebben en hoe jij die vanuit goed werkgeverschap moet aanbieden.

Duurzame inzetbaarheid is een vraagstuk met kansen en verdient aandacht. Kijkend naar de krapte en oplopende kosten voor personeel kan een toenemende inzet van digitalisering wellicht interessant zijn.

Zoek je naar handvatten of een klankbord om de volgende stap te maken? Ik kijk graag eens met je mee. Neem gerust contact op.

Strategisch advies

Als ondernemer heb je ambities. Je ziet kansen én je wilt vooruit. Onderweg sta je voor diverse uitdagingen. Je wilt grip op de situatie en je doelen nastreven; daarvoor moet je bepaalde wegen inslaan en heb je het liefst alle neuzen dezelfde kant op. Een goede strategie helpt je daarbij.

Lees meer
Jan van der Veen
Jan van der Veen Consultant personeel
Als consultant personeel ben ik onderdeel van de kennisgroep Transport binnen de Jong & Laan en heb ik veel ervaring met de salarisverwerking in de transportbranche. Ik help Transportondernemers met een juiste verwerking van de lonen en het behalen van hun bedrijfs- en ondernemersdoelstellingen. Door middel van strategisch personeelsbeleid en kengetallen uit onder andere het loonsysteem, kunnen bedrijven, op het gebied van personeel, inspelen op veranderingen in de toekomst. Het is hierbij belangrijk dat er inzicht is in de veranderingen van de markt. Welke kansen en uitdagingen zijn er? En hoe ga je als bedrijf en ondernemer hier proactief mee om. Daar denk ik graag in mee.
Neem contact op
Geen reacties
Plaats je reactie

Reageer op:

Annuleren