Overlijden van een werknemer

Collega's, vrienden of familieleden die veel te jong overlijden. Iedereen kent wel zo'n situatie. Een nare gebeurtenis voor alle betrokkenen. En wat zijn nou de gevolgen voor het dienstverband en de afhandeling hiervan?  Ik praat u in deze blog kort bij, in de hoop dat nog meer leed voorkomen kan worden.

Waar hebben de erfgenamen recht op?

In tegenstelling tot bij het overlijden van een werkgever komt de arbeidsovereenkomst bij overlijden van de werknemer per  direct tot een einde. De vraag is echter waar de erfgenamen van de werknemer (en dan doel ik met name op partner en/of kinderen) recht op hebben na het overlijden?

"Dit zijn te gevoelige dossiers om fouten in te maken"

Over het recht op een overlijdensuitkering ontstaat over het algemeen nooit discussie. Dat staat nadrukkelijk in artikel 7 : 674 van het Burgerlijk Wetboek. Ook het uitbetalen van het nog openstaande vakantiegeld levert zelden problemen op. Hier hebben nabestaanden gewoon recht op.

Wel kan er discussie ontstaan over:

  • Uitbetaling vakantiedagen
  • Een voor het overlijden gegeven ontslag op staande voet
  • Een ontbindingsvergoeding op een datum die na het overlijden ligt

Uitbetaling vakantiedagen

Werknemers bouwen vakantiedagen op. Hebben nabestaanden daar recht op? Hier is nog weleens discussie over.

De Kantonrechter Heerenveen oordeelde in 2011 dat:
"het recht wel moest overgaan op de erfgenamen. Het recht is namelijk tijdens het dienstverband ontstaan; dat houdt in dat er over deze dagen loonbetaling moet plaatsvinden. Alleen bij einde van het dienstverband kan uitbetaling opgeëist worden."

Daarom moet bij het overlijden wel een uitbetaling volgen, waar de erfgenamen dus recht op hebben. Dit lijkt mij op zich een redelijke uitleg en ook de lijn, die op dit moment over het algemeen wordt gevolgd.

Ontslag op staande voet voor overlijden

Regelmatig worden wij in de praktijk geconfronteerd met een ontslag op staande voet. Als een ontslag op staande voet echter 'niet rechtsgeldig' is gegeven, loopt het dienstverband normaal gesproken door en heeft de werknemer recht op loondoorbetaling tot het moment dat de arbeidsovereenkomst wel rechtsgeldig tot een einde is gekomen. Pas op het moment van overlijden komt de dienstbetrekking daadwerkelijk tot een einde.

Hoe is de situatie nu wanneer een werknemer overlijdt kort na het ontslag op staande voet. Kan dit ontslag dan nog door de erfgenamen worden aangevochten?

In 2015 speelde een dergelijke situatie bij de Rechtbank Gelderland.

Een werknemer kreeg ontslag op staande voet. Vlak daarna beëindigde hij zijn leven. De erfgenamen startten een procedure. Volgens de werkgever konden de erfgenamen dit niet doen, maar daar maakte de rechter korte metten mee. De rechter vergeleek het met de werkgeversaansprakelijkheid bij een dodelijk ongeval van een werknemer.

Bij het overlijden gaan volgens de rechter in beginsel alle voor overgang vatbare rechten over op de erfgenamen. De wet kent geen uitzondering voor deze situatie. De erfgenamen hadden dus wel het recht om de procedure te starten, maar ze schoten er in dit geval niet veel mee op. De rechter vond in deze situatie het ontslag op staande voet rechtsgeldig.

"Erfgenamen kunnen dus wel belang hebben bij het aanvechten van een ontslag op staande voet"

Erfgenamen kunnen dus wel belang hebben bij het aanvechten van een ontslag op staande voet. Als aangetoond kan worden dat het ontslag op staande voet onterecht is gegeven, kan bijvoorbeeld nog recht op salaris bestaan tot het moment van overlijden en op de overlijdensuitkering.

Ontbindingsvergoeding na overlijden van de werknemer

Een derde discussie die kan spelen, heeft te maken met financiële afspraken over beëindiging van het dienstverband. Als de werknemer tussen het moment van de afspraken en de daadwerkelijke einddatum van het dienstverband overlijdt, moet een werkgever dan nog wel betalen? Hierover is tot aan de Hoge Raad geprocedeerd.

Hoge Raad beslist

Het ging bij de Hoge Raad om een voorval, waarbij een werknemer eerst een beëindigingsovereenkomst tekende en waarna ook nog door de Kantonrechter ter bevestiging een ontbinding werd uitgesproken. De Hoge Raad besloot dat de erfgenamen recht hebben op de vergoeding, ook al overleed de werknemer voor het beoogde einde van het dienstverband.

Van belang daarbij was dat zowel in de overeenkomst als in de beschikking van de ontbinding niet was opgenomen dat de arbeidsovereenkomst op de einddatum nog zou moeten bestaan.

Uitgangspunt is volgens de Hoge Raad dat de erfgenamen recht hebben op de vergoeding als de werknemer voor de einddatum overlijdt én er niet vastgelegd is dat de werknemer bij de einddatum ook nog daadwerkelijk in dienst is bij de werkgever.

Regel het niet alleen

Ik hoop dat u hiermee enig inzicht heeft gekregen in wat er gebeurt bij het overlijden van een werknemer. U ziet hoe ingewikkeld en discussiegevoelig dit kan zijn. Neem contact op met een jurist arbeisrecht als er een werknemer overlijdt. Want dit zijn te gevoelige dossiers om fouten in te maken.

Vragen over dit onderwep? Neem contact met ons op! 

Geen reacties
Plaats nieuwe reactie

Reageer op:

Annuleren