Nieuws

Datum: donderdag 25 augustus 2011

Vitaliteitsregeling kan periode tussen twee banen overbruggen

Met de nieuwe vitaliteitsregeling kan straks een periode tussen twee banen financieel worden overbrugd. Met de huidige levensloopregeling is dat nu nog niet mogelijk.

Levensloopregeling

De levensloopregeling is vooral bedoeld voor de financiering van een periode van onbetaald verlof. De aanwending ter overbrugging tussen twee dienstverbanden valt daar niet onder. Door het ontslag is de dienstbetrekking immers beëindigd en zonder dienstbetrekking kan er geen sprake zijn van verlof.

Financiering onbetaald verlof

Naast de hoofddoelstelling van de financiering van onbetaald verlof mag het tegoed worden aangewend voor de financiering van 'eerder stoppen met werken' en/of de verbetering van de pensioenaanspraken. De levensloopregeling kent echter doorgaans wel de mogelijkheid om bij ontslag over het tegoed te beschikken ('afkoop').

Omdat het levenslooptegoed dan anders gebruikt wordt dan de wetgever voor ogen stond, wordt de uitkering aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking waardoor er geen recht op de levensloopverlofkorting bestaat.

Afkoop

Het moment van afkoop bij beëindiging van de dienstbetrekking is niet in de regelgeving vastgelegd. Het betekent niet dat alleen op de dag van beëindiging van de dienstbetrekking tot afkoop kan worden overgegaan. Aangenomen mag worden dat afkoop binnen een redelijke periode mogelijk is. De praktijk gaat uit van een periode van maximaal 6 maanden.

Een werknemer is overigens niet verplicht om het tegoed bij beëindiging van de dienstbetrekking op te nemen; het tegoed mag blijven staan tot de werknemer weer een dienstbetrekking heeft. Het tegoed kan dan worden ingebracht in de levensloopregeling van de nieuwe werkgever.

Eén nieuwe spaarregeling

In het regeerakkoord staat dat de spaarloonregeling en de levensloopregeling worden geïntegreerd in één nieuwe spaarregeling: de vitaliteitsregeling. Met de nieuwe spaarregeling kan een financiële buffer worden gevormd waarmee onder andere perioden van inkomensachteruitgang kunnen worden gefinancierd. Daarmee kan een periode tussen twee banen financieel worden overbrugd.

Hoofdlijnen

Op 4 juli jl. heeft de minster van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de hoofdlijnen van de vitaliteitsregeling worden geschetst.

Bron: Plein+

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Vitaliteitsregeling kan periode tussen twee banen overbruggen

(31964x gelezen) | vitaliteitsregeling,levensloopregeling