Nieuws

Datum: maandag 9 mei 2011

Verscherpte controle op rechtspersonen per 1 juli

Het preventieve toezicht op rechtspersonen, dat gebaseerd is op de verklaring van geen bezwaar, zal worden vervangen door een nieuw systeem van doorlopende controle van rechtspersonen. Het nieuwe systeem treedt op 1 juli 2011 in werking.

Dit blijkt uit de Wet tot wijziging van onder meer Boek 2 Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen (kamerstuk 31948). De wet wil het voorkomen en bestrijden van misbruik van rechtspersonen verbeteren. Dit betekent dat per 1 juli 2011 geen verklaring van geen bezwaar meer nodig is voor de oprichting of statutenwijziging van een bv of nv.

Misbruik van rechtspersonen

Onder misbruik van rechtspersonen moet volgens de wet worden verstaan het gebruik van een rechtspersoon voor ongeoorloofde doeleinden. Hieronder worden in ieder geval misdrijven en overtredingen van financieel-economische aard door of door middel van een rechtspersoon begrepen, waaronder het gebruik van een rechtspersoon met het oog op het benadelen van zijn schuldeisers en financiering van terroristische organisaties en witwaspraktijken.

Verscherpte controle

Aan de hand van op te stellen risicoprofielen van rechtspersonen zal een verscherpte controle kunnen worden uitgeoefend wanneer er op basis van de beschikbare gegevens een verhoogd risico bestaat dat misbruik wordt gemaakt van of door rechtspersonen. 

Een risicomelding kan behulpzaam zijn bij het instellen van een nader onderzoek door handhavers (Openbaar Ministerie, Belastingdienst, De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten, en de politie, inclusief bijzondere opsporingsdiensten als FIOD/ECD en SIOD).

Het kan zijn dat nadere opsporings- en vervolgingsactiviteiten gewenst zijn. Dan start een strafrechtelijk onderzoek. Wanneer dat niet het geval is kan de risicomelding worden gebruikt voor preventieve actie. De handhavers hebben daarbij een eigen verantwoordelijkheid.

Reikwijdte

Het nieuwe systeem van doorlopende controle wordt uitgebreid van naamloze- en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid tot coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, stichtingen, Europese naamloze vennootschappen, Europese coöperatieve vennootschappen en Europese economische samenwerkingsverbanden, die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben.

Daarnaast worden ondernemingen die toebehoren aan een buitenlandse rechtspersoon die een hoofd- of nevenvestiging heeft in Nederland onder de reikwijdte van de screening gebracht (Wet van 7 juli 2010, Stb. 2010, 280 jo Besluit van 21 april 2011, Stb. 2011, 194).

Bron: Plein+

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Verscherpte controle op rechtspersonen per 1 juli

(30619x gelezen) | rechtspersoon