Nieuws

Datum: donderdag 12 mei 2011

Nieuwe pachtnormen voor na 1 juli 2011 vastgesteld

Staatsecretaris Bleker van Economische Zaken Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft een overzicht van de nieuwe pachtnormen naar de Tweede Kamer gezonden. Het LEI heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2011 berekend volgens de aanbevelingen van de Commissie pachtnormen II. De nieuwe pachtnormen worden op 1 juli 2011 van kracht.

Slechte bedrijfsresultaten

De norm gaat voor Zuid-Limburg met 24% omhoog, terwijl deze in het pachtgebied Waterland en Droogmakerijen met 17% daalt. De slechte bedrijfsresultaten in de melkveehouderij werken met name door in de berekening van de pachtnormen in de pachtgebieden met overwegend melkveehouderij. Het veranderpercentage in deze gebieden ligt tussen minus 17% en plus 2%. 

In de akkerbouwgebieden en gemengde gebieden varieert het veranderpercentage van plus 2% tot plus 24%. De bedrijfsresultaten in de akkerbouw waren de afgelopen jaren dan ook redelijk tot goed. Het veranderpercentage voor de 2 pachtprijsgebieden los tuinland bedraagt minus 26% voor Westelijk Holland en minus 22% in de rest van Nederland.

Woningen en bedrijfsgebouwen

De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen gaan ten opzichte van 2009 met 3,14% omhoog. De hoogste toelaatbare pachtprijzen voor agrarische woningen stijgen ten opzichte van 2009 met 2,52%. 

De pachtnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen zijn nog conform het Pachtprijzenbesluit 2007 berekend. Het was technisch niet haalbaar dit deel van het pachtsysteem al per 2011 te moderniseren.

Grond met sterk afwijkende kwaliteit

Bleker wil een oplossing zoeken voor gronden met een sterk afwijkende kwaliteit, waar een onredelijke pachtsom voor geldt. Hij is daarover in overleg met LTO-Nederland. 

Er wordt bekeken of de bestaande wettelijke kaders voldoende gelegenheid bieden om de waarde van minder geschikte gronden op een voor pachters en verpachters herkenbare manier mee te nemen bij de bepaling van de verkeerswaarde van deze gronden. 

De verkeerswaarde wordt bepaald door de grondkamers; waar grond substantieel minder geschikt is zal de verkeerswaarde ten behoeve van voortgezet agrarisch gebruik ook lager zijn. Dat zou dan ook een pachtsom moeten opleveren die lager is dan bij toepassing van de regionormen en bijbehorende bandbreedtes. 

Meer informatie

Tabel met veranderpercentages en pachtnormen

Bron: Accountancynieuws 

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Nieuwe pachtnormen voor na 1 juli 2011 vastgesteld

(30636x gelezen) | pachtnorm