Nieuws

Datum: maandag 3 oktober 2011

Meldingsplicht collectief ontslag verduidelijkt

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een nota de Tweede Kamer meer duidelijkheid gegeven over de geplande uitbreiding van de meldingsplicht in de Wet melding collectief ontslag (WMCO).

Eerder maakte de minister bekend dat hij de Wet melding collectief ontslag wil aanpassen, zodat werkgevers ook meldingsplicht hebben als zij een beëindigingovereenkomst met hun werknemers afsluiten.

Drie manieren

Er zijn drie manieren waarop werkgevers een arbeidsovereenkomst met een werknemer kunnen beëindigen:

  • door opzegging na toestemming van UWV WERKbedrijf;
  • door ontbinding door de kantonrechter; of
  • door een beëindigingovereenkomst te sluiten.

Meldingsplicht

Als u binnen een tijdsbestek van drie maanden twintig of meer werknemers ontslaat via opzegging of ontbinding, heeft u de plicht daarvan schriftelijk melding te doen bij de ondernemingsraad (OR), vakbonden en UWV WERKbedrijf. Als u nu negentien werknemers ontslaat en met één werknemer een beëindigingovereenkomst sluit, heeft u dus geen meldingsplicht.

De vakbonden krijgen daardoor niet de gelegenheid collectief ontslag te voorkomen of de gevolgen ervan te verminderen door bijvoorbeeld een sociaal plan af te sluiten. Volgens de minister zijn er weinig werkgevers die hier misbruik van maken. Hij wil echter beletten dat zij op deze wijze de meldingsplicht omzeilen.

Bedrijfseconomische redenen

In een nota aan de Tweede Kamer legt de bewindsman er de nadruk op dat de meldingsplicht aan de vakbonden alleen geldt voor ontslag om bedrijfseconomische redenen, omdat dat ook het doel is van de huidige WMCO.

Werkgevers die de meldingsplicht niet nakomen, krijgen een sanctie opgelegd. Een beëindigingovereenkomst is straks niet geldig, als blijkt dat er eigenlijk sprake was van collectief ontslag, waarvoor meldingsplicht is.

Let op

Van een collectief ontslag is sprake wanneer een werkgever van plan is de arbeidsovereenkomst op te zeggen van ten minste twintig werknemers in één district van Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf. Het aantal van twintig mag ook worden behaald in combinatie met ontbindingsverzoeken bij de kantonrechter.

De WMCO bepaalt in artikel 3 lid 2 dat voor de berekening van het aantal werknemers een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter gelijk wordt gesteld met een ontslagaanvraag bij UWV WERKbedrijf, op voorwaarde dat het aantal ingediende verzoeken gelijk aan of hoger is dan vijf. De reden voor het ontbindingsverzoek mag niet gelegen zijn in de persoon van de werknemers.

Bron: HRpraktijk

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Meldingsplicht collectief ontslag verduidelijkt

(29032x gelezen) | ontslagrecht,meldingsplicht,collectief ontslag