Nieuws

Datum: maandag 11 april 2011

Aanvragen toeslagrechten uit nationale reserve

Bedrijven die tussen 15 mei 2010 en 15 mei 2011 grond hebben afgestaan voor landinrichtingsprojecten komen in aanmerking voor toeslagrechten uit de nationale reserve. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 15 mei 2011.

Algemeen

In 2011 is het alleen mogelijk in aanmerking te komen voor toeslagrechten uit de nationale reserve als een bedrijf grond moet afstaan voor landinrichtingsprojecten als gevolg van de Landinrichtingswet, stadsuitbreiding, etc.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor toeslagrechten uit de nationale reserve, moet naast bovenstaande voorwaarde, aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De grond is afgestaan in de periode 15 mei 2010 tot 15 mei 2011.
  • Op 15 mei 2011 heeft het bedrijf minder grond dan het referentie bedrijfstoeslagareaal. Indien de grond nog tijdelijk terug kan worden gehuurd, dan kan geen aanvraag voor de nationale reserve worden ingediend
  • De afgestane grond was bij het bedrijf in eigendom of pacht voor zes jaar of langer. Eenmalige pachtovereenkomsten met een looptijd van bijv. een jaar gelden niet voor deze aanvraag.
  • De oppervlakte grond, dat het bedrijf op 15 mei 2011 (na overheidsinterventie) nog in gebruik heeft, moet min. 50% bedragen van het referentie bedrijfstoeslagareaal. Bij de oppervlakte grond die het bedrijf op 15 mei 2011 in gebruik heeft, telt alle grond mee.

Aantal toeslagrechten uit nationale reserve

Indien gebruik wordt gemaakt van de nationale reserve worden alle toeslagrechten (met bijbehorende waarde), die het bedrijf op 15 mei 2011 in eigendom heeft, afgestaan aan de nationale reserve. Vervolgens wordt het aantal toeslagrechten uit de nationale reserve, waarvoor het bedrijf in 2011 in aanmerking komt, gebaseerd op het totaal aantal ha, dat het bedrijf op 15 mei 2011 in gebruik heeft. 

Hierbij maakt het niet uit of er wel of geen subsidiabele gewassen op de betreffende ha worden geteeld. De totale waarde van de afgestane toeslagrechten wordt verdeeld over het nieuwe aantal toeslagrechten uit de nationale reserve. Er is in feite sprake van het 'indikken' van de bedrijfstoeslag.

Voorbeeld 1

Stel bedrijf A heeft een referentie bedrijfstoeslagareaal van 60 ha en het totale referentiebedrag bedraagt € 8.000. De waarde per toeslagrecht bedraagt € 133 (€ 8.000 / 60). Tussen 15 mei 2010 en 15 mei 2011 is bedrijf A door overheidsinterventie 10 ha kwijtgeraakt. Met de Gecombineerde opgave (GO) 2011 wordt 50 ha opgegeven.

Ha-eisen

Met de GO 2011 wordt opgegeven, dat bedrijf A 50 ha in gebruik heeft. Bedrijf A heeft op 15 mei 2011 dus minder grond dan het referentie bedrijfstoeslagareaal (50 ha vs. 60 ha). Op 15 mei 2011 heeft het bedrijf nog 83% (50 / 60) van het referentie bedrijfstoeslagareaal in gebruik. Er wordt dus voldaan aan de '50%-eis'.

Waarde en aantal toeslagrechten uit nationale reserve

De waarde van een toeslagrecht uit de nationale reserve wordt bepaald door het totale referentiebedrag te delen door het aantal ha na overheidsinterventie. In dit voorbeeld krijgt bedrijf A 50 toeslagrechten uit de nationale reserve, met de GO 2011 heeft het immers 50 ha opgegeven. De waarde van de toeslagrechten uit de nationale reserve bedraagt € 160 ( € 8.000 / 50 (60 - 10)) per recht. Ervan uitgaande, dat de met de GO 2011 opgegeven ha allemaal subsidiabel zijn, kan bedrijf A alle 50 toeslagrechten benutten en krijgt het in 2011 € 8.000 (50 x € 160) aan bedrijfstoeslag uitbetaald.

Geen aanvraag ingediend

Stel bedrijf A kiest ervoor om geen aanvraag voor toeslagrechten uit de nationale reserve 2011 in te dienen. Dit heeft als gevolg, dat bedrijf A op 15 mei 2011 50 ha grond in gebruikt heeft en max. 50 toeslagrechten met een waarde van € 133 per stuk kan benutten. Het bedrijf krijgt in 2011 dus niet haar totale bedrijfstoeslag uitbetaald.

Voorbeeld 2

Stel bedrijf A uit voorbeeld 1 heeft naast de grond, die het is kwijtgeraakt door overheidsinterventie in de periode 15 mei 2010 en 15 mei 2011 (10 ha), ook nog 10 ha verkocht aan een buurman agrariër. Met de GO 2011 geeft het bedrijf dan ook 40 ha op.

Ha-eisen

Met de GO 2011 wordt opgegeven, dat het bedrijf 40 ha in gebruik heeft. Het bedrijf heeft op 15 mei 2011 dus minder grond dan het bedrijfstoeslagareaal (40 ha vs. 60 ha). Op 15 mei 2011 heeft het bedrijf nog 67% (40 / 60) van het referentie bedrijfstoeslagareaal in gebruik. Er wordt dus voldaan aan de '50% eis'.

Waarde en aantal toeslagrechten uit nationale reserve

De waarde van een toeslagrecht uit de nationale reserve wordt bepaald door het referentiebedrag te delen door het aantal ha na overheidsinterventie. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de grond, die buiten de overheidsinterventie om is overgedragen. In dit voorbeeld bedraagt de waarde per toeslagrecht uit de nationale reserve € 160 (€ 8.000 / 50). Echter, omdat bedrijf A naast de oppervlaktevermindering als gevolg van overheidsinterventie, ook nog 10 ha heeft verkocht en op de GO 2011 dus maar 40 ha in gebruik heeft, krijgt het slecht 40 toeslagrechten uit de nationale reserve. De waarde per toeslagrecht blijft echter wel € 160, zodat bedrijf A niet € 8.000, maar slechts € 6.400 (40 x € 160) aan bedrijfstoeslag krijgt uitbetaald.

Geen aanvraag ingediend

Stel bedrijf A kiest ervoor om geen aanvraag voor toeslagrechten uit de nationale reserve 2011 in te dienen. Dit heeft als gevolg, dat bedrijf A op 15 mei 2011 40 ha in gebruik heeft en max. 40 toeslagrechten met een waarde van € 133 per toeslagrecht kan benutten. Bedrijf A krijgt in dat geval in 2011 max. € 5.333 (40 x € 133) aan bedrijfstoeslag uitbetaald. De overige 20 toeslagrechten blijven echter wel in stand.

Advies: maak vooraf een berekening

Uit de hierboven genoemde voorbeelden blijkt, dat het niet altijd aantrekkelijk is om een aanvraag voor toeslagrechten uit de nationale reserve in te dienen. Maak daarom altijd voor elk bedrijf vooraf een berekening.

Bijzondere toeslagrechten

In geval van overheidsinterventie vervallen de bijzondere toeslagrechten (toeslagrechten die ook middels het houden van dieren kunnen worden benut) niet aan de nationale reserve. Na toekenning van toeslagrechten uit de nationale reserve blijven de bijzondere toeslagrechten op naam van het bedrijf. Deze toeslagrechten worden in mindering gebracht op het nieuw te bepalen aantal toeslagrechten uit de nationale reserve.

Aanvragen

Van 1 april t/m 15 mei 2011 kan een aanvraag worden ingediend voor toeslagrechten uit de nationale reserve. Het indienen van een aanvraag kan alleen digitaal via 'Mijn dossier' op het DR-Loket.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over het aanvragen van toeslagrechten uit de nationale reserve het DR-Loket.

Bron: AgroAdsviseur

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Aanvragen toeslagrechten uit nationale reserve

(29567x gelezen) | toeslagrechten,nationale reserve