Nieuws

Datum: woensdag 15 juni 2011

Aanpassing voorwaarden bij omzetting van rechtspersonen

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft het besluit over de omzettingsregeling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 aangepast.

Het vorige besluit is op de volgende punten aangepast: De samenloop met innovatiebox, opwaarderingreserve en deelnemingsverrekening is geregeld (conform de regeling bij juridische fusie). De mogelijkheid van vooruitwenteling van verliezen over het omzettingstijdstip is opgenomen in de voorwaarden.

Gewenste rechtsvorm

Als een rechtspersoon zoals onder meer een bv, nv, (coöperatieve) vereniging en stichting niet meer de gewenste rechtsvorm heeft, kan deze worden omgezet in de wel gewenste rechtsvorm. De omzetting leidt in beginsel tot afrekening van de fiscale claims, maar kan op verzoek en onder door de inspecteur te stellen voorwaarden achterwege blijven.

De omzetting van een nv in een bv of omgekeerd, of van een vereniging in een stichting of omgekeerd kan wel fiscaal geruisloos (dus zonder heffing) plaatsvinden.

Voorwaarden

De mogelijkheid van vooruitwenteling van verliezen over het omzettingstijdstip is opgenomen in de voorwaarden:

 • De omgezette rechtspersoon treedt met betrekking tot al hetgeen bij de omzetting is verkregen in de plaats van de om te zetten rechtspersoon.
 • Indien onmiddellijk voorafgaand aan het omzettingstijdstip bij de om te zetten rechtspersoon een saldo van nog in te lopen voortbrengingskosten (innovatiebox) aanwezig is, gaat dit saldo over op de omgezette rechtspersoon.
 • Indien onmiddellijk voorafgaand aan het omzettingstijdstip bij de om te zetten rechtspersoon een opwaarderingsreserve (deelnemingen) aanwezig is, treedt de omgezette rechtspersoon in de plaats van de om te zetten rechtspersoon met betrekking tot deze opwaarderingsreserve.
 • De aanspraak op deelnemingsverrekening van de om te zetten rechtspersoon gaat over op de omgezette rechtspersoon.
 • De aanspraak op verrekening van voor het omzettingstijdstip geleden verliezen door de om te zetten rechtspersoon gaat over op de omgezette rechtspersoon.
 • De na het omzettingstijdstip geleden verliezen van de omgezette rechtspersoon kunnen binnen de termijnen voor verliesverrekening worden verrekend met winsten van de om te zetten rechtspersoon.
 • Voor de bij de omzetting toegekende aandelen in het aandelenkapitaal van de omgezette rechtspersoon wordt voor de heffing van de dividendbelasting als gestort kapitaal aangemerkt: het door de leden als zodanig in de coöperatie ingebrachte vermogen, dan wel het bij de oprichting van de stichting of vereniging gestorte kapitaal. De omzetting wordt niet aangemerkt als een storting van kapitaal.
 • De aandeelhouders van de omgezette rechtspersoon, stellen voor de bepaling van de fiscale winst hun bij de omzetting verkregen aandelen te boek voor hetzelfde bedrag als waarvoor hun lidmaatschapsrechten in de oorspronkelijke rechtspersoon bij hen te boek stonden. Dit bedrag zullen zij aanmerken als aanschaffingskosten van de verkregen aandelen.
 • Voor de aandeelhouders van de omgezette rechtspersoon, die direct voorafgaand aan de omzetting een aanmerkelijk belang hebben in de om te zetten rechtspersoon als bedoeld in de Wet inkomstenbelasting 2001, wordt als verkrijgingsprijs, van de bij de omzetting verkregen aandelen, aangemerkt de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang in de om te zetten rechtspersoon.
 • Voor de aandeelhouders voor wie de verkregen aandelen een deelneming volgens de Wet op de vennootschapsbelasting vormen, geldt als opgeofferd bedrag het bedrag dat als zodanig gold voor hun lidmaatschapsrecht in de om te zetten rechtspersoon.
 • Voor verenigingen en stichtingen gelden alleen de eerste twee voorwaarden.

Het besluit Vennootschapsbelasting, Artikel 28a; omzetting rechtspersoon is op 8 juni 2011 in werking getreden en vervangt het voorgaande besluit per dezelfde datum.

Bron: ElsevierFiscaal

 

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Aanpassing voorwaarden bij omzetting van rechtspersonen

(31366x gelezen) | voorwaarden,rechtspersonen,vennootschapsbelasting