Nieuws

Datum: donderdag 30 juni 2016

Minimumarbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers

Buitenlandse bedrijven die hun werknemers tijdelijk werk in Nederland laten verrichten, zijn verplicht om bepaalde minimumarbeidsvoorwaarden toe te kennen. Deze werknemers hebben recht op gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek als Nederlandse werknemers.

Arbeidsvoorwaarden

Op 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie in werking getreden. Doel van de wet is zorgen voor een betere handhaving van de detacheringsrichtlijn. In deze richtlijn is geregeld op welke arbeidsvoorwaarden werknemers van Europese bedrijven recht hebben wanneer zij tijdelijk gaan werken in een andere lidstaat.

Voor gedetacheerde werknemers die tijdelijk in Nederland werken, gelden in ieder geval de minimumarbeidsvoorwaarden die volgen uit de Wet minimumloon en vakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Algemene wet gelijke behandeling.

Bepalingen in cao

Gaat de buitenlandse werkgever aan de slag in een sector waarin een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, dan heeft de gedetacheerde werknemer ook recht op toepassing van bepaalde bepalingen uit deze cao. Het gaat dan om bepalingen als de maximale werktijden en minimale rusttijden en het minimum aantal vakantiedagen.

Tip
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft informatie opgesteld over de werking van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.

Handhaving

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie bevat ook diverse maatregelen om ervoor te zorgen dat buitenlandse bedrijven die hun werknemers tijdelijk detacheren in Nederland, zich aan de regels houden.

Zo is er een inlichtingenverplichting, een verplichting om bepaalde documenten (bijvoorbeeld arbeidsovereenkomst, loonstrookjes en arbeidstijdenoverzichten) op de werkplek aanwezig te hebben, de verplichting om een contactpersoon als aanspreekpunt aan te wijzen en een meldingsplicht.

Meldingsplicht

De meldingsplicht houdt kort gezegd in dat buitenlandse bedrijven (dienstverrichters) die werknemers naar Nederland detacheren dit vóór aanvang van de werkzaamheden moeten melden. Bij die melding moet een aantal gegevens worden verstrekt over de te verrichten dienst in Nederland en de werknemers die de dienst gaan verrichten.

Let op!
De meldingsplicht treedt pas in werking als er een digitaal systeem gereed is waarmee de melding kan worden gedaan.

Naar overzicht

Meer weten?

Hendri Meilink

0523-264785
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

Onze nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief

Schrijf u nu in

Blogwebsite

Vol ondernemersadvies

Blogwebsite

Lees mee

De Jong en Laan - Minimumarbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers

(4161x gelezen) | arbeidsvoorwaarden,detachering,werknemers