Nieuws

Datum: donderdag 30 april 2015

Duurder uit met 1 jaar loondoorbetaling bij ziekte?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Centraal Planbureau (CPB) gevraagd een berekening te maken van het verkorten van de loondoorbetaling bij ziekte van twee naar één jaar.

Afname kosten

De structurele kosten van het inkorten van de loondoorbetalingsperiode van twee naar één jaar worden geraamd op 0,8 mld euro extra werkgeverslasten en een verslechtering van de overheidsfinanciën met 0,1 mld euro. Doordat het tweede jaar loondoorbetaling vervalt, nemen de kosten voor werkgevers dus enerzijds af.

Lastenverzwaring

Anderzijds is sprake van een lastenverzwaring doordat extra WIA-instroom vervolgens langdurig in de arbeidsongeschiktheidsuitkering blijft. De verwachting is dat de WIA-premies daardoor meer toenemen dan de afname van de loondoorbetalingsuitgaven. Op korte termijn is dat nog niet het geval. De extra overheidsuitgaven bestaan uit meer gebruik van andere onderdelen van sociale zekerheid.

Werkgevers

Voor (kleine) werkgevers betekent het verkorten van de loondoorbetalingsperiode dus gemiddeld hogere kosten, maar hun risico op langdurig ziekteverzuim en administratieve en organisatorische lasten (die samenhangen met de re-integratie van zieke werknemers) verminderen.

Werknemers

Voor werknemers geldt dat het verkorten van de loondoorbetaling een groter deel een WIA-uitkering geeft, maar dat betekent voor sommige groepen een vermindering van inkomensbescherming. Dit geldt met name voor werknemers die minder dan 35 procent arbeidsongeschiktheid zijn: zij ontvangen maximaal één in plaats van twee jaar loondoorbetaling.

Toelating WIA

Voor zieke werknemers die wel worden toegelaten tot de WIA, betekent het een jaar korter loongerelateerd inkomen. Verder treedt een verlies van werkgelegenheid op van ongeveer 0,3 procent omdat extra WIA-instroom een afname betekent van het aantal personen dat beschikbaar is voor de arbeidsmarkt.

Bron: HRpraktijk

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Duurder uit met 1 jaar loondoorbetaling bij ziekte

(1415x gelezen) | ziekte,loondoorbetaling,verkorting,szw,cpb