Nieuws

Datum: maandag 12 januari 2015

Tegemoetkoming voor aanbieden leerwerkplekken

De subsidieregeling Praktijkleren is een compensatie voor de kosten die een werkgever maakt voor begeleiding van een deelnemer/student. De subsidie loopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Doelgroepen 

De subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld voor de volgende doelgroepen:

  • Leer-werktraject vmbo
  • BBL-traject in het mbo
  • Duaal en deeltijd hbo-traject techniek (inclusief sector 'agro'),
  • Tijdelijke aanstellingen bij universiteit of onderzoeksinstituut voor bekwaming tot wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper
  • Werknemers die een promotieonderzoek doen.

De subsidieregeling Praktijkleren geldt niet voor alle andere doelgroepen die in 2013 nog wel in aanmerking kwamen voor de afdrachtsvermindering onderwijs.

Voorwaarden

De voorwaarden voor subsidiëring van de plaatsen in het mbo en hbo zijn op hoofdlijnen als volgt:

  • De deelnemer moet een volledig onderwijsprogramma volgen voor een erkend kwalificerend diploma (dus geen deelcertificaten) bij een in het Crebo of Croho geregistreerde opleiding
  • Uitsluitend de werkgever die de praktijkleerplaats of werk-leerplaats zelf verzorgt (erkend leerbedrijf) ontvangt de subsidie, dus niet een werkgever die louter als intermediair optreedt.

Digitaal aanvraagformulier 

Er komt half 2015 een digitaal aanvraagformulier dat uiterlijk vóór 15 september ingevuld moet zijn. De verdeling van de beschikbare 'subsidiepot' vindt jaarlijks plaats na afloop van het studiejaar over alle kwalificerende werkgevers die tijdig een aanvraag hebben ingediend, op basis van het aantal aanvragen. Het bedrag per plaats is gemaximeerd op € 2.700.

Lees meer over de subsidieregeling praktijkleren in onze whitepaper

De regeling scholing en plaatsing van oudere werklozen

Er is een speciale subsidie in het leven geroepen voor de scholing en de plaatsing van oudere werknemers. Een oudere werkloze is gedefinieerd als een persoon die de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt en al minimaal drie maanden een ww-uitkering heeft. Subsidie is beschikbaar voor beroeps- of functiegerichte scholing (scholingsvoucher maximaal € 1.000) en voor plaatsing van een oudere werkloze bij een werkgever, door middel van een intermediair (plaatsingsfee € 300 tot € 1.200). Deze regeling is vanaf 1 oktober 2013 actief en loopt vooralsnog tot en met 31 december 2016.

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Tegemoetkoming voor aanbieden leerwerkplekken

(1280x gelezen) | subsidieregeling,praktijkleren